PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3(39) | 31--41
Tytuł artykułu

Koncepcja współczesnego modelu polityki turystycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Contemporary Model or Tourism Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny rynek turystyczny znajduje się w trwałym procesie zmian strukturalnych. Dotyczy to zarówno zmian w strukturze podaży, jak również obejmuje kwestie dotyczące tendencji zmian w popycie turystycznym. Oprócz procesów podażowych i popytowych zmiany dotyczą także roli państwa na rynku turystycznym poprzez działania instytucjonalne i instrumentalne związane z zakresem prowadzonej polityki turystycznej. Wyjściowym wyznacznikiem polityki turystycznej jest przyjęta jej metoda, określana także mianem modelu polityki. W artykule przedstawiono ogólne założenia teoretyczne dotyczące polityki turystycznej. Wskazano na praktyczny model polityki turystycznej w Polsce i Unii Europejskiej, którą jest deregulacja. Przedstawiono pogłębioną deregulację jako proponowany model polityki turystycznej. Celem opracowania jest dokonanie oceny aktualnego modelu polityki turystycznej w Polsce na tle rozwiązań Unii Europejskiej, wraz ze wskazaniem kierunków jej zmian. Podjęte zagadnienia mają charakter diagnostyczny i koncepcyjny Zakres wykorzystanych metod obejmuje: studia literaturowe, operacje logiczne, analizę porównawczą, metody heurystyczne. Wyniki mogą być wykorzystane do kształtowaniu polityki turystycznej w Polsce przez kompetentne podmioty: centralne, regionalne i lokalne, w długim i krótkim okresie(abstrakt autora)
EN
The contemporary tourism market is in a continuous process of structural change. This applies to changes in the structure of supply, as well as covers issues relating to trends in tourist demand tourist. In addition to the processes of supply and demand changes concern the role of the state on the tourism market, through institutional measures and instrumental related to the scope of the tourism policy. The output indicator of tourism policy is adopted the method, also referred to as model policy. The article presents a general theoretical assumptions tourism policy. Characterized models of tourism policy. It pointed to the practical recognition of the model tourism policy in Poland and the European Union, which is deregulation. It presents an in-depth deregulation as proposed model of the tourism policy. The aim of the study is to assess the current model of tourism policy in Poland against the background of solutions the European Union, together with an indication of its direction changes. Taken issues are diagnostic concept and scope of the methods used include: literature studies, logic operations, comparative analysis, heuristic methods. The results can be used for shaping tourism policy in Poland by the competent bodies: central, regional and local, in the long and short term.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
31--41
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/1.
  • Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.). (2007). Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Kowalik, T. (2000). Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
  • McGuigan, R.J., Moyer, R.Ch, deB. Harris, H. (2008). Managerial economics: Applications, strategy, and tactics. South- -Western, Mason.
  • Panasiuk, A. (red.). (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
  • Szpringer, W. (1994). Dostosowania strukturalne w gospodarce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829).
  • Winiarski, B. (red.). (2006). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.