PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 | 41--60
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość społeczna a wykluczenie społeczne na obszarach wiejskich w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Social Entrepreneurship and Social Exclusion in Rural Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia problematykę wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich w Polsce oraz wykorzystanie przedsiębiorczości społecznej do jego ograniczenia. Celem opracowania jest zaprezentowanie teoretycznych aspektów ekskluzji społecznej i ekonomicznej (zwłaszcza na wsi) oraz przedsiębiorczości społecznej. Poza tym opracowanie omawia sytuację społeczno-gospodarczą na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego i działające tam spółdzielnie socjalne. Artykuł przedstawia też uwarunkowania ich tworzenia oraz przykład takiego przedsiębiorstwa z w powiecie choszczeńskim. Podczas pracy nad problemem badawczym wykorzystano krajową i zagraniczną literaturę oraz dane statystyki publicznej. Wśród zastosowanych metod badawczych są: studium literatury, analiza porównawcza i metoda opisowa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of social exclusion in rural areas in Poland as well as the use of social entrepreneurship to limit it. The purposes of this paper is to present theoretical aspects of social and economic exclusion (especially in the countryside) as well as social entrepreneurship. In addition, the study discusses the socio-economic situation in rural areas of West Pomerania and social cooperatives operating there. The article also presents the conditions for their creation and an example of such an enterprise in the Choszczno powiat. While working on the research problem, national and foreign literature as well as public statistics data were used. Among the applied research methods are: literature study, comparative analysis and descriptive method. Key words: rural areas, exclusion, social entrepreneurship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • 1. Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej cz. 2. Gospodarstwo w Korytowie, [Atlas of good social economy practices part 2. A farm in Korytowo], FISE, Warszawa 2008, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/18Atlas DobrychPraktyk_Korytowo.pdf, data dostępu: 12.12.2017 r.
 • 2. Bauman Z., Zbędni, niechciani, odtrąceni - czyli o biednych w zamożnym świecie [Indispensable, unwanted, repudiated - that is about poor in a prosperous world], "Kultura i Społeczeństwo", 2, Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
 • 3. Błąd M., Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce [Social enterprises in Poland's rural areas], "Wieś i Rolnictwo", 2(139), SGGW w Warszawie, Warszawa 2008.
 • 4. Burchard T., Le Grand J., Plachaud D., Degrees of exclusion. Developing a dynamic, multidimensional measure, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • 5. Chell E., Nicolopoulou K., Karataş-Ӧzkan M., Social entrepreneurship and enterprise: International and innovation perspectives, "Entrepreneurship & Regional Development", 22(6), Taylor & Francis, 2010.
 • 6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji [COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth], Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • 7. Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym [The European platform against poverty and social exclusion], Komisja Europejska, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=pl (dostęp: 15.04.2017 r.).
 • 8. Fajfer-Kruczek I., Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym [The social exclusion of people with disabilities in the local community], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 • 9. Fidelus A. (red.), Oblicza wykluczenia społecznego i marginalizacji [Faces of social exclusion and marginalization], Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
 • 10. E. Florczak, Praktyczna teoria przedsiębiorstwa społecznego [Practical theory of social enterprise], Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2015, nr 4(51).
 • 11. Galbraith J. K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludność [The good society. The human agenda], PTE Bellona, Warszawa 1999.
 • 12. Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań [Social economy in Poland: achievements, barriers to development and potential in the light of research results], FISE, Warszawa 2008.
 • 13. Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce: teoria i praktyka [Social enterprises in Poland: theory and practice], Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • 14. Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju [Social economy as a category of development], w: Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna a rozwój. Skrypt 1 [Social economy and development. Script 1], MSAP UE w Krakowie, Kraków 2008.
 • 15. Kościelniak A., Rola ekonomii społecznej w środowiskach wiejskich na tle gospodarki rynkowej Polski [Role of social economy in rural areas in the polish market economy], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 705, "Ekonomiczne Problemy Usług", 89, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 • 16. Kubin K. (red.), Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne [Anthology of key texts. Social enterprise], FISE, Warszawa 2008.
 • 17. Lenoir R., Les exculs. Un français sur dix, Le Seuil, Paris 1974.
 • 18. Leś E. (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki [Social economy and social enterprise. Introduction to the problem], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • 19. Marmuszewski S., Bukowski S. (red.), Żebracy w Polsce [Beggars in Poland], Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków 1995.
 • 20. Martin R.J., Osberg S., Social entrepreneurship: The case for a definition, "Stanford Social Innovation Review", Spring, Leland Stanford Jr. University, 2009.
 • 21. Matysiak-Błaszczyk A., Słupska K., Wybrane problemy społeczne środowisk wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem kwestii edukacji młodego pokolenia wsi [Selected Social Problems of Rural Areas (With Special Emphasis on the Education of the Young Generation)], "Studia Edukacyjne", 25, UAM w Poznaniu, Poznań 2013.
 • 22. Narodowa Strategia Integracji Społecznej Polski [National Strategy for Social Integration of Poland], MPiPS, Warszawa 2004.
 • 23. Ogólnopolska baza danych spółdzielni socjalnych [A nationwide database of social cooperatives], http://baza.ozrss.pl/ data dostępu: 9.01.2018.
 • 24. Orłowska Z., Schimanek T., Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu [Social enterprise in action], WYG International sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • 25. Pacut A., Przedsiębiorczość społeczna w Polsce - problemy i wyzwania [Social entrepreneurship in Poland: problems and challenges], "Zarządzanie Publiczne", 4(14), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 • 26. Pokora M., Ekonomia społeczna w polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce [Social economy in policy of combating social exclusion in Poland], "Ekonomia Społeczna", 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2014.
 • 27. Raczkowska M., Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce [Social exclusion in rural areas of Poland], "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", 99(4), Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa 2012.
 • 28. Silver H., Social exclusion and social solidarity, "Internatinal Labour Review", 133, International Labour Organization, Geneve 1994.
 • 29. Stasińska M., Sołek Z., Czyszkiewicz R., Durka W., Królikowski Z., Molewicz M., Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego wraz z analizą SWOT. Raport końcowy [Diagnosis of socio-economic situation in rural areas of West Pomeranian Voivodship with SWOT analysis. Final report], Centrum Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Szczecin 2013.
 • 30. Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych [Special Inclusion Zone in the area of the West Pomeranian Voivodeship and planned directions of interventions], Wydział Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2017, http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/delimitacjasswwramachrpowzvmarzec2017.pdf, data dostępu: 12.11.2017.
 • 31. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017, Portrety powiatów [Statistical Handbook of Local Government 2017, Portreits of powiats], Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2018, http://szczecin.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/, data dostępu: 29.11.2017.
 • 32. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017, Województwo zachodniopomorskie [Statistical Handbook of Local Government 2017, West Pomeranian Voivodeship], Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2018, http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portret_wojewodztw a/wojewodztwo_zachodniopomorskie.pdf, data dostępu: 29.11.2017.
 • 33. Wilkin J., Nurzyńska I. (red.), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi [Polish village in 2016. The report on the state of the village], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
 • 34. Wystartowała budowa CIS-u w powiecie choszczeńskim [The construction of CIS in the Choszczno powiat started], portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/artykuly/wystartowala-budowa-cis-u-w-powieciechoszczenskim, data dostępu: 19.12.2017 r.
 • 35. Zahra S.E., Gedajlovic E., Neubaum D.O., Shulman J. M., A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges, "Journal of Business Venturing", 24(5), Elsevier, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.