PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 45 Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich | 59--83
Tytuł artykułu

Znaczenie lokalnych zasobów kulturowych w zagospodarowaniu turystycznym przestrzeni wiejskiej Kotliny Kolskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Significance of Local Cultural Resources for the Development of Tourism Infrastructure in the Koło Basin rural area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzenie infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich Kotliny Kolskiej nie wykroczyło jeszcze poza fazę inicjalną, o czym świadczyć może słabo rozwinięta w regionie baza noclegowa. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu jest mała atrakcyjność krajobrazowa obszaru. Szans na aktywizację turystyki wiejskiej należy więc upatrywać raczej w wykorzystaniu potencjału miejscowych zasobów kulturowych, które jak wynika z przeprowadzonej dotychczas waloryzacji kulturowo-turystycznej, są w analizowanym regionie i jego otoczeniu dość znaczne. Kotlina Kolska cechuje się niezbyt korzystnymi warunkami naturalnymi do prowadzenia wielkotowarowej i wielkoobszarowej produkcji rolnej, ale dzięki temu przetrwał tutaj zgodny z oczekiwaniami przeciętnego turysty tradycyjny krajobraz kulturowy polskiej wsi. Przykładem jest dobrze zachowana tradycyjna zabudowa wiejska wznoszona z miejscowego kamienia wapiennego, co jest ewenementem na skalę nizinnej części kraju. A jednak właściciele występujących tu obiektów turystyki wiejskiej w swoich ofertach rzadko nawiązują do specyfiki lokalnych zasobów kulturowych, akcentując atrakcje raczej pospolite, głównie przyrodnicze, którym nadają wyższą rangę niż ma to miejsce w rzeczywistości.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of the tourist infrastructure in the rural area of Koło Basin has not yet progressed beyond its initial phases. An evidence of that is the still underdeveloped lodging base existing in region. One of the root causes of this situation is the low attractiveness of the landscape of the basin. The potential for activation of the tourism industry in the region lies therefore in exploiting the local cultural resources, which - according to research - are significant in the area concerned. Additionally, Koło Basin does not provide conditions suitable for large-area or factory farming, and therefore the region has maintained the landscape defined by smallholding farms attractive to tourists searching for genuine atmosphere of the traditional Polish countryside. One of the cultural assets of the region worth mentioning is the well-preserved traditional rural architecture, erected using the local deposits of limestone - a unique appearance of that kind of structures on the Polish lowlands. However, the tourism operators in the region rarely refer in their offers to its cultural specificity, emphasizing the common attractions, which tend to be presented in an inflated manner, beyond their actual standard. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Bank Danych Lokalnych (BDL), 2016, GUS, Warszawa.
 • 2. Bański J., 2004, Możliwość rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach Wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, s. 9-22.
 • 3. Bański J. (red.), 2010, Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • 4. Bański J. (red.), 2016, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • 5. Bednarek-Szczepańska M., Bański J. 2014, Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 243-260.
 • 6. Bański J., Bednarek-Szczepańska M. 2016, The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland, [w:] Meeting Challenges for Rural Tourism through CoCreation of Sustainable Tourist Experiences, Cambridge Scholars Publishing, s. 223-241.
 • 7. Bartkowski T., 1986, Zastosowanie geografii fizycznej, PWN, Warszawa.
 • 8. Cabaj W., Kruczek Z. 2007, Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków.
 • 9. Cichowska J., 2011, Znaczenie walorów przyrodniczych w rozwoju agroturystyki, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 10, PAN Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 173-186.
 • 10. Cichowska J., 2014, Analiza odległości gospodarstw agroturystycznych od miejsc istotnych dla turystów w województwie kujawsko-pomorskim, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, IV/2, PAN Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 1255-1270 .
 • 11. Cynarski W.J., Słopecki J., 2011, Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu, Turystyka Kulturowa, 10, s. 25-34.
 • 12. Dmochowska-Dudek K., Tobiasz-Lis P., Wójcik M., 2015, Funkcja turystyczna obszarów wiejskich woj. łódzkiego - uwarunkowania strukturalne i planistyczne, Studia KPZK PAN, 162, s. 199-216.
 • 13. Duda-Seifert M. 2015, Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury, Turystyka Kulturowa, 4, s. 74-87.
 • 14. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • 15. Główczyńska A., 2009, Waloryzacja turystyczno-kulturowa Miasta Koło i powiatu kolskiego, Turystyka Kulturowa, 1, s. 35-42.
 • 16. Gorączko M., Gorączko A., 2012, W kopalni soli w Kłodawie, Format UTP, 3 (62)/4 (64), s. 68-69.
 • 17. Gorączko M., Gorączko A., 2013, Cechy regionalne w budownictwie na terenie gminy Uniejów, Biuletyn Uniejowski., 2, s. 53-65.
 • 18. Gorączko M., Gorączko A., 2015, Vernacular architecture and traditional rural landscape in new socio-economic realities - a case study from Central Poland, [w:] D.Szymańska, J.Biegańska (red), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 30, s. 43-57.
 • 19. Gorączko M., Gorączko A., 2016, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Łęczycy i powiatu łęczyckiego, Turystyka Kulturowa, 5, s. 165-181.
 • 20. Gorączko M., Gorączko A., 2016, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu poddębickiego, Turystyka Kulturowa, 6, s. 125-145.
 • 21. Gorączko M., Gorączko A. 2016, Potencjalne znaczenie tradycyjnego budownictwa wiejskiego w rozwoju gminy Uniejów, [w:] K.Heffner, B.Klemens (red), Obszary wiejskie - wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, 167, s. 156-171.
 • 22. Gorączko M., Sobczak-Piąstka J. 2016, Rewitalizacja mostu Baileya na rzece Ner w miejscowości Sobótka, Materiały Budowlane, 12, s. 82-83.
 • 23. Gorączko M., Gorączko A., 2017, Stan zachowania dworku Marii Konopnickiej w Gusinie w kontekście jego ewentualnej rewitalizacji, Biuletyn Uniejowski, UŁ, Łódź-Uniejów (w druku).
 • 24. Gorczyczewska E., Smętkiewicz K., 2013, Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów, Studia Ekonomiczne, 144, s. 395-408.
 • 25. Janeczko E., Anderwald D., 2011, Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13, 2 (27), s. 307-314.
 • 26. Kałamucki K., 2003, Walory przyrodnicze czynnikiem stymulującym rozwój turystyki w województwie podkarpackim, [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 285-286.
 • 27. Kałowska J., Poczta-Wajda A., 2008, Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, Wieś i Rolnictwo, 139, s. 115-128.
 • 28. Kowalczyk A. 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.
 • 29. Kowalczyk A., Derek M. 2010, Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa.
 • 30. Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
 • 31. Kordowska M., Kulczyk S., 2014, Stan i perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej w Polsce, Turyzm, 24/2, s.17-24.
 • 32. Kozak M. W., 2006, Konkurencyjność turystyczna polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (25), s. 49-65.
 • 33. Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Monografia, 10, Proksenia, Kraków.
 • 34. Lityński M., 2007, Program rozwoju turystyki kajakowej na rzece Warcie, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań.
 • 35. Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Kultour, Poznań.
 • 36. Nowacki M. 2007, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, Problemy Turystyki, 1-4, Warszawa, s. 59-72.
 • 37. Orlikowski D., Szwed L., 2011, Zagospodarowanie terenów pogórniczych KWB "Adamów" SA w Turku - krajobraz przed rozpoczęciem działalności górniczej i po jej zakończeniu, Górnictwo i Geoinżynieria, 35, 3, s. 225-240.
 • 38. Piotrowski J.P., Idziak W., 2004, Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 • 39. Poczta J. 2013, Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju, Turystyka Kulturowa, 4, s. 21-35.
 • 40. Przezbórska-Skobiej L., 2014, Atrakcyjność turystyczna obszarów wiejskich a rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki, [w:] A. Niezgoda, G. Gołembski (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie, marketing, programowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 118-131.
 • 41. Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M.A., Iwicki S., 1979, Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznych miejscowości krajoznawczych w Polsce, IT, Warszawa.
 • 42. Sołoma L., 2002, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, s. 126-127.
 • 43. Stefańska J., 2010, Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu tureckiego, Turystyka Kulturowa, 12, s. 38-43.
 • 44. Stos D., Janusz T., 1986, Województwo konińskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, Uniwersytet Łódzki, Urząd Wojewódzki w Koninie, Łódź-Konin.
 • 45. Suliborski A., Kulawiak A., 2016, Niewykorzystany potencjał kultu religijnego miejscowości wiejskiej. Przykład Świnic Warckich w województwie łódzkim, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s.109-124.
 • 46. Ziernicka-Wojtaszek A., Zawora T., 2011, Wybrane metody oceny atrakcyjności agroturystycznej terenów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, s. 235-245.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.