PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 | 122--142
Tytuł artykułu

The Forgotten Representatives of the School of Mathematics in Sciences of Management

Warianty tytułu
Zapomniani przedstawiciele szkoły matematycznej w naukach o zarządzaniu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Identification and detailed characteristics of schools, currents or directions of research in the history of development of organizational thought in sciences of management is based on the historical approach. An ordering of them usually takes into account the period of their establishment and the names of researchers who are acknowledged to be founders-pioneers and/or leading representatives. In Polish literature, many authors advocate the conception of distinguishing a classical school (scientific management, administrative management) with its division into the industrial current - Industrial Engineering and the universalist approach, as well as the current of human relations - referred to as the humanizing one. They are quite often accompanied by a less elaborate description of a relevant school of mathematics (quantitative, operational studies) as an independent approach or in the context of a systemic school, as well as by a list of the names of its representatives, yet their biographies are presented decidedly more rarely, including various professional and personal accomplishments. The aim of the article is to try to introduce biographies of representatives of the mathematical school into the literature of the subject dealing with sciences of management on a permanent basis, ones which so far have been dispersed in publications of a number of different disciplines and - in doing so - at least to partially fill in the void in this area. Accordingly, on the basis of the applied non-reactive method of desk research, which was elaborated for the needs of the present work, the literature of the subject was reviewed and a fair amount of contextual information was obtained as a result. To elaborate the professional and private biographies of the main representatives of the mathematical school a study of foreign literature and presentations of the profiles of selected representatives - candidates nominated for Nobel Prizes - were used primarily. The publication, founded on the subjective choice made by its authors contains the biographies of the following scientists: Leonid W. Kantorovich, Patrick Blackett, John D. Bernal, Robert S. McNamara and Harold W. Kuhn. (original abstract)
Identyfikacja i szczegółowa charakterystyka szkół, nurtów czy też kierunków badawczych w historii rozwoju myśli organizatorskiej opiera się w naukach o zarządzaniu na podejściu historycznym. Ich porządkowanie uwzględnia zazwyczaj okres ich powstania oraz nazwiska badaczy uznawanych za twórców-pionierów i/lub czołowych przedstawicieli. W polskim piśmiennictwie, przez wielu autorów na plan pierwszy wysuwana jest koncepcja wyróżniania szkoły klasycznej (naukowe zarządzanie, zarządzanie administracyjne) z jej podziałem na nurt przemysłowy - Industrial Engineering oraz podejście uniwersalistyczne a także kierunku human relations, określanego mianem nurtu humanizacyjnego. Towarzyszy im niejednokrotnie mniej rozbudowany opis szkoły matematycznej (ilościowej, badań operacyjnych) jako samodzielnego podejścia lub w kontekście szkoły systemowej oraz zestawienie nazwisk jej przedstawicieli, ale zdecydowanie rzadziej prezentowane są ich biografie, w tym różne zawodowe i osobiste osiągnięcia. Celem artykułu jest próba wprowadzenia w sposób trwały do literatury przedmiotu z nauk o zarządzaniu biografii przedstawicieli szkoły matematycznej, dotychczas rozproszonych w publikacjach z różnych dyscyplin naukowych, a tym samym przynajmniej częściowego wypełnienia luki w tym zakresie. Na podstawie zastosowanej na potrzeby przygotowania opracowania niereaktywnej metody desk research, dokonano przeglądu literatury przedmiotu, uzyskując jednocześnie szereg informacji kontekstowych. W opracowaniu zawodowych i prywatnych życiorysów głównych przedstawicieli szkoły matematycznej wykorzystano przede wszystkim studium zagranicznej literatury przedmiotu oraz prezentacje sylwetek wybranych badaczy, jako kandydatów do Nagrody Nobla. Publikacja, oparta na subiektywnym wyborze autorek artykułu, zawiera biografie Leonida W. Kantorovicha, Patricka Blacketta, Johna Bernala, Roberta McNamary oraz Harolda Kuhna. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
122--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
autor
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • 1. Bocchino W.A., Systemy informacyjne zarządzania, Narzędzia i metody, [Information Management Systems, Tools and Methods,], WNT, Warszawa 1975.
 • 2. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, [Managerial Decisions in the Management Practice and Theory], Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2000.
 • 3. Brown A., J. D. Bernal: the sage of science, [J. D. Bernal: mędrzec nauki], Oxford University Press, Oxford 2005.
 • 4. Byrne J. A., The Whiz Kids. Ten Founding Fathers of American Business and the Legacy They Left US, [Dzieciaki. Dziesięciu założycieli amerykańskiego biznesu i dziedzictwa zostawionego Stanom Zjednoczonym], Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York 1993.
 • 5. Coker Ch., Solly Zuckerman and J. D. Bernal, Times review by Christopher Coker of both Andrew Brown's biography of Bernal and Bernard Donovan's biography of Zukerman, [Solly Zuckerman i J. D. Bernal, recenzja Timesa autorstwa Christophera Cokera z biografii Andrew Browna o życiu J.D. Bernala i biografii Bernarda Donovana o Zuckermanie], "The Times", London, 8 February 2006 (Retrieved 7 November 2008).
 • 6. Czermiński A., Czapiewski M., Organizacja procesów decyzyjnych, [Organisation of Decision Processes], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 • 7. Dintih J., Gjertsen D. (ed.), A Dictionary of Scientists, [Słownik Naukowców], Oxford University Press, Oxford 1999.
 • 8. Goldsmith M., Sage: A Life of J. D. Bernal, [Mędrzec: życie J. D. Bernala], Hutchinson, London 1980.
 • 9. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, [Basics of Organisation Management], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 10. Jasiński L.J., Nobel z ekonomii 1969-2016: poglądy laureatów w zarysie, [Nobel Prize in Economics 1969-2016: Outline of Winners' Opinions], Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2017.
 • 11. Kantorovich L.V., Mathematical Methods of Organizing and Planning Production, [Matematyczne metody organizacji i planowania produkcji], "Management Science", 1960, vol. 6, No. 4.
 • 12. Kantorowicz L.W., Matematyczne metody organizacji i planowania produkcji, [Mathematical Methods of Organizing and Planning Production] (w:) Chajtman S. (red.). Metody matematyczne w organizacji i ekonomice przedsiębiorstwa, [Mathematical Methods of Organizing and Economics of Enterprise], Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1960.
 • 13. Krupski R., Redundancje zasobów i procedur jako panaceum na niepewność otoczenia, [Reductions of Resources and Procedures as a Silver Bullet to Handle Environment Uncertainty], "Organizacja i Kierowanie", 2012, nr 2.
 • 14. Kuhn H. W., The Hungarian Method for the assignment problem, [Węgierska metoda przypisywania problemu], Naval Research Logistics", 1955, no 2.
 • 15. Lachiewicz S., Matejun M., Ewolucja nauk o zarządzaniu [Evolution of Management Sciences] (w:) Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, [Basics of Management], Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 16. Leifman L. (ed.), Functional analysis, optimization and mathematical economics: a collection of papers dedicated to the memory of Leonid Vital'evich Kantorovich, [Analiza funkcjonalna, optymalizacja i ekonomia matematyczna: zbiór artykułów poświęconych pamięci Leonida Kantorowicza], Oxford University Press: New York 1990.
 • 17. Lussato B., Introduction critique aux théories d'organisation, [Krytyczne wprowadzenie do teorii organizacyjnych], Dunod, Paris 1972.
 • 18. Martyniak Z., Rozwój nauki organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia metodologiczne [Development of Administration and Management Sciences. Selected Methodology Issues] (w:) Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.). Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, [Administration and Management. Basic Issues], PWN, Warszawa 1986.
 • 19. Mitchell G.H., Badania operacyjne, metody i przykład, [Operational Research. Methods and Examples], Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977.
 • 20. Patrick M.S. Blackett - Biographical, [Patrick M.S. Blackett - biograficznie], http://www.nobelprize.org/nobel_ prizes/physics/laureates/1948/blackett-bio.html.
 • 21. Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, [Strategic Planning in a Modern Organisation], Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 22. Radzikowski W., Techniki zarządzania, [Management Techniques], PWE, Warszawa 1974.
 • 23. Roberts R., Wedding Bells for Robert McNamara, [Dzwony weselne dla Roberta McNamary], http://www.washingtonpost. com/wp-dyn/articles/A3686-2004Sep7.html.http://www.nbcnews.com/id/6018095/ns/world_news/t/former-us-defense-chief-gets-married/
 • 24. Rose H., Rose S., Red Scientist: Two Strands from a Life in Three Colours [Czerwony naukowiec: dwie taśmy z życia w trzech kolorach], (in:) Swann B., Aprahamian F., (ed.). J.D. Bernal: A Life in Science and Politics, [J.D. Bernal: życie naukowe i polityczne], VERSO, London-New York 1999.
 • 25. Sęk T., Metody i narzędzia projektowania systemów zarządzania, [Methods and Tools for Management System Design], AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.
 • 26. Shapley D., Promise and Power: The Life and Times of Robert McNamara, [Obietnica i moc: życie i czasy Roberta McNamary], Little Brown&Co, Little 1993.
 • 27. Simon H.A., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, [Making Managerial Decisions. New Trends], PWE, Warszawa 1982.
 • 28. Soliwoda M., System i zakres informacyjny rachunkowości zarządczej - ewolucja zmian [Information System and Scope of Managerial Accounting - Evolution], (w:) Czech A., (red.). Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, [Management Sciences - Past and Present], Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 • 29. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, [Management], PWE, Warszawa 1992.
 • 30. Wagner H.M., Badania operacyjne, [Operational Research], PWE, Warszawa 1980.
 • 31. Witzel M., (ed.), The Encyclopedia of History of American Management, [Encyklopedia historii amerykańskiego zarządzania], Thoemmes Continuum, Bristol 2005.
 • 32. Wójcik M., Szkoła procesu zarządzania. Badania operacyjne i teoria decyzji [School of the Management Process. Operational Research and Decision Theory] (w:) Bieniok H. (red.). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby, [Basics of Organisation Management. Concepts, Functions, Principles, Resources], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • 33. Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, [Administration and Management Science], PWN, Warszawa-Poznań 1990.
 • 34. Assad A.A., Gass S.I., Profiles in Operations Research, [Profile w badaniach operacyjnych], Springer Science& Business Media, Berlin 2011.
 • 35. Bernal J D (John Desmond Bernal) (1901-1971), tps://www.marxists.org/glossary/people/b/e.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.