PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 188--206
Tytuł artykułu

Skutki wpisu fikcyjnego adresu przedsiębiorcy do krajowego rejestru sądowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The effects of entry concerning fictional address of entrepreneur to national court register
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule zostały omówione problemy, jakie powstają wskutek dokonania fikcyjnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczy to zarówno postępowania rejestrowego, jak i innych postępowań cywilnych, podatkowych oraz karnych. Wiąże się to z zagrożeniem pewności i bezpieczeństwa obrotu, gdyż często osoby trzecie korzystające z danych zawartych w tym rejestrze mogą zostać wprowadzeni w błąd za pomocą fikcyjnego adresu. Poza tym przedsiębiorcy często podejmują próby omijania prawa związanego w szczególności ze składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatkami, korzystając z fikcyjnego adresu. Ponadto wykorzystuje się do tego celu wirtualne biura. Ich powstawanie wiąże się jednak także z rozwojem techniki i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej mimo niewielkiej powierzchni lokalu stanowiącego siedzibę przedsiębiorcy. W artykule rozważano także kwestię wprowadzenia nowego czynu karalnego zakazującego wpisywania fikcyjnego adresu do Krajowego Rejestru Sądowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses arising problems, which are connected with making an entry to National Court Register. It involves the both register proceedings and another civil proceedings, tax proceedings as well as criminal proceedings. It is related to danger for the certainty and safety of economic trade, because third parties often use the data, which is contained in National Court Register. The fictional address could mislead them. Besides entrepreneurs often try to avoid the regulations, especially connected with social security contributions and taxes by the fictional address. To reach this aim, they use virtual offices. Arising virtual offices are related to technological development and possibility to conduct the business in the small apartment, which is the registered office of entrepreneur too. Moreover the author also considers an introduction of new offence, which could prohibit the practice of making fictional entry to National Court Register in this article.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., Swoboda działalności gospodarczej: zmiany w podatkach komentarz: wiążące interpretacje prawa podatkowego, nowe zasady kontroli podatkowej i skarbowej, NIP jednym numerem przedsiębiorcy, Wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 • Cheffins B. R., Company law: theory, structure and operation, Wyd. Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Czaplińska A., Dąbrowska-Kłosińska P., Gawrysiak-Zabłocka A., Gromnicka E., Grzeszczak R., Hajn Z., Kożuch M., Kurzynoga M., Mitrus L., Nowak B., Pudło A., Skupień D., Smusz-Kulesza M., Zawidzka-Łojek A., Prawo materialne Unii Europejskiej Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, red. Zawidzka-Łojek A., Grzeszczak R., Wyd. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012.
 • Daniluk P., Gardocka T., Giętkowski R., Herzog A., Hoc S., Janiszowski-Downarowicz R., Kokot R., Konarska-Wrzosek V., Kosonoga J., Kozielewicz W., Kunicka-Michalska B., Kutzmann W., Leciak M., Oczkowski T., Pohl Ł., Potulski J., Przesławski T., Skorupka J., Skupiński J., Sobczak J., Stefańska B. J., Stefański R. A., Świda Z., Walczak-Żochowska A., Warylewski J., Wilkowska-Płóciennik A., Zalewski W., Kodeks karny Komentarz, red. Stefański R. A., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Druk nr 2816 uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2816 [data dostępu 2.05.2016].
 • Dyrektywa 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, Dz. Urz. UE. L. 2009 nr 258 s. 11.
 • Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Weitz K., Grzegorczyk P., Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Postępowanie rozpoznawcze, red. Ereciński T., tom I, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Fazzalari E., La giurisdictione volontaria, Padova 1953.
 • Hannigan B., Company Law, Wyd. Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk T.-Jodłowska, Weitz K., Postępowanie cywilne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Kollhosser H., Zur Entwicklungstendenzen im Verfahrensrecht der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, Zeitschrift für das Familienrecht, nr 5, 1970.
 • Kościółek A., Obowiązki kuratora procesowego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, PiP nr 10 z 2015 s. 57-68.
 • Lubiński K., Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym, Toruń: Wyd. ZP UMK 1985.
 • Merle R., Essai de contribution à le théorie générale de l'acte déclaratif, Paris 1949.
 • Michnik A., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym: komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Mucha M., NIP Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. M.P. poz. 735.
 • Okolski J., Safjan M., Modrzejewska M., Modrzejewski J., Litwińska-Werner M., Gasiński Ł., Opalska D., Zaradkiewicz K., Opalski W., Krauss J., Wiśniewski., Prawo handlowe, red. Okolski J., Modrzejewska M., Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2004.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 1979 r., II CZ 44/79, OSNC 1979, nr 11 poz. 224.
 • Roksisz P., Komentarz do ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, pod. red. Modzelewskiego W., Wyd. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 2002.
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dz. Urz. L nr 166, s. 1.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/ 2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dz. Urz. UE. L nr 284, s. 1.
 • Tarska M., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarz, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009.
 • Ustawa z 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy Dz. U. Nr 83, poz. 930 ze zm.
 • Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników Dz. U. nr 142 poz. 702 ze zm.
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.
 • Ustawa z 19 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.
 • Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. nr. 121, poz. 729 ze zm.
 • Ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1161.
 • Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 1924.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. kodeks karny Dz. U. nr 88 poz. 553 ze zm.
 • Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. 1982 nr 19 poz. 147 ze zm.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 sierpnia 2014 r. II FSK 3549/13, Legalis nr 1161364.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 25 lutego 2015 r. II AKa 457/14, KZS 2015 nr 9, poz. 63.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 maja 2014 r., II AKa 107/14, KZS 2014 nr 12 poz. 74.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z 26 sierpnia 2015 r., III AUa 1983/14, Legalis nr 1336711.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 19 maja 1976 r., IV PRN 9/76, NP 1977, nr 9, s 1299, z glosą Piaseckiego K.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 marca 2013 r. Valstsienemumu dienest przeciwko Ablessio SIA sprawa C-527-11, Legalis.
 • Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Kodeks postępowania cywilnego: komentarz, red. Zieliński A., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.