PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | T. 4, Nr 1 | 146--167
Tytuł artykułu

Identyfikacja pomocy publicznej w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Publikacja poświecona została problematyce identyfikacji pomocy publicznej w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. W dobie ogólnoświatowego kryzysu finansowego formuła partnerstwa publiczno-prywatnego może okazać sie atrakcyjna alternatywa dla przezwyciężenia trudnej sytuacji sektora publicznego w sferze gospodarczej i inwestycyjnej, a tym samym przyczynić sie do zrównoważonego rozwoju całej polskiej gospodarki. Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej, a właściwie nawet juz od czasu wejścia w Zycie Układu Europejskiego i przyjęcia acquis communautaire w polskiej rzeczywistości prawnej mamy do czynienia z istniejącymi równolegle dwoma porządkami prawnymi: polskim i unijnym. Dualizm porządków prawnych powoduje, że pojawiają się sie problemy dotyczące rozumienia poszczególnych norm prawnych, określonych w prawie unijnym i polskim, ich wykładni oraz wzajemnych relacji. Celem opracowania jest wskazanie zagrożeń i konsekwencji prawnych dla sektora prywatnego i publicznego, realizujących przedsięwzięcie w ramach projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie prawa pomocy publicznej. Autor analizuje w ramach rozważań zagadnienia takie jak: pojecie, formy, zakres i zasady pomocy publicznej; pojecie, modele i charakterystyka partnerstwa publiczno-prywatnego; etapy identyfikacji pomocy publicznej w trakcie realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; praktyczna skuteczność norm prawa Unii Europejskiej (effet utile) w aspekcie pozytywnym i negatywnym; windykacja bezprawnie udzielonej pomocy publicznej. Opracowanie stanowi źródło poznania omawianej problematyki, użyteczne dla szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych stosowaniem przepisów prawa pomocy publicznej w ramach projektu partnerstwa publiczno-prywatnego.(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
146--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • M. Ahlt, Prawo europejskie, Warszawa 1998.
 • E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, Państwo i Prawo 2005, z. 4.
 • D. Lasok, Zarys prawa Unii Europejskiej, Toruń 1995.
 • J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Toruń 1996.
 • A.M. Collins, Skutek bezpośredni i nadrzędność prawa Wspólnoty Euro pejskiej (w:) Podstawy systemu prawnego Wspólnot Europejskich, red. E. Wojtaszek-Mik, Łódź 1998.
 • P. Craig, G. de Bŭrca, EU Law, Text, Cases and Materials, Oxford 1998.
 • F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 2000.
 • S. Dudzik, Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, Państwo i Prawo 2000, z. 7.
 • E. Łętowska, Między Scyllą i Charybdą - sędzia polski między Strasburgiem i Luksemburgiem, Europejski Przegląd Sądowy 2005, nr 1.
 • C. Mik, Zasady ustrojowe europejskiego prawa wspólnotowego a polski porządek konstytucyjny, Państwo i Prawo 1998, z. 1.
 • J. Trzciński, Techniki implementacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego - proponowane rozwiązania, Warszawa 2003.
 • G.C.R. Iglesias, Supremacja prawa Wspólnoty Europejskiej nad prawem krajowym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, wykład wygłoszony 18 marca 2003 r. w Sądzie Najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.trybunal.gov.pl/Wiadom/ Wizyty/20030314/Iglesias%2018III03.pdf.
 • K.-D. Borchardt, ABC prawa wspólnotowego, Warszawa 2003.
 • D. Jalowietzki, K. Jaros, S. Klaue, H-P. Vennemann, Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów, Warszawa 2007.
 • C. Quigley, The Notion of State Aid in the EEC, European Law Review 1988, Vol. 13.
 • W. Schön, Taxation and State Aid Law in the European Union, Common Market Law Review 1999, Vol. 36.
 • S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002.
 • A. Nykiel, Pojęcie pomocy państwa w świetle prawa Unii Europejskiej (w:) Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C. Mik, Toruń 2002.
 • M. Szydło, Pojęcie pomocy państwa w prawie wspólnotowym, Studia Europejskie 2002, nr 4.
 • M. Kalinowski, A. Zalasiński, Pomoc podatkowa państwa w Unii Europejskiej (1), Przegląd Podatkowy 2003, nr 11.
 • T. Skoczny, Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa (w:) Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2004.
 • A. Kamiński, M.M. Pogoński, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Polsce, Przegląd Podatkowy 2004, nr 10.
 • J. Rosińska, Pomoc publiczna w świetle Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Glosa 2004, nr 5.
 • P. Marquardt, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Warszawa 2007.
 • I. Postuła, A. Werner, Prawo pomocy publicznej, Warszawa 2008.
 • A. Nykiel-Matteo, Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Warszawa 2009.
 • J. Szczupakowski, Stosowanie przepisów prawa w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych a pomoc publiczna (w:) Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, red. A. Doczekalska, Warszawa 2011.
 • M. Szydło, W sprawie pojęcia pomocy publicznej, Glosa 2002, nr 3.
 • M. Popławski, Charakter ulg i zwolnień będących pomocą publiczną, Monitor Podatkowy 2005, nr 7.
 • V. Filipowicz-Zemła, M. Radwan, Pomoc publiczna a obciążenia podatkowe, Monitor Podatkowy 2002, nr 3.
 • M. Wnukowski, Pomoc publiczna w polskim ustawodawstwie, Glosa 2002, nr 10.
 • L. Etel, Ulgi w spłacie podatków a pomoc publiczna (w:) Ordynacja podatkowa. W teorii i praktyce, red. L. Etel, Białystok 2008.
 • L.Etel, Ulgi w spłacie podatków a pomoc publiczna, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 4.
 • L.Etel, Pomoc publiczna w ordynacji podatkowej, Finanse Komunalne 2008, nr 11.
 • J. Partyka, Udzielanie pomocy na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Prawo Pomocy Publicznej 2007, nr 1.
 • M. Radzikowska, Pomoc publiczna w praktyce orzecznictwa podatkowego, Prawo Pomocy Publicznej 2007, nr 1.
 • L. Etel, Komentarz do art. 67(b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.05.8.60) (w:) C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2006, 2007, 2009, 2011.
 • L.Etel, Pomoc publiczna w ordynacji podatkowej, Finanse Publiczne 2008, nr 11/23.
 • M. Pachucki, Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych zakwalifikowanych jako pomoc publiczna - komentarz praktyczny ABC, teza 3, LEX, nr 85306.
 • M.Pachucki, Kwalifikacja prawna wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - komentarz praktyczny ABC, teza 3, LEX, nr 86212.
 • M. Łyczek, Odmowa udzielenia ulgi podatkowej w kontekście przepisów dotyczących pomocy publicznej - komentarz do wyroku WSA w Krakowie, Prawo Pomocy Publicznej 2009, nr 2/21.
 • M.Łyczek, Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane przez gminy w kontekście nowych przepisów dotyczących pomocy publicznej, Prawo Pomocy Publicznej 2007, nr 5/7.
 • E. Wróblewska, Odmowa udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie de minimis - glosa do wyroku WSA w Krakowie, Prawo Pomocy Publicznej 2009, nr 4/22-23.
 • M. Radzikowska, Ulgi w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Prawo Pomocy Publicznej 2008, nr 1/8.
 • P. Łaszewski, Zasady udzielania pomocy regionalnej w świetle wyroków polskich sądów administracyjnych, Prawo Pomocy Publicznej 2009, nr 5/23.
 • M. Truska, Ł. Machalski, Wybrane zagadnienia dotyczące podatkowej pomocy publicznej, Prawo Pomocy Publicznej 2009, nr 6/28.
 • P. Pełka, M. Stasiak, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • M. Chrzan, Selektywność środka podatkowoprawnego jako element konstytutywny zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w europejskim prawie wspólnotowym. Implikacje dla Polski, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, nr 1.
 • L. Etel, Pomoc publiczna w ordynacji podatkowej, Finanse Komunalne 2008.
 • L.Etel, Kiedy przedsiębiorca może uzyskać ulgę w spłacie podatków?, Prawo i Podatki 2006, nr 2.
 • L.Etel, Udzielanie przedsiębiorcom ulg w spłacie podatków, Prawo i Podatki 2007, nr 9, s. 1.
 • P. Sidor, Pomoc publiczna w świetle znowelizowanych przepisów wspólnotowych i krajowych. Problemy podatkowe. Obowiązki benficjenta, Doradztwo Podatkowe 2007, nr 3.
 • P. Sidor, Pomoc publiczna w świetle znowelizowanych przepisów wspólnotowych i krajowych. Problemy podatkowe. Obowiązki benficjenta, Doradztwo Podatkowe 2007, nr 3.
 • P.Sidor, Koncepcja wpływu na handel między państwami członkowskimi - kryterium stosowania wspólnotowego prawa konkurencji (cz. II), Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce 2007, nr 6.
 • M. Szydło, Pomoc państwa wspierająca świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w świetle najnowszego orzecznictwa wspólnotowego, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 2.
 • K. Piasecki, Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • J. Justyński, Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej, Toruń 2004.
 • I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, Warszawa 2006.
 • A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Odmowa zastosowania prawa krajowego sprzecznego z prawem wspólnotowym, Przegląd Podatkowy 2006, nr 7.
 • M. Szpunar, Zasady zwrotu pomocy państwa w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 6.
 • M. Rzotkiewicz, Pomoc publiczna w okresie globalnego kryzysu finansowego, Prawo Pomocy Publicznej 2009, nr 2.
 • P. Magaczewski, J. Barańska, M. Brzóska, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji inwestycji infrastrukturalnych, źródło: http://euroius.pl/+les/Partnerstwo_publiczno_prywatne_jako_forma_realizacji_inwestycji_infrastrukturalnych.pdf.
 • R. Kowalski, Partnerstwo publiczno-prywatne, komentarz praktyczny, LEX, nr 72996.
 • W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, M. Cichowicz, M. Zasłona, Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna, Warszawa 2004.
 • W. Dzierżanowski, Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna, Finanse Komunalne 2007, nr 12.
 • M. Niedźwiedzka, Partnerstwo publiczno-prywatne, komentarz praktyczny, LEX, nr 71308.
 • M. Szydło, Pomoc państwa wspierająca świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w świetle najnowszego orzecznictwa wspólnotowego, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.