PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 361--377
Tytuł artykułu

Zastrzeżenie nazwy/logo firmy jako znaku towarowego a sprzeciw do rejestracji znaku towarowego - rozważania na tle obowiązującego od 15.04.2016r. tzw. Systemu procedury sprzeciwowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reservation of the name / logo of a company as a trademark and the opposition to registration of a trademark - reflections on the subject on the basis of "system of opposition procedure" valid from 15.04.2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Temat dotyczy problematyki istotnej zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Problematyka tematu dotyczy refleksji odnoszącej się do obowiązującego od 15 kwietnia 2016r. nowego systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, tzw. systemu sprzeciwowego, który znacznie ułatwia i przyśpiesza rozpatrywanie podań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Ukazanie problematyki powyższego tematu należało jednak poprzedzić rozważaniami dotyczącymi podstawowych zagadnień związanych z instytucją znaku towarowego. Wskazane zostały najważniejsze korzyści płynące z rejestracji nazwy/logo firmy jako znaku towarowego, formy w jakich powinna nastąpić ich prawna rejestracja, a także zasięg jej terytorialnej ochrony. Swoistą klamrę spinającą przedmiotową problematykę jest podsumowanie w którym zostały zawarte wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy, a także wskazanie sposobu ochrony nazwy/logo firmy w przypadku braku dokonania jego rejestracji jako znaku towarowego. Temat należało uznać za trafny i w pełni uzasadniony, ponieważ stanowi w zakresie objętej nią problematyką tematykę nowatorską na gruncie prawa polskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
This subject deals with the issues significant both from a theoretical and practical point of view. The issue concerns the topic regarding a new system that examines trademark applications - applicable from 15 April 2016 - also known as the opposition system, which greatly simplifies and speeds up the processing of applications for the right to protect a selected trademark. In presenting the issues above, it was necessary for this subject to preceded all of this by other considerations about basic issues related to the institution of the trademark. There were pointed the most important advantages of registration of name / logo as trademark, forms in which their legal registration should occur, as well as the extent of its territorial protection. A kind of brace holding together previously presented objects is a summary that includes conclusions from the analysis, and an indication of how to protect the name / logo of the company in the absence or failure of a trade mark registration process. Subject should be regarded as accurate and fully justified because it is - in the field covered - a truly novel subject under the Polish law.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Cieśliński A., Wspólnotowe Prawo Gospodarcze, Tom. II, wyd. 2007.
 • Kostański P., Prawo własności przemysłowej, Komentarz 2014, wyd. 2.
 • Kępiński M., Prawo konkurencji, Komentarz 2014, wyd.1.
 • Michalak A., Interes publiczny, 2015, wyd.1.
 • Michalak A., Komentarz prawo własności przemysłowej, Komentarz 2016, wyd.1.
 • Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K., Komentarz prawo własności przemysłowej, Komentarz 2015., wyd.1.
 • Pronimska U., Znaki towarowe wspólne (kolektywne), Nr 1, "Studia Prawa Prywatnego" 2010.
 • Szewc A., Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, Nr 1, "Studia Prawa Prywatnego" 2011.
 • Skubisz R., Prawo znaków towarowych, 2015.
 • Skubisz R., Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, Nr 1, "Studia Prawa Prywatnego" 2010.
 • Skubisz R., Mazurek M., Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, Nr 3, "Studia Prawa Prywatnego" 2009.
 • Strzępka A., Kodeks spółek handlowych, Komentarz 2015, wyd.7.
 • Trzebiatowski M., Obowiązek używania znaku towarowego, Nr 3, "Studia Prawa Prywatnego" 2009.
 • Wojcieszko-Głuszko E., [w:] Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego, t.14B, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych - Dz. U. nr 115, poz.998 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 109, poz.911 oraz z 2014 r. poz.466.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - Dz. U. z 2001r., nr 90, poz.1000, z 2004 r. nr 35, poz.39 oraz z 2008 r., nr 41, poz.241.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej - tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.1410 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - Dz. U. nr 5, poz.17 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zwodów - Dz. U. z 2015 r., poz.1505.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. z 2003r., nr 153, poz.1503 z późn. zm.
 • Wyr. ETS z 16.9.2004r. C-329/02, SAT.1 Satelliten GmbH v. Zb. Orz. 2004, s.I-8317.
 • www.kmplegal.pl [data dostępu 02.05.2016r.].
 • www.uprp.pl [data dostępu 02.05.2016r.].
 • www.znakitowarowe-blog.pl [data dostępu 02.05.2016r.].
 • PrWłPrzem - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej - tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.1410 z późn. zm.
 • k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny - Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507050

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.