PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 60 Poza wykluczeniem i marginalizacją. Pytanie o aktywność osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia codziennego i działania instytucji | 33--45
Tytuł artykułu

Polityka równych szans wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną a przemoc symboliczna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Policy of Equal Opportunities for People with Intellectual Disabilities and Symbolic Violence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie jesteśmy świadkami ścierania się dwóch nurtów w polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pierwszy z nich wynika z idei równości, ma charakter dominujący i jest dobrze zakorzeniony w świadomości społecznej. Drugi wynika z idei różnorodności i stanowi zapowiedź nadchodzących zmian. Idea różnorodności wywarła już wpływ na politykę społeczną wobec osób nieheteroseksualnych czy byłych więźniów. Osobiście zajmuję się problematyką związaną z pierwszym nurtem, a więc polityką równych szans. Artykuł ma charakter empiryczny. Analizuję praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach polityki równych szans, które są egzemplifikacją przemocy symbolicznej zawartej w samym sposobie rozumienia pojęcia "osoba z niepełnosprawnością intelektualną". Próbuję pokazać, że konstrukty teoretyczne promowane przez ekspertów dominujących w dyskursie publicznym narzucają sposoby działania w ramach polityki społecznej. Konstrukt "upośledzony umysłowo" wprzęga w istotę bycia upośledzenie, natomiast konstrukt "osoba z niepełnosprawnością intelektualną" wyrzuca na zewnątrz niepełnosprawność intelektualną, czyniąc z upośledzonego normalsa trudniej wyuczalnego. W taki sposób język umożliwia działania o charakterze dyskryminującym w imię szlachetnej idei.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently we are witnessing the clash of two trends in social policy towards people with intellectual disabilities. The first stems from the idea of equality, it is predominant and is well rooted in the public consciousness. The second, due to the diversity of ideas, is an announcement non-heterosexual people or former prisoners. of the upcoming changes. The idea of diversity has already had an impact on social policy towards. I deal with questions relating to the first stream - the policy of equal opportunities. The article is empirical. I analyze the practice of professional activation of people with intellectual disabilities in the context of equal opportunities policy, which is an exemplification of symbolic violence contained in the way of understanding the concept of "a person with intellectual disabilities". I try to show that the theoretical constructs, promoted by the experts of the dominant public discourse, impose ways of working within the framework of social policy. The construct "mentally retarded" harnesses the essence of being a handicap, and construct "a person with intellectual disabilities" throws out intellectual disability, making handicapped Normals harder educated. In this way, the language allows the operation of a discriminatory nature in the name of noble ideas.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Barnes C ., Mercer G . ( 2008), Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bourdieu P., Wacouant L. J. D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Brzezińska A. I., Kaczan R. (2008), Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności, seria: Osoby z Ograniczeniem Sprawności na Rynku Pracy, t. 3, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 • Foucault M . ( 2000), Choroba umysłowa a psychologia, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Katalog czynności zawodowych (2015), publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany przez PFRON w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (www.centrumdzwoni.pl).
 • Kowalik S. (2003), Dorosłość osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji sfery utraconego rozwoju, [w:] K. Rzedziecka, A. Kobylańska (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 61-69.
 • Ostrowska A. (2015), Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Raport końcowy projektu Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2010-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt przygotowany i realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo.
 • Wyczesany J. (2009), Pedagogika upośledzonych umysłowo, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Zakrzewska-Manterys E. (2010), Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507118

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.