PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 434--447
Tytuł artykułu

Sposoby subsydiarnego oznaczania podmiotów działających na rynku finansowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Subsidiary ways of describing entities operating on the financial market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek finansowy stanowi bardzo specyficzne środowisko, w którym normy prawa prywatnego przenikają się z normami prawa publicznego, a tzw. miękkie normy prawne (soft law) są niejednokrotnie ważniejsze dla uczestników tego rynku niż klasyczne akty rangi ustawowej. Wyżej opisana specyfika przejawia się również w subsydiarnym oznaczeniu podmiotów działających na rynku finansowym, które to przybiera postać ratingu oraz list ostrożnościowych organu nadzoru. Przedmiotem analizy niniejszego opracowania autor uczynił zatem zarówno charakterystykę ww. form subsydiarnego oznaczenia, jak i ich kwalifikacje prawną, podkreślając status rynku finansowego jako specyficznej gałęzi prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
The financial market is very specific environment in which the rules of private law cooperate with the norms of public law and with so-called soft law regulations that are often more important for market participants than the classic acts of statutory legislation. The above-described specificity is also demonstrated by the alternative designation of entities operating in the financial market, that takes the forms of the rating and of the prudential supervisory authority lists. The goal of the analysis of the present paper is the description of both above-mentioned forms of alternative designation and their legal classification, highlighting the status of the financial market as a specific branch of aw.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bloch D., Klauzule rating triggers oraz zagrożenie dla stabilności rynku z nich wynikające, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica" 2(301)/2014.
 • Brodecki Z., Prawo rynku finansowego w kierunku syntezy, [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2010.
 • Brodecki Z., Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo prawne a rynek finansowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 129/2009.
 • Brylak J., Agencje ratingowe na rynku inwestycji. Prawne aspekty instytucji, Zeszyty Naukowe PTE, Kraków nr 11/2011.
 • Czech T., Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 11/2009.
 • Czempas J., Kobiński T., Marcinek K., Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej inwestora samorządowego, "Studia Ekonomiczne" / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , nr 177/2014.
 • Dziawgo E, Kredyt - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Warszawa 1998.
 • Fojcik-Mastalska E., Prawo rynku finansowego w systemie prawa [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak, Warszawa 2016.
 • Gradoń W., Kapitał jako element adekwatności kapitałowej, [w:] M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, Warszawa 2011.
 • Jurkowska-Zeidler A., Nowa globalna architektura finansowa, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2011, t. XXV.
 • Koleśnik J., Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Warszawa 2014.
 • Mariański M., Wpływ prawa międzynarodowego na ewolucję koncepcji instrumentu finansowego, Olsztyn 2014.
 • Nieborak T., Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 15.06.2011, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe - realia i perspektywy zmian, red. L. Etel, M. Tyniewicki, Białystok 2012.
 • Ofiarski Z., Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak, Warszawa 2016.
 • Stempniak D., Konsekwencje de iure oraz de facto umieszczenia podmiotu gospodarczego na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, [w:] Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną, red. M. Sadowski, Wrocław 2015.
 • Wajda P., Charakter prawny wpisu na listę ostrzeżeń publicznych KNF, "Monitor Prawa Bankowego", nr 6/2013.
 • Żabińska J., Rola i miejsce agencji ratingowych na rynkach finansowych Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne" nr 174/2013.
 • Żurek M., Kapitał regulacyjny w Dyrektywie CRD IV oraz Rozporządzeniu CRR -odpowiedź normatywna na kryzys finansowy w UE, "Monitor Prawa Bankowego" nr 6/2014.
 • Ustawa z 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 ze zm.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz. Urz. UE L, nr 176, s. 338 ze zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L, nr 176, s. 1 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507383

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.