PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 61 Aktualne problemy społeczne - wybrane aspekty i konteksty | 61--76
Tytuł artykułu

Subiektywna jakość życia a zasoby kapitału ludzkiego mieszkańców miast poprzemysłowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Subjective Quality of Life and Human Capital Resources of Inhabitants of the Post-industrial Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie znaczenia głównych zasobów kapitału ludzkiego (wykształcenia, zdrowia fizycznego i samopoczucia psychicznego) w kształtowaniu subiektywnej jakości życia mieszkańców pięciu miast poprzemysłowych położonych w Polsce, Rosji, na Litwie, na Węgrzech i w Turcji oraz wskazanie podobieństw i różnic, jakie występują w tym względzie między poszczególnymi ośrodkami. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, który z czynników w większym stopniu różnicuje poziom jakości życia badanych oraz jakie podobieństwa i różnice występują między badanymi zbiorowościami. Zaprezentowane rezultaty badań słaniają do wniosku, iż wybrane zasoby kapitału ludzkiego stanowią raczej słaby model wyjaśniający różnice w subiektywnej jakości życia badanych zbiorowości, choć poziom oddziaływania tego układu zmiennych jest różny w zbiorowościach poszczególnych miast. Zasobów kapitału ludzkiego nie można zatem traktować jako uniwersalnych predykatorów subiektywnej jakości życia w grupie badanych miast poprzemysłowych. Komponentem kapitału ludzkiego najsilniej różnicującym poziom ocen własnego życia było samopoczucie psychiczne, jednak jego znaczenie także było zróżnicowane.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to show the impact of resources of human capital (education, physical health and mental wellbeing) on shaping the subjective quality of life of inhabitants of the five post-industrial cities which are located in Poland, Russia, Lithuania, Hungary and Turkey. An attempt will be made to answer the question which of the resources of human capital significantly differentiate the level of quality of life of the respondents and what are the similarities and differences between the studied communities. The results of the research show that the selected human capital resources are rather weak models explaining the differences in the subjective quality of life of the examined populations although the level of the influence of this variable system is diversified in the communities of different cities. Human capital resources cannot therefore be regarded as universal indicators of the subjective quality of life in a group of surveyed post-industrial cities. The component of human capital that differentiated the assessment of one's own life the most was psychic wellbeing, but its significance also varied.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Albuquerque B. (2010), What is Subjective Well-Being? Understanding and Measuring Subjective Well-Being, http://positivepsychology.org.uk/subjective-well-being/ [dostęp 13.07.2017].
 • Becker G. S., Human Capital (1975), A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, NBER, New York.
 • Bloom D., Canning D., Health as Human Capital and Its Impact an Economic Performance, "The Geneva Papers on Risk and Insurance" 2(X)3, vol. 28, no. 2, April, s. 311-312.
 • Campbell A., Converse P., Rogers W. (1976), The Quality of American Life, Russell Sage Foundation, New York.
 • Czapiński J. (2011), Indywidualna jakość życia, [w:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Czapiński J. (2013), Indywidualna jakość i styl życia, [w:] Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Czapiński J. (2008), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, "Zarządzanie Publiczne", nr 2(4).
 • Dalkey N. C., Rourke D. L. (1972), The Delphi Procedure and Rating Quality of Life Factors, University of California, LA.
 • Diener E. (1984), Subjective Well-Being, "Psychological Bulletin", vol. 95.
 • Diener E., Biswas-Diener R. (2002), Will Money Increase Subjective Well-Being? A Literature Review and Guide to Needed Research, "Social Indicators Research", vol. 57.
 • Diener E., Oishi, S., Lucas R. E. (2002), Personality, Culture, and Subjective Well-Being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life, "Annual Review of Psychology", vol. 54, s. 403-425.
 • Dolan P., Peasgood T., White M. (2008), Do We Really Know What Makes Us Happy? A Review of the Economic Literature on the Factors Associated with Subjective Well-Being, "Journal of Economic Psychology", vol. 29, s. 94-122.
 • Domański H. (2009), Stratyfikacja a system społeczny w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. LXXI, z. 2, s. 381-395.
 • Domański S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Ekspertyza rynku rosyjskiego (2015), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Toruń.
 • Frykowski M. (2001), Mieszkańcy miasta wobec środowiska lokalnego. Łódź jako przedmiot resentymentu, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. II, IV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź.
 • Grodzicki J. (2003), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • GUS (2014), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2014, http://www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/aktywnosc-ekonomiczna-popyt-na-prace/ [dostęp 05.07.2017].
 • GUS (2013), Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_jakosc_zycia_2013.pdf.
 • GUS (2016), Trwanie życia w 2015, Warszawa.
 • Herbst M. (2009), Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4(38), s. 21-38.
 • Korporowicz V. (2003), Dostęp do usług medycznych jako element rozwoju społeczno- -ekonomicznego, [w:] J. Osiński (red.), Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Maddison A. (1991), Dynamic Forces in Capitalist Development. A Long Run Comparative View, Oxford University Press, New York, Oxford.
 • Majer A. (1997), Duże miasta Ameryki. "Kryzys" i polityka odnowy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Makuch (2009), Kapitał ludzki - próba definicji, [w:] D. Maroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Przybylski B. K. (2012), Zdrowie jako komponent kapitału ludzkiego, [w:] P. Starosta (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Raporty na temat wielkich miast Polski (2011), www.pwc.com.pl
 • Rokicka E., Przybylski B. K. (2012), Wykształcenie i dodatkowe umiejętności jako komponenty kapitału ludzkiego, [w:] P. Starosta (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rokicka E. (2014), Kapitał ludzki. Sens teoretyczny, [w:] P. Starosta (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ross C. E., Van Willigen M. (1997), Education and the Subjective Quality of Life, "Journal of Health and Social Behavior", vol. 38, no. 3, s. 275-297.
 • Rożnowska A. (2009), Podmiotowe obszary jakości życia osób z różnych grup społecznych, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.
 • Sagan I. (2000), Miasto. Scena konfliktów i współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Sagan I. (2003), Współczesne przemiany miast w kontekście ekonomicznej, kulturowej i politycznej globalizacji, [w:] R. Piekarski, M. Graban (red.), Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, Universitas, Kraków.
 • Savvides A., Stengos T. (2008), Human Capital and Economic Growth, Stanford University Press, Palo Alto.
 • Schultz T. W. (1961), Investment in Human Capital, "American Economic Review", vol. 51(1).
 • Sęk H. (1993), Jakość życia a zdrowie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2
 • Socha M., Sztanderska U. (2002), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Starosta P. (2016), Społeczny potencjał odrodzenia miast postprzemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w druku), Łódź.
 • Szreder M. (2013), Wykształcenie a długość i jakość życia, "Polityka Społeczna", R. XL(472), nr 7
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507432

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.