PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 189--201
Tytuł artykułu

Szkody osobowe w wypadkach i kolizjach drogowych w Polsce : próba szacunku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Personal Damages in Road Accidents and Collisions in Poland : Attempt of Respect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Życie ludzkie jest wartością najwyższą i zaliczane jest do kategorii dóbr bezcennych, nienależących do elementów rynku. Niemniej jednak życie jest dobrem, o które zabiegamy i chronimy. W przypadku bezpieczeństwa ruchu drogowego badanie wartości życia ludzkiego ma dodatkowy sens - jest testem świadomości strat społeczno-ekonomicznych na skutek zagrożenia w ruchu drogowym. Każda osoba przebywająca na drodze bądź w jej sąsiedztwie jest uczestnikiem ruchu drogowego. Jeżeli w wyniku tego uczestnictwa poniosła jakiekolwiek obrażenia lub straty materialne to generowane koszty nie stanową wyłącznie obciążenia indywidualnego ale ogółu społeczeństwa gdyż funkcjonuje w ramach przyjętego porządku prawnego wspólnoty. Celem artykułu jest zaprezentowanie udziału kosztów jednostkowych i ogólnych kosztów zdarzeń drogowych, ich wartości społecznej i ogólnego ich udziału w strukturze Produktu Krajowego Brutto. Stopień określenia został zaprezentowany na podstawie metody badawczej PANDORA oraz skali zdarzenia z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników i miar. Dodatkowo została uwzględniona struktura sieci drogowej oraz wiek uczestników zdarzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Human's life is far the most important value and it is rated as priceless good, which is a part of a market. Nevertheless, life is the good we seek and protect. In the case of road safety, the study of human's life value has an additional meaning - it is a test of socio-economic losses awareness, due to some threat of road traffic events. Every person, who is on the road or in its closest area, is a road traffic participant. And if, as a result of this , any damage or material loss has occurred, the costs do not constitute financial burden on the individual but on the general public as it functions within the accepted legal order of the community. The purpose of this article is to present the share of unit costs and general costs of road events, their social value and the overall share of the Gross Domestic Product. The degree of determination was presented on the basis of the PANDORA research method and the scale of the event using appropriate indicators and measures. In addition, the structure of the road network and the age of the victims of the incident were taken into account. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--201
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków.
  • Jamroz K. (2015), Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach. Etap I. Metoda klasyfikacji ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na obszarach województw i powiatów, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  • Ustawa z dnia 20 czerwca (1997), Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2017 poz. 128.
  • Ministerstwo Infrastruktury i budownictwa (2015), Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2013), Strategia Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa.
  • Jaździk-Osmólska A. (2016), Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2015, z wyodrębnieniem średnich kosztów społecznoekonomicznych na transeuropejskiej sieci transportowej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2016.
  • Zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października (2015) r. W sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.
  • Wypadki drogowe w Polsce w 2015 r. (2016), Komenda Główna Policji.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.