PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 203--215
Tytuł artykułu

Sytuacja finansowa pszczelarstwa w Polsce a krajowe i unijne źródła finansowania w latach 2016-2019

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Situation of Beekeeping in Poland in Comparison with the Union Financial Sources in 2016-2019
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia informacje dotyczące stanu pszczelarstwa w Polsce w latach 2010 - 2015, a także możliwości dofinansowania tego sektora z środków krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej w latach 2016 - 2019. Pszczelarstwo to szczególna gałąź rolnictwa, pracochłonna i wymagająca cierpliwości. Osiągnięcie zysku, zwłaszcza na początku produkcji wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych wydatków na niezbędne materiały i urządzenia. Celem artykułu jest ocena sytuacji finansowej i określenie zakresu wsparcia pszczelarstwa w warunkach niekorzystnych zmian środowiskowych oraz identyfikacja środków finansowych dostępnych w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelnictwa w Polsce w latach 2016 - 2019 oraz mechanizmu Wsparcia Rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Podejmowane rozważania dotyczą także ukazania globalnego znaczenia pszczelarstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
This article provides information on the status of apiculture in Poland in years As well as the possibility to subsidize this sector from national funds and European Union funds in the years 2016 - 2019. Beekeeping is a special branch of agriculture, labor-intensive and requiring patience. Reaching profit, especially at the beginning of production involves With the necessity to incur significant expenses for the necessary materials and equipment. The aim of this article is to assess the financial situation and determine the scope of beekeeping support under unfavorable environmental changes and to identify the financial resources available under the National Beekeeping Support Program in Poland 2016 - 2019 and the Beekeeping Market Support Mechanism 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Considerations also concern the global significance of beekeeping. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
203--215
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Godlewska M., Świsłocka R., (2015), Fizykochemiczne i przeciwdrobnoustrojowe właściwości miodów z rejonu Podlasia, Kosmos, Problemy Nauk Biologicznych, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika tom 64, Numer 2 (307).
 • Kędzia B., Hołderna - Kędzia E., (2006), Produkty pszczele w żywieniu i suplementacji diety, Post Fitoter, Nr 4.
 • Koszowska A., Dittfeld A., Nowak J., Ziora K., (2013), Pszczoły i ich produkty - znaczenie dla zrównoważonego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi, Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine, vol. 16, no. 2.
 • Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
 • Madras - Majewska B., Majewski J., Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2006_T15_s58.pdf; dostęp z dnia 30.12.2016 r.
 • Mechanizm WPR Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich, ARR, 2017
 • http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-Wsparcia-Pszczelarstwa; dostęp z dnia 9.01.2016 r
 • http://zwiazek-pszczelarski.pl/wazne-dla-pszczelarza/; dostęp z dnia 11.01.2017 r
 • https://pasieka24.pl/index.php/biblioteczka-pszczelarza-z-pasja-ksiazki-pasieki/148-k129-wielki-poradnik-pasieczny/1534-2-rodzina-pszczela; dostęp z dnia 11.01.2017
 • https://pasieka24.pl/index.php/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/146-pasieka-5-2016/1581-wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-na-lata-2016-2019; dostęp z dnia 15.01.2017 r.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007
 • Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, (2016), Sektor pszczelarski w Polsce w 2016 roku, Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.
 • Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, (2015), Sektor pszczelarski w Polsce w 2015 roku, Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.
 • Sprawozdanie w sprawie zdrowia pszczół miodnych i wyzwań dla sektora pszczelarskiego (2011/2108(INI)) dn.25.10.2011 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. online [17.08.2012]; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0359+0+DOC+XML+V0//PL; dostęp z dnia 04.01.2017 r.
 • Wilczyńska A., Przybyłowski P., (2009), Charakterystyka związków fenolowych zawartych w miodach, http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Charakterystyka%20zwiazkow%20fenolowych%20zawartych%20w%20miodach_13.pdf.; dostęp z dnia 04.01.2017 r.
 • Załącznik do Zarządzenia nr 130/2016/Z Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2016 r. Realizacja Mechanizmu WPR. Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich. Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
 • Załącznik nr 1 do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 5.07.2016 r. zatwierdzająca krajowe programy na rzecz poprawy produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, przedłożonych przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.