PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1-2 | 66--76
Tytuł artykułu

Prawne aspekty awansu zawodowego pracowników samorządowych

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Aspects of the Promotion of Self-Government Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zapewnienie samorządowi profesjonalnych kadr wymaga nie tylko stworzenia właściwych procedur rekrutacji do służby, lecz także wytyczenia czytelnej ścieżki kariery w służbie w postaci awansów według wcześniej przyjętych i zaaprobowanych zasad polityki kadrowej. Obowiązek poddania się przez pracownika samorządowego okresowej ocenie służy weryfikacji jego przydatności do pracy oraz wpływa znacząco i decydująco na możliwość awansowania pracownika w strukturze organizacyjnej. W praktyce brakuje jednak efektów ocen. Nie znajdują one przełożenia na proces nagradzania i karania pracowników, a także w większości przypadków w samorządzie terytorialnym wysokie oceny nie znajdują potwierdzenia w uzyskaniu awansu zawodowego. Brak czytelnych i transparentnych zasad oceniania nieuchronnie prowadzi do uznaniowości i arbitralności ocen, co wpływa negatywnie na wydajność i jakość pracy. Może to również prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania zasad oceniania poszczególnych pracowników, a w konsekwencji do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Aby postępować zgodnie z prawem Unii Europejskiej, pracodawca w samorządzie terytorialnym powinien stosować jednakowe dla wszystkich pracowników samorządowych warunki awansu zawodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The assurance of professional personnel for self-government not only requires the creation of appropriate procedures for recruitment to the service, but also the definition of a clear career path in the service in the form of promotions according to previously accepted and approved principles of the human resources policy. The obligation of the self-government employee to undergo a periodic appraisal serves the purpose of verifying his suitability to the job, as well as significantly and decisively affecting the opportunities for the employee to be promoted within the organizational structure. However, in practice, there are no results of the appraisals. They do not affect the process of recognition and penalization of employees and, in most cases, high appraisals in territorial self-government are not confirmed by promotions. The lack of clear and transparent appraisal rules inevitably leads to discretion and arbitrariness of the appraisals, which adversely affects performance and the quality of work. It can also lead to unjustified differentiation of the rules of appraising individual employees and consequently to a breach of the principle of equal treatment in employment. The employer within the self-government should apply uniform conditions of promotion to all self-government employees in order to proceed in accordance with the law of the European Union. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
66--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • A. Czerniecka, Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2014, s. 197-198.^ A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 122.
 • A. Piskorz-Ryń, I. Ślęczkowska, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 115.
 • A. Sobczyk, Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009, s. 133.^ B. Kudrycka, Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998, s. 31.
 • B. Kudrycka, Nowe wyzwania i trendy w reformowaniu sytuacji urzędników administracji publicznej [w:] Rozwój kadr w administracji publicznej, red. B. Kudrycka, Białystok 2001, s. 39.
 • B. Przywora, Problematyka zgodności z Konstytucją RP alternatywnego trybu obsadzania stanowisk urzędniczych w administracji samorządowej (tzw. awansu wewnętrznego), "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8, s. 104.
 • B.M. Ćwiertniak, M. Taniewska-Peszko, Pracownicy samorządowi, Gdańsk 1991, s. 77-78.
 • C. Jabloner, Das Personal der Verwaltung [w:] Die öffentliche Verwaltung in Österreich, Wien 1992, s. 243-246.
 • E. Biermann, N. Kammradt, Föderalismusreform In Kraft: öffentliches Dienstrecht vor der Neuordnung, "Der Personalrat" 2006/11, s. 444-446.
 • E. Łętowska, J. Łętowski, O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych, Warszawa 1995.
 • E. McKenna, N. Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1997, s. 153-154.
 • H. Izdebski, Reforma administracji publicznej w Polsce, "Państwo i Prawo" 1994/9, s. 50.
 • H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa 2006, s. 275.
 • H. Lewandowski, W. Suchowicz, Z. Sypniewski, Status prawny służby państwowej wybranych krajów europejskich, Warszawa 1985, s. 27.
 • H. Steinman, G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcja, funkcje, przykłady, Wrocław 1995, s. 483.
 • H. Szewczyk, Ochrona trwałości stosunku pracy mianowanego pracownika samorządowego, "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej" 1994/11, s. 102.
 • H. Szewczyk, Problemy personalne w samorządzie, "Samorząd Terytorialny" 1992/10, s. 5.
 • H. Szewczyk, Propozycja samorządowej służby cywilnej [w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych, red. M. Stec, Warszawa 2008, s. 141.
 • H. Szewczyk, Równość płci w zatrudnieniu, Warszawa 2017, s. 426.
 • H. Szewczyk, Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012, s. 179.
 • H. Szewczyk, Zagadnienia prawne zatrudnienia w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 2005/12, s. 5-20.
 • H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006, s. 141.
 • J. Gorzelany-Plesińska, Struktura zawodowa i warunki płacowe kobiet, "Służba Pracownicza" 2010/9, s. 17-19.
 • J. Jagoda, Status prawny pracownika samorządowego a jakość administracji [w:] Jakość administracji publicznej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marcina Jełowieckiego, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004, s. 172-179.
 • J. Stelina [w:] M. Rycak, A. Rycak, J. Stelina, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz. Warszawa 2013, s. 122.
 • J. Stelina, Kilka uwag na temat ujednolicenia statusu prawnego urzędników samorządowych [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2007, s. 311.
 • J. Stelina, Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 2007/7-8, s. 22.
 • J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 107.
 • J. Ziller, Das öffentliche Dienstrecht aus der Perspektive der vergleichenden Verwaltungswissenschaft, "Die öffentliche Verwaltung" 2006/6, s. 233-241.
 • L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010, s. 67 z cyt. tam orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • L. Kieres, Status pracowników samorządowych w świetle standardów Rady Europy [w:] Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, red. L. Kieres, Wrocław 2007, s. 65-70.
 • Ł. Pisarczyk, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009/3, s. 21.
 • M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2011, s. 545.
 • M. Bugdol, T. Oleksyn, Ocena pracowników samorządowych - wielkie rozczarowanie, "Samorząd Terytorialny" 2007/7-8, s. 29-35.
 • M. Jaroszyński, Zagadnienie samorządu, "Państwo i Prawo" 1974/6, s. 12.
 • M. Rzemek, Urzędnik zarabia więcej od urzędniczki, "Rzeczpospolita" z 3.02.2014 r.
 • M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kraków 2006, s. 15.
 • P. Groński, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 114.
 • P. Zwiech, Szklany sufi t i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, Warszawa 2007, s. 29.
 • R. Grüner, Österreichisches Berufsbeamtentum [w:] Das Recht in der Krise. Festschrift für E. Loebenstein, red. F. Merli. Wien 1991, s. 45.
 • S. Black, E. Brainerd, Importing equality? The impact of globalization on gender discrimination. "Industrial Labour Relations Review" 2004/4, s. 540-559.
 • S. Płażek [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, red. K. Kawecki, S. Płażek, Warszawa 2009, s. 113.
 • T. Kuczyński [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 11, Stosunek służbowy, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 426-427.
 • T. Kuczyński, Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 184-185.
 • T. Liszcz, Pragmatyki pracownicze a nowy kodeks pracy [w:] Przesłanki reformy prawa pracy, red. Z. Salwa, Warszawa 1990, s. 182.
 • T. Mordel, E. Płaszczyk, Kapitał ludzki i polityka zatrudnienia w urzędach samorządowych na przykładzie województwa łódzkiego, "Samorząd Terytorialny" 2005/12, s. 21-42.
 • T. Mordel, O potrzebie normatywnych gwarancji profesjonalizmu pracowników urzędów samorządowych, "Służba Cywilna" 2004-2005/9, s. 96 i n.
 • T. Szewc, Oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych po zmianach, "Przegląd Prawa Publicznego" 2008/1, s. 9-18.
 • T. Zieliński, Podstawowe problemy reformy prawa służby państwowej w PRL, "Państwo i Prawo" 1982/9, s. 52-54.
 • T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 2, Warszawa-Kraków 1986, s. 183.
 • Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 187-188.
 • Z. Łapieniewska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy w praktyce, Warszawa 2005, s. 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.