PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 49--61
Tytuł artykułu

Gminy wiejskie i rolnictwo w aglomeracji poznańskiej po 2004 r.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rural Communes and Agriculture in the Poznań Agglomeration after 2004
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie zmian, jakie zaszły w gminach wiejskich aglomeracji poznańskiej, a także odpowiedź na pytanie, czy na obszarze tym rolnictwo odgrywa jakąkolwiek rolę. W kontekście powyższego zagadnienia pojawiło się również pytanie o miejsce rolnictwa w aglomeracji poznańskiej. W badaniach zastosowano metodę porównawczą, analizę struktury i dynamiki. Zakres czasowy obejmował lata - 2004 lub 2005 i 2014, co umożliwiło wskazanie tendencji niektórych zjawisk - najczęściej odnoszono wartości analizowanych zjawisk z roku 2014 względem 2004 lub 2005 roku. W pierwszej części artykułu omówiono kwestie odnoszące się do potencjału demograficznego gmin wiejskich i zjawiska z tym związane, takie jak migracje i suburbanizacja. Kolejno wskazano na miejsce rolnictwa w analizowanych gminach przez pryzmat przestrzennego zagospodarowania gruntów i zatrudnienia. Z badań wynika, że większość gmin wiejskich, a także miejsko-wiejskich to atrakcyjne kierunki migracji, zwłaszcza z Poznania, co wpisuje się w ogólne trendy suburbanizacyjne. Mieszkańcy tych terenów cenią sobie walory środowiskowe obszarów wiejskich czy łatwość komunikacyjną z miejscem pracy w mieście. Jednocześnie wyraźnie obserwuje się spadek udziału zatrudnienia w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie oraz rybactwie, choć poziom tego zatrudnienia w tym sektorze jest względnie stały. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to present changes in the selected areas, which occurred in the rural communes of the Poznań's district against the other communes. In this context, the question of the place of agriculture in the Poznan agglomeration was also raised. The research used a comparative method, analysis of structure and dynamics. The time span covered years: 2004 or 2005 and 2014, which made it possible to indicate trends in some phenomena - the most frequently compared values of the analyzed phenomena from 2014 in relation to 2004 or 2005. The first part of the article discusses the issues related to the demographic potential of the titles of municipalities and related phenomena such as migration and suburbanization. Next, the place of agriculture in the analyzed municipalities was indicated by the prism of spatial land use and employment. It can be concluded that the majority of rural and urban-rural communes are attractive migration directions especially from Poznan, which is part of general suburbanization trends. Their inhabitants appreciate the environmental values of rural areas or the ease of communication with the workplace in the city. At the same time, there is observed clearly decrease of employment in agriculture, forestry, hunting and fishing, although the level of employment in this sector is relatively constant. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Beim, M.(2009). Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Poznan: BoguckiWydawnictwo Naukowe.
 • Berry, B.J.L. (1973). Growth centres in the American urban systems. Community development and regional growth in the sixties and seventies. Cambridge: Urban System, Ballinger Publishing Company.
 • Bogue, D.J., Beale, C.L. (1961). Economic areas of the United States. New York: The Free Press of Glencoe.
 • Brol, R. (1996). Procesy urbanizacji wsi polskiej. Prace Naukowe, 739 AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Budner, W. (2015).Relacje centrum-otoczenie w obszarze funkcjonalnym aglomeracji poznańskiej. Studia Oeconomica Posnaniensia. 3, 8, 90-111.
 • Castells, M. (2010). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Czarnecki, A. (2010).Procesy urbanizacji na obszarach wiejskich w Polsce.IRWiR-PAN, http://admin.www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Monika/ksiazka2010/czarnecki.PDF
 • Czerny, M. (2005). Przestrzenna ekspansja miasta - przegląd współczesnej tematyki badawczej. W: T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 218, 157- 158.
 • Gronowski, B. (2016). Rozwój społeczno-gospodarczy gmin powiatu poznańskiego w latach 2005-2014. Studium porównawcze. Poznań (maszynopis).
 • http://powiat.poznan.pl/
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat
 • Hunek, T. (2002). Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. W: T. Hunek (red.), Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności. Warszawa: IRWiR PAN, 28-32.
 • Kaczmarek, T.(2012).Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Poznań: Centrum Badań Metropolitarnych.
 • Kłodziński, M. (1997). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich tv Polsce i w krajach Unii Europejskiej.Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kłopot, S. (2007).Kwestia mieszkaniowa we Wrocławiu. W: L. Borowik, K. Sztalt (red.), Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Łodyga, P.(2006). Sytuacja demograficzna Poznania w 2004 r. Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Poznania, Poznań.
 • Pilichowski, A. (2005). Presja miejska na obszary wiejskie. Perspektywa socjologiczna. W: I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki.XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Powiat Poznański, 2014, Powiat Poznański, Jeździectwo, 2014, Pobrano z: http://powiat.poznan. pl/turystyka-item/478/.
 • Rosner, A. (2001). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie. W: I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Warszawa: PAN-IRWiR, 60-69.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej, Dz.U.1998.157.1031.
 • Sawicka, J. (2003).Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 170, 93-105.
 • Soja, M. (2002).Przyrost rzeczywisty ludności miejskiej Karpat. W: J. Słodczyk (red.), Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 37-46.
 • Spychalski, G. (2004). Wielofunkcyjność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. W: M. Adamowicz (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, Prace Naukowe KPAiM, 33, 44-47.
 • Wilkin, J. (1999). Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERA, Poznań-Warszawa-Rzeszów, ser. A, 1,3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507781

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.