PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 29 | 11--29
Tytuł artykułu

Miejsce zasady państwa pochodzenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do świadczenia usług

Autorzy
Warianty tytułu
The Place of the Country of Origin Principle in the Functioning of Internal Market With Regard to Provision of Service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasada państwa pochodzenia ma w swej genezie zbliżanie prawa państw członkowskich UE. Jej symbioza z zasadą wzajemnego uznawania przepisów prawnych za ekwiwalentne legła u podstaw rynku wewnętrznego. Jego formalne powstanie nie byłoby możliwe, gdyby termin jego utworzenia nie został zaprogramowany w Jednolitym Akcie Europejskim jako efekt procesów harmonizacji prawa państw członkowskich. Zaistniała ona w związku z rynkiem usług, a więc z tym zadaniem, które wzbogaciło integrację europejską w ramach rynku wewnętrznego. Referat dotyczy tej symbiozy, składa się z rozważań o jej "blaskach i cieniach" oraz samej zasady państwa pochodzenia jako reguły przewodniej rynku wewnętrznego. "Blaski" to sposób jej ujęcia w dyrektywie e-commerce, jak też w projekcie dyrektywy o usługach z 5 marca 2004 r. oraz w orzecznictwie ETS. Natomiast cieniem jest to, co ostatecznie znalazło się w tej dyrektywie oraz podejście do niej w Rzymie I i Rzymie II. Zasada państwa pochodzenia jest uzupełniającą konstrukcją wobec kolizyjnej normy prawa prywatnego międzynarodowego dla określania prawa właściwego, wykształconą przez orzecznictwo ETS i unijne prawo pochodne na potrzeby rynku wewnętrznego głównie w dziedzinie usług. Jest to zasada priorytetowa i przyszłościowa. Jej pominięcie w dyrektywie o usługach nie oznacza jej "upadku". Jeżeli ten rynek ma się realizować nieunikniony jest jej rozwój w prawie UE. Koncepcja "obszarów skoordynowanych" służy bowiem wzbogacaniu tego prawa, bez potrzeby reformowania prawa pierwotnego, zwłaszcza w dziedzinach, wobec których brak jest unijnych kompetencji prawotwórczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The country of origin principle has been generated by inclination to the approximate the laws of Member States. Its symbiosis with the principle of mutual recognition and equivalence of laws is foundation of Internal Market. Formal creation of this market would be non possible if the term of its establishment was not anticipated in the European Uniform Act as effect of the harmonization of Member States laws. Internal Market came to the existence in the connection with the market of services, therefore with task which enriched European integration in the frame of Internal Market. This paper is devoted to this symbiosis. It is composed of deliberation on its "virtues" and "vices" as well deliberation on the country of origin principle alone as the leading rule of the Internal Market. Virtues of this principle have been expressed in the directive on e-commerce and in the draft of directive on the services of 5 March 2004 and judgments of ECJ, "vices" have their expression in what ultimately remained in this directive and the treatment of the country origin principle in Rome I and Rome II regulation. Country of origin principle is a supplementary measure with respect to rules of private international law for the designation of the applicable law, created by judgements of ECJ and unions secondary law for Internal Market, mainly in the domain of provision of services It is principle of great priority and perspectives. Omission of this principle in the directive on the services will not signify its "falling". Development of this principle in the UE law is not to be escaped, while the concept of "coordinated fields" serves the enrichment of this law without the need of reforming primary law, especially in these domains in regard to which there is lack of UE legislative competences.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Rynek   Prawo  
EN
Market   Law  
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Strony
11--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Biała Księga Komisji (1985). Completing the Internal Market, Vollendung Binnenmarktes 14.06.1985 r. z zał. Zeitplan für die Vollendung des Binnenmarktes, 1992 KOM(85) 310 final.
 • Bernat, M. (2006). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w spawach gospodarczych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Całus, A. (2013a). Kompetencje legislacyjne Unii Europejskiej w sferze prawa prywatnego na bezdrożu. Referat na Konferencji Naukowej Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kroczyce.
 • Całus, A. (2013). Zasada państwa pochodzenia - konkurencja czy uzupełnienie norm prawa wskazującego na właściwość prawa w ramach rynku wewnętrznego. [W:] J. Poczobut (red.), Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego (s. 37-56). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Council Resolution of 28 October 1999 on mutual recognition (2000/C 141/02) OJ 19.05.2000, C. 141/5.
 • Dickinson, A. (2008). The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations. Oxford: Oxford University Press.
 • Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego. Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000.
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym. Dz. Urz. UE 2006 L 371/36 z 27.12.2006. Fichter, N. (2006). The Rise and Fall of the Country of Origin Principle in the EU's Services Directive - Uncovering the Principle's Permises and Potential Implications - Institut für Wirtschaftsrecht, Martin-Luther-Universität. Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, 54 (4), 16-17.
 • Freedom to provide cross-border services w ramach frequently asked questions on the proposed Directive on Services in the internal market. Pobrano z: http://ec.com/ internal_market/services/services-dir/faq/200410-faq-point o6_en.
 • Fuchs, B. (2008). Zasada państwa pochodzenia w dyrektywie o handlu elektronicznym i jej znaczenie dla prawa prywatnego międzynarodowego. [W:] J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych (s. 39-60). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Hoernle, J. (2005). Country of origin regulation in cross-border media - one step beyond the freedom to provide services? International and Comparative Law Quarterly, 1, 89-26.
 • Leibe, S., Lehmann, M. (2007). Rom II. Recht der Internationalen Wirtschaft, 10, 721- 722.
 • Lutostańska, D. (2009). Implementacja dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym - swoboda świadczenia usług. [W:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje (s. 218-228). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Matthies, H. (1990). Zur Annerkennung gleichwertiger Regelungen im Binnenmarkt der EG (Art. 100b EWG-Vertrag). [W:] J.F. Baur, K.J. Hopt, K.P. Mailänder (red.), Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag am 13. März 1990 (s. 1287-1301). Berlin: Walter de Gruyter.
 • Michaels, R. (2006). EU Law as Private International Law? Re-conceptualizing the Country -of Origin Principles as Vested Rights Theory. Duke Law School Legal Studies Research Paper Series, Research Paper, 8 (122), s. 1-44.
 • Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 marca 2004 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, KOM (2004) 2 final.
 • Proposal for the Directive of European Parliament and of the Council on Service in the Internal Market, COM (2004) 2 final, 5 March 2004.
 • Reich, N. (1991). Binnenmarkt als Rechtsbegriff. Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 7, 205.
 • Schnitzer, A.F. (1958). Handbuch des Internationalen Privatrechts Band II, 4. Basel.
 • Streinz, E. (red.) (2003). Kommentar EUV/EGV. Monachium.
 • Szpunar, M. (2005). The Country of Origin Principle in the E-Commerce Directive. [W:] B. Heiderhoff, G. Żmij (red.), Law of E-Commerce in Poland and Germany (s. 109-117). München: Sellier.
 • Tosza, K. (2009). Zasada państwa pochodzenia w regulacjach sektorowych Wspólnoty Europejskiej. [W:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje (s. 191-216). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Weatherill, S. (2005). Reflections on the EC's Competence to Develop a "European Contract Law. European Review of Private Law, 3, 405-418.
 • Wyrok ETS w sprawie C-120/78 Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. ECR 1979, 00649.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507888

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.