PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 43 | 107--125
Tytuł artykułu

Wybrane uwarunkowania i funkcje turystyki jako determinanty uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne ruchowo, wzrokowo i słuchowo

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Conditions and Functions of Tourism as Determinants of Active Tourism by People with Physical, Visual and Aural Disabilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Identyfikacja wybranych uwarunkowań i funkcji turystyki determinujących uprawianie turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne oraz próba przedstawienia rozwiązań modelowych w omawianym zagadnieniu.
Metoda. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, odpowiednio ukierunkowanego na cel badań. Badania przeprowadzono techniką wywiadu za pomocą kwestionariusza w latach 2012-2015. Grupę badawczą stanowiło 518 osób, którym zadano szereg pytań (otwartych i zamkniętych) dotyczących ich niepełnosprawności oraz uczestnictwa w różnych formach turystyki aktywnej. Zastosowano regresję logistyczną, której celem było utworzenie modelu wpływu wybranych cech na uprawianie turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo, ruchowo i słuchowo.
Wyniki. Opracowane modele pozwalają określić konkretne cechy implikujące uprawianie turystyki aktywnej w badanych grupach niepełnosprawności. W przypadku osób z dysfunkcją wzroku na uprawianie turystyki aktywnej wpływa tylko jeden czynnik, którym jest ocena sytuacji materialnej, natomiast na uprawianie turystyki aktywnej wśród osób z dysfunkcjami wpływają takie czynniki, jak: wiek, ocena sytuacji materialnej i funkcja poznawcza turystyki. Najwięcej czynników warunkujących uprawianie turystyki aktywnej występuje w grupie osób z dysfunkcją słuchu. Sytuacja materialna badanych odgrywa istotną rolę w uprawianiu turystyki aktywnej we wszystkich rodzajach niepełnosprawności.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Przeprowadzone badania dotyczą tylko określonych województw oraz wybranych czynników warunkujących uprawianie turystyki wśród osób niepełnosprawnych, co nie pozwala na interpolację wyników na całą populację osób niepełnosprawnych w Polsce.
Implikacje praktyczne. Badania diagnozujące czynniki warunkujące uprawianie turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, pozwalają na lepsze programowanie turystyki dla tej grupy społecznej, a co za tym idzie - pełniejsze zaspokajanie potrzeb turystycznych.
Oryginalność pracy. Opracowanie modeli, które pozwalają dokładnie określić konkretne czynniki warunkujące uprawianie turystyki aktywnej wśród osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje badania empiryczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. Identification of selected conditions and the function of tourism, which determine various forms of active tourism for disabled people, as well as making an attempt to present model solutions in the discussed issue.
Method. The study was carried out by a diagnostic survey, appropriately targeted at the purpose of the study. The study was conducted by interview technique using a questionnaire in the years 2012-2015. The research group comprised of 518 people who were asked a number of questions (open and closed) regarding their disability and participation in various forms of active tourism. Logistic regression was used to create a model of the influence of selected features on active tourism by persons with visual, motor and auditory disabilities.
Findings. The developed models allow to determine specific features implying active tourism in the examined groups of disabled people. In the case of visually impaired individuals, active tourism is influenced by only one factor which is the assessment of financial situation, while active tourism among people with dysfunctions is affected by factors such as age, financial situation and cognitive function of tourism. The most significant factors influencing active tourism actually occur in the group of people with hearing impairments. The financial situation of the subjects plays an important role in the development of active tourism in all types of disabilities.
Research and conclusion limitations. The conducted research concerns only specific lands and selected factors determining the practice of tourism among the disabled, which in fact, does not allow interpolation of results to the entire population of disabled people in Poland.
Practical implications. Studies that diagnose the factors which affect practicing active tourism by people with disabilities actually enable better programming of tourism for this social group, and as a result, they fully satisfy their tourist needs.
Originality. Making models that may allow us to precisely determine the specific factors affecting active tourism among people with disabilities and different dysfunctions.
Type of paper. The article presents empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bibliografia
 • Barlak M. (2000), Wychowanie zdrowotne w perspektywie choroby, cierpienia, sensu życia, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne", nr 1, s. 28-32.
 • Berman D.S., Davis-Berman J. (1995), Adventure as psychoterapy: a Mental Health perspective, "Journal of Leisurability", Vol. 22, No. 2, s. 1-9.
 • Chen T., Bruinings R., Lakin K., Hayden M. (1994), Personal competenties and community participation in small community residental programs: a Multiple Discriminant Analysis, Am-J-Ment-Retar, Nov. USA.
 • Chmielewska A. (2014) Ryzyko w turystyce paralotniowej uprawianej przez osoby niepełnosprawne, "Polityka Zdrowotna", Tom 14, s. 97-104.
 • Dziedzic J. (1981), Refleksje na temat modelu kultury fizycznej w procesie rehabilitacji inwalidów, "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej", nr 2, s. 27-36.
 • Furmanek M. (2014), Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa - stan i potrzeby, "Turyzm", 24/2, s. 7-15.
 • Gedl-Pieprzyca I. (2005), Turystyka jeździecka jako element wielopłaszczyznowej rehabilitacji młodzieży niewidomej, [w:] Midura F., Żbikowski J., red., Krajoznawstwo i Turystyka osób niepełnosprawnych bez granic i barier), Zarząd Główny PTTK, PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 241-253.
 • Gedl-Pieprzyca I., Kaganek K. (2005), Możliwości rozwoju terapii z wykorzystaniem jazdy konnej w gospodarstwach wiejskich, [w:] Bergier J., Sawicki B., red., Turystyka na terenach wiejskich, PWSZ w Białej Podlaskiej, s. 105-117.
 • Hosmer D.W., Lemeshow S. (1989), Applied Logistic Regression, second edition, JOHN WILEY & SONS, INC., New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto.
 • International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), (2001), WHO, Geneva.
 • International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), (1980), WHO, Geneva.
 • Kaganek K. (2009), Funkcje turystyki osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności, Ekonomicka Revue Cestovneho Ruchu, 1/2009, Ekonomicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Banska Bystrica, s. 28-38.
 • Kaganek K. (2004), Przygotowanie oferty dla osób niepełnosprawnych, [w:] Materiały szkoleniowe z zakresu funkcjonowania biur podróży, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Nowosądecka Organizacja Turystyczna, Warszawa, s. 94-96.
 • Kaganek K. (2009), Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań, EAS, Kraków.
 • Kaganek K., Stanuch H. (2005), Regression models of active tourism practiced by persons with visual and motoric disabilities, "Bio-algorithms and Med-systems Journal", Vol. 1, No. 1/2, s. 221-226.
 • Klawender J., Żbikowski J. (1999), Rola turystyki kwalifikowanej w rewalidacji osób niepełnosprawnych, [w:] Łobożewicz T., Kogut R., red., I Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa nt.: Turystyka aktywna - Turystyka kwalifikowana, Iława - Warszawa, s. 152-158.
 • Kozłowska D., Ryszkowski W., Dudzińska A. (2013), Kompetencje fizyczne kształtowane poprzez podróże osób z dysfunkcją wzroku, [w:] red. Kozłowska D., Sobolewski K. L., Ruch a zdrowie. Monografia pod patronatem International Association of Sport Kinetics. Dział Wydawnictw i Publikacji Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Białystok, s. 107-116.
 • Kwai-sang You M., McKercher B., Packer T.L. (2004), Traveling with a disability. More than an access issue, "Annals of Tourism Research", Vol. 31. No. 4, s. 947-960.
 • Labudová J. (2002), Športová šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím, "Info luventa", Roč. 2, č. 5-6, s. 25-33.
 • Łobożewicz T. (1991), Turystyka jako forma rekreacji ludzi niepełnosprawnych, "Postępy Rehabilitacji", Tom V, z. 1, s. 79-82.
 • Łobożewicz T., red. (1991), Turystyka ludzi niepełnosprawnych, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Warszawa.
 • Macerinskiene A. (2015), Access to nature in lithuania: Limits, perceptions and design issues, [w:] Watson. A., Carver S., Krenova Z., McBride B., (red), Science and stewardship to protect and sustain wilderness values: Tenth World Wilderness Congress symposium; 2013, 4-10 October, Salamanca, Spain. Proceedings RMRS-P-74. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.
 • Patkiewicz J. (1995), Obozy rehabilitacyjne, "Fizjoterapia", Tom. 3, nr 2, s. 51-54.
 • Petryński W., Ślężyński J. (1995), Żeglarstwo jako forma turystyki osób niepełnosprawnych, [w:] Ślężyński J., Petryński W., red., Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny w Krakowie, Kraków, s. 168-172.
 • Skalska T., (2003), Turystyka osób niepełnosprawnych. Ograniczenia i możliwości rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Swędzioł W. (2006), Wspinaczka halowa i skałkowa z osobami niewidzącymi, [w:] Bergier J., Kubińska Z., red., Kultura i rekreacja w integracji osób niepełnosprawnych, PWZS w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 359-369.
 • Szczuciński A., Dudek B., Zawieja J., Hendzel J., Łobożewicz T., Smolis R., Jędruch E. (1991), Turystyka i krajoznawstwo w środowisku ludzi niewidomych, [w:] Łobożewicz T., red., Turystyka ludzi niepełnosprawnych. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Warszawa, s. 127-156.
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997. Dz.U., 1997 nr 123 poz. 776.
 • Wolski J. (1979), Profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne funkcje turystyki, [w:] Potrzeby społeczne a kształtowanie ruchu turystycznego w Polsce. Wyd. GKTiIT, Warszawa, s. 42.
 • Zamelska M. (1995), Niektóre czynniki warunkujące rozwój turystyki osób o specjalnych potrzebach, [w:] Ślężyński J., Petryński W., red., Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny w Krakowie, Kraków, s. 148-149.
 • Жирак Л. М. (2011), Туризм і краєзнавство як засіб суспільної адаптації та інтеграції дітей з особливими потребами, [w:] Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, nr 2, s. 49-58.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.