PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 7 | 19--36
Tytuł artykułu

Geografia granic i pograniczy w badaniach Łódzkiego Ośrodka Geograficznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Geographical Researches of Borders and Border Regions in Łódź
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niedawno obchodzona 60. rocznica istnienia w Łodzi uniwersyteckiego ośrodka geograficznego skłania do refleksji nad jego dorobkiem naukowym. Jednym z unikalnych w skali kraju nurtów badawczych, rozwijanym w Łodzi, jest geografia polityczna, a w jej ramach studia nad problematyką granic i pograniczy. W artykule przedstawiono zarys kształtowania się łódzkiej szkoły geografii politycznej założonej przez Marka Kotera oraz zaprezentowano zasadnicze nurty badawcze realizowane w ramach tej szkoły, a także poza nią, przez łódzkich geografów w zakresie badań nad historycznymi i współczesnym i granicami międzynarodowymi, wewnątrzkrajowymi granicami administracyjnymi, podziałami specjalnymi, jak również nad ukształtowanym i przez owe granice strefami pograniczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The oncoming celebrations of 60 years of geographical academic centre in Łódź provide an opportunity to examine its scientific achievements. One of the most original fields of scientific researches conducted in Łódź is political geography, in particular studies on borders and border regions. This paper outlines the formation of the politico- geographical school of Łódź founded by M. Koter and presents its main research specializations such as studies of historical and contemporary international borders, inner administrative boundaries, special divisions and borderlands. In the course of these studies the notion of 'administrative landscape' has been formulated. It denotes genetic and spatial structure of local, state, and ecclesiastic administration as well as all kinds of special divisions of the country. Administrative landscape along with electoral behaviour of the citizens forms political landscape of a region. The author has distinguished a few research currents pursued in the Łódź centre in the field of border and borderland studies. Of particular importance here are studies of administrative division of the country carried out at different levels: regional administrative reform (in 1975 and 1999), municipal structures in the region of Łódź and administrative transformations within the city itself. The second major specialization is geography of relic (historical) borders and their implications for contemporary cultural landscape of Poland. The third specialization is study of international borders worldwide and their classifications. Apart from the studies of borders, the Łódź geographical centre has developed investigations over borderlands and transborder cooperation. This was the theme of a few international conferences on political geography organised by the Department of Political Geography and Regional Studies of the University of Łódź. The output of these investigations has been published in several volumes of the 'Region and Regionalism' series. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Antonowicz R., 1996, Wpływ dawnej granicy polsko-niemieckiej na zróżnicowanie społeczne i gospodarcze obszarów przygranicznych na przykładzie gmin Dobrodzień i Lubliniec [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UL, napisana pod kierunkiem K. Heffnera], Łódź.
 • Baczwarow M., 1998, Diasporas and borders in the Balkans, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds), Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, "Region and Regionalism", No 3 [University of Łódź, Silesian institute in Opole, Łódź-Opole], s. 46-54.
 • Baczwarow M., 2000, Les functions changaents des frontieres bulgares, "Revue Geographique de l'Est", t. 38, No 4, s. 151-157.
 • Baczwarow M., Suliborski A., 2002, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. Terminologia, PWN, Warszawa-Łódź.
 • Bandurka M" 1970, Zmiany terytorialne i administracyjne województwa łódzkiego, "Rocznik Łódzki", t. 14(17).
 • Bandurka M., 1994, Rozwój terytorialny ziem województwa łódzkiego w okresie 1918-1991, "Rocznik Łódzki", t. 41, s. 13-45.
 • Bandurka M., 1995, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku (wyd. 2), Łódź, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi.
 • Barbag J., 1964, Kształtowanie się granic politycznych oraz integracja i dezintegracja państw w latach 1900-1962, Łódź [maszynopis w BUŁ, praca doktorska, promotor J. Dylik].
 • Barwiński M., 1998, Political conditions o f trans-border contacts o f Lemkos living on both sides o f the Carpatian Mountains, [w:] M. Koter, K. Heffner, (eds), Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, "Region and Regionalism", No 3 [University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Opole-Łódź], s. 233-240.
 • Barwiński M., 2000, Borderland in the geographical context, [w:] J. Pavlicek, P. Śindler, J. Feber (cds), Hranice a pohranici jako fdozoficky, sociokulturni, politicky, historicky a geograftcky fenomen, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Ostrawskiego, Ostrawa, Czechy, s. 18-22.
 • Drobek W., Heffner K., 1997, O potrzebie regulacji granicy pomiędzy RZGW iv Katowicach i we Wrocławiu, [w:] W. Drobek (red.), Rozwój społeczno-gospodarczy Nadodrz.a w kontekście współpracy trans regionalnej. Wybrane zagadnienia. Instytut Śląski w Opolu, "Zeszyty Odrzańskie. Seria Nowa", nr 6, s. 71-90.
 • Dylik J., 1971, Województwo ze stolicą bez antenatów. Geografia historyczna województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź.
 • Górski M., 2001, Proces formowania powiatu ostrowskiego w nowej strukturze administracyjnej państwa [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Sobczyńskiego].
 • Heffner K., 1995, Regional administrative division and local government transition in Poland, | w: | M. Koter (ed.). Region and regionalism. Social and political aspects, Opole-Łódź.
 • Heffner K., 1996, Śląsk Opolski w systemie administracyjnym i regionalnym kraju, "Śląsk Opolski", nr 3, s. 7-13.
 • Heffner K., 1996, Zmiany ludnościowe i procesy rozwoju w strefie pogranicza Polski z. Czechami, [w:] K. Heffner, W. Drobek (red.), Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, PIN Instytut Śląski, Opole, s. 108-134.
 • Heffner K., 1997, Disparties and transition process in Polish-Czech border regions. Challenges for European Union enlargement, [w:] Regional Frontiers Conference Abstract Book, September. Regional Studies Association, European Urban and Regional Research Network, Frankfurt am Oder, ss. 36.
 • Heffner K., 1997, Powiat głubczycki na tle podziału terytorialnego Śląska Opolskiego w ujęciu historycznym, "Kalendarz Głubczycki", s. 45-58.
 • Heffner K., 1997, Śląsk Opolski w systemie administracyjnym i regionalnym kraju, [w:] V. Baran (red.), Teritorialna organizada administrativnych systemov śtatu, "Acta Universitatis Matthiae Belii", Fakulta Prirodnych Vied, Geograficke Studie, No. 3, s. 64-75.
 • Heffner K., 1998, Eniwicklung und Zusammenarbeit im deutsch-polnischen Grenzraum, [w:] B. Neuss, P. Jurczek, W. Hilz (ed.), Grenziibergreifende Kooperation im ostlichen Mitteleuropa, Europaisches Zentrum fur Federalismus- Forschung, Tübingen, Seria Occasional Papers, Nr 19, s. 48-70.
 • Heffner K., 1998, Kluczowe problemy demograficzno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska-Czechy, PIN Instytut Śląski w Opolu, Opole, ss. 144.
 • Heffner K., 1998, Population changes and processes of development in the Polish-Czech borderland zone, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds), Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, "Region and Regionalism", No 3 [University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Opole-Łódź], s. 204-216.
 • Heffner K., 1998, Struktura przestrzenna regionu Śląska Opolskiego, "Śląsk Opolski", numer specjalny: Województwo opolskie wobec perspektyw reform administracyjno-samorządowych lat 1998-2000, s. 30-40.
 • Heffner K., 1999, The Polish-Czech transborder area: increase or decrease o f diversifications before entering European Union, [w:] Współpraca transgraniczna dla zrównoważonego rozwoju, Konferencja z. okazji jubileuszu 50-lecia Instytutu. Warszawa 10-12 czerwca 1999, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, s. 245-260.
 • Heffner K., Drobek W., 1996a, Procesy przekształceń struktur osadniczych w województwach zielonogórskim i gorzowskim pod wpływem otwarcia granicy zachodniej, |w:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich zachodniego pogranicza, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa, s. 65-78.
 • Heffner K., Drobek W. (red.), 1996b, Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, PIN Instytut Śląski, Opole.
 • Heffner K., Lesiuk W., 1995, Ekonomiczne i społeczne skutki podziału Górnego Śląska w ¡922 r" "Studia Opolskie", t. 54, s. 43-66.
 • Heffner K., Rochmińska A., 2003, The lasting and historical interregional borderlands in Poland, "European Spatial Research and Policy", vol. 9, No 1, [Łódź],
 • Heffner K., Rykała A., 1999, Praszka, miasto w strefie dawnego pogranicza nad górną Prosną w koncepcjach nowego podziału administracyjnego Polski, "Śląsk Opolski", nr 1, s. 9-17.
 • Jabłoński C., 1972, Podziały administracyjne województwa łódzkiego i obszarów przyległych w 1939-1945 r., "Rocznik Łódzki", t. 16 (19).
 • Jaroszczak Z., 1971, Zmiany podziału administracyjnego województwa łódzkiego w latach 1960-1970, "Region Łódzki. Studia i Materiały" [Łódź].
 • Kaczyński D., 1997, Trwałość historycznej granicy polsko-litewskiej w krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców Podlasia, Łódź [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Sobczyńskiego].
 • Klima E., 1998a, Euroregiony: wspólnota robocza Alpy-Adriatyk, "Kwartalnik Geograficzny", nr 2.
 • Klima E., 1998b, Perceptions o f the Carpathian Euroregion, | w: J M. Koter, K. Heffner (eds), Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, "Region and Regionalism", No 3 [University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Opole-Łódź], s. 178-185.
 • Klima E. 1999, Euroregion Tatry - European integration? |w:| M. Koter, K. Heffner (eds), Multicultural Regions and Cities, "Region and Regionalism", No 4 |Łódź- -Opole], s. 111-116.
 • Klima E., 2000, Euroregiony - integracja czy dezintegracja państw europejskich? [praca doktorska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, promotor M. Koter],
 • Koter M., 1961, Terytorium dzisiejszego województwa łódzkiego na mapach Polski z XVI i XVII wieku, "Rocznik Łódzki", t. 5 (8), s. 77-87.
 • Koter M., 1969, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, "Prace Geograficzne IG PAN", nr 79 [Warszawa].
 • Koter M.,1979, Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze", ser. II, z. 21, s. 25-52.
 • Koter M., 1980, Rozwój przestrzenny i zabudowa miasta, [w:] R. Rosin (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. 1 Do 1918 r., PWN, Warszawa-Łódź, s. 148-191.
 • Koter M., 1988, Szwajcarskie eksklawy, "Poznaj Świat", nr 3, s. 20-21.
 • Koter M., 1993, Region polityczny - geneza, ewolucja i morfologia, [w:| K. Handtke (red.), Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 49-74.
 • Koter M., 1994, Rola wiejskich elementów morfologicznych w procesie kształtowania układu przestrzennego Łodzi, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce, UMK, UŁ, Toruń-Łódź, s. 23-32.
 • Koter M., 1994, Transbroder "Euroregions" round Polish border zones as an example o f a new form o f political coexistence, [w:[ W. A. Galluser (ed.), Political boundaries and coexistence, Peter Lang, Bern, s. 77-87.
 • Koter M., 1995, A genetic classification o f frontier peoples and multicultural border zones in Poland, Bohemia and Slovakia, [w:] V. Baran (éd.), The boundaries and their impact on the territorial structure of region and state, "Acta Universitatis Mattiae Belli Banska Bystrica, Geographical Studies", nr 1 [Banska Bystrica], s. 37-45.
 • Koter M., 1995, Classification généthique des peuples frontaliers d'après /'example de la Pologne, [w:] H. Goetschy, A. L. Sanguin (eds), Langues régionales et relations transfrontaliers en Europe, L'Harmattan, Paris, s. 235-241.
 • Koter M., 1995, Ludność pogranicza - próba klasyfikacji genetycznej, [w:] Pięćdziesiąt lat geografii w Uniwersytecie Łódzkim, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica, 20, s. 239-245.
 • Koter M., 1995, Rozwój, problematyka badawcza oraz ważniejsze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, |w:| Pięćdziesiąt lat geografii w Uniwersytecie Łódzkim, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica, 20, Łódź, s. 66-68.
 • Koter M., 1995, The geographical-historical region: its notion, origin and factors of its development, |w:] M. Koter (red.), Region and Regionalism. Social and political aspects, Łódź-Opole, s. 7-26.
 • Koter M., 1996, Jaki model podziału, "Wspólonota", nr 20 (323), s. 6-10.
 • Koter M., 1996, Porównanie regionów europejskich z propozycją podziału terytorialnego Polski, [w:] Łódź stolicą makroregionu, Łódź, s. 59-74.
 • Koter M., 1997, Kresy państwowe - geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej, [w:] K. Handke (red.), Kresy - pojęcie i rzeczywistość, Warszawa, s. 9-52.
 • Koter M., 1997, Powiaty - wnioski z. przeszłości i wskazania na przyszłość. Ujęcie geograficzne, Instytut Lecha Wałęsy, "Kronika", z. 3 [Warszawa], s. 113-126.
 • Koter M., 1998, Frontiers peoples - origin and classification, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds), Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, "Region and Regionalism", No 3 [University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Opole-Łódź], s. 28-38.
 • Koter M., 1998, Polskie regiony, "Wspólnota", nr 12 (41), s. 16-17; dodatek nr 6, z. 11.04, s. 12-13 i 16
 • Koter M., 1999, Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju regionu łódzkiego, [w:] Ziemia łódzka. Marrow SA, Łódź, s. 9-28.
 • Koter M., 1999, Kształtowanie się pogranicza oraz rola granicy w rozwoju obszaru nad górną Prosną, [w:] T. Krzemiński (red), Nad górną Prosną. Monografia Praszki, s. 445-501.
 • Koter M., 1999, Za jakim modelem podziału terytorialnego Polski opowiedzieć się? Wnioski z doświadczeń przeszłości oraz wzorców europejskich, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica Socio-Oeconomica, 1, s. 7-29.
 • Koter M., 2000, Ocena mapy jednostek pomocniczych zaproponowanych przez Zarząd Miasta Łodzi [maszynopis, Rada Miejska w Łodzi], ss. 14.
 • Koter M., Araszkiewicz A., Kunka T., Łukowska A., 1991, Koncepcja podziału rn. Łodzi na jednostki samorządowe, "Kronika Miasta Łodzi", s. 9-17.
 • Koter M., Heflner K. (eds), 1998, Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, "Region and Regionalism", No 3 [University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Opole-Łódź], ss. 296.
 • Koter M., Kulesza M., 2001, Geographical and historical grounds of formation of borders of former and present-day Poland, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds), "Region and Regionalism", No 5, Changing role of border areas and regional policies [Łódź-Opole], s. 165-179
 • Koter M., Kulesza M., Sobczyński M., 1999, Geografia polityczna i historyczna regionu łódzkiego w badaniach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, [w:| Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, t. 2, Region łódzki, Materiały XLVIII Zjazdu PTG, Łódź 9-11 września 1999, Łódź, s. 69-79.
 • Koter M., Liszewski S" Suliborski A., 1996, Delimitacja potencjalnego obszaru województwa łódzkiego. Studium wiedzy o regionie łódzkim, ŁTN, Łódź.
 • Koter M., Liszewski S., Suliborski A., 1999, Ekspertyza dotycząca wniosków gmin i mniejszości województwa łódzkiego o zmianę przynależności administracyjnej [maszynopis, Urząd Marszałkowski w Łodzi], ss. 20.
 • Kulesza M., Kunka T., 1994, Regions o f Poland from historical perspectives - some selected remarks. Terirories and boundaries from beginning of Polish statehood (966) to the partition o f Poland (1795), [w:] M. Koter (ed.), Region and regionalism. Inner divisions, Łódź-Opole, s. 97-103.
 • Kunach M., 1995, Euroregion Karpacki, Łódź [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Sobczyńskiego].
 • Kunka T., 1986, Charakterystyka terytorialno-strukturalna tz.w. naturalnych konwencjonalnych lądowych granic państwowych na świecie. Łódź [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Kotera].
 • Kurmanowska J., 1999, Współpraca transgraniczna pomiędzy Polską a obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Sobczyńskiego],
 • Kurzawa V., 2000, Ocena możliwości poszerzenia administracyjnego Poznania o strefę podmiejską [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem K. Heffnera].
 • Liszewski S., 1990, Organizacja przestrzenna w okresie przejścia od systemu scentralizowanego do systemu gospodarki rynkowej, Biuletyn KPZK PAN, z. 149, Warszawa, s. 131-150.
 • Liszewski S., 1990, Organizacja terytorialna diecezji łódzkiej na tle podziałów administracyjnych i przemian rozmieszczenia ludności, [w:] Uniwersytet Kościołowi Łódzkiemu, Diecezjalne Wyd. Łódzkie, Łódź, s. 108-130.
 • Liszewski S" 1991, Podział administracyjny kraju. Założenia i kryteria. Biuletyn KPZK PAN, z. 156, Warszawa, s. 63-77.
 • Liszewski S., 1992, Nowy podział administracyjny Polski. Przegląd koncepcji, propozycje zmian, "Geografia w Szkole", nr I, s. 3-12.
 • Liszewski S., 1995, Roz.wój terytorialny a integracje przestrzenne miasta. Przykład Łodzi, [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, Wyd. UŁ, Łódź, s. 34-43.
 • Machlak A., 1996, Kształtowanie się pogranicza mazowiecko-kujawskiego i jego trwałość w świadomości regionalnej, Łódź [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Sobczyńskiego].
 • Matczak A., Niżnik A. M" 2000, Organizacja terytorialna przyszłego województwa łódzkiego (wyniki badań przeprowadzonych w sześciu gminach regionu sieradzkiego), "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica Socio- -Oeconomica, 1, s. 165-181.
 • Michalski W., 1992, Struktura organizacyjno-terytorialna woj. piotrkowskiego, [w:] Problemy regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, "Acta Univeisitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne", z. 2, s. 113-125
 • Michalski W., 1993, Changes in the administrative division o f the country and planning: the example o f Łódź region, [w:] T. Marszał, W. Michalski (eds). Planning and environment in the Łódź region, "Kronika Miasta Łodzi", z. I, s. 49-59.
 • Michalski W., 1994, New regions of Poland in the conceptions of the country's administrative divisions, [w:] M. Koter (red.), Region and regionalism. Inner divisions, Łódź-Opole, s. 177-186.
 • Michalski W., 1994, Organizacja terytorialna województwa piotrkowskiego a ciążenia rzeczywiste ludności, [w:] M. Koter, A. Suliborski (red.), Kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz więzi regionalnych województwa piotrkowskiego, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica, 18, s. 41-54.
 • Michalski W., Musiał W., Sliwczyński A., 1991, Województwo łódzkie w propozycjach nowego podziału administracyjnego, "Kronika Miasta Łodzi", s. 19-33.
 • Musiał W., 1998, Województwo łódzkie w 1973 i w 1998 r., "Ziemia Łódzka", nr 8/9 (30), s. 5-10.
 • Orłowski K., 2002, Historyczne pogranicze śłąsko-malopolskie w krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Sobczyńskiego|.
 • Pawlaczek R., 1997, Podziały terytorialne i proces kształtowania się granic Wielkopolski (X-XX wiek), Łódź [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Kuleszy].
 • Pirveli M., Kulesza M., 1999, Społeczna percepcja projektów nowego podziału administracyjnego Polski oraz. lokalne preferencje administracyjne mieszkańców w rejonie radomszczańskim, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica Socio-Oeconomica, 1, s. 131-148.
 • Rembowska K., 1998, Borderland - neighbourhood o f cultures, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds), Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, "Region and Regionalism", No 3 [University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Opole-Łódź], s. 23-27.
 • Rembowska K., 1999, Społeczna percepcja projektów podziału administracyjnego Polski wśród mieszkańców miast i gmin północno-wschodniej części województwa skierniewickiego, "Acta Uniyersitatis Lodziensis", Folia Geographica Socio-Oeconomica, 1, s. 87-101.
 • Rochmińska A., 1999, Administracyjno-polityczna regionalizacja Polski [praca doktorska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, promotor K. Heffner].
 • Rochmińska A., Barwiński M., 1999, Zasięg przestrzenny potencjalnego województwa łódzkiego na terenie pogranicza obecnych województw piotrkowskiego i radomskiego, "Acta Uniyersitatis Lodziensis", Folia Geographica Socio-Oeconomica, 1, s. 117-129.
 • Rosin R., 1970, Rozwój terytorialno-administracyjny województwa i historycznych ziem wchodzących w jego skład, [w:] Łódzkie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, Łódź.
 • Rykała I., 1997, Praszka - miasto w strefie dawnego pogranicza w koncepcjach nowego podziału administracyjnego Polski, Łódź [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ napisana pod kierunkiem K. Heffnera].
 • Rykiel Z., 1993, Ewentualne zmiany ustroju i organizacji przestrzennej m. st. Warszawy, Biuletyn KPZK PAN, z. 163, s. 9-16.
 • Rykiel Z., I993, Lokalne systemy osadnicze a podz.iał administracyjny kraju, [w:] W. Maik (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych, Toruń, s. I 19-125.
 • Rykiel Z., 1995, European boundaries in spatial research, "European Spatial Research and Policy", vol. 2, No 1, s. 35-48
 • Rymarz M., 2000, Euroregion Pradziad, przestrzenne i społeczno-gospodarcze skutki utworzenia struktury ponadgranicznej [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem K. Heffnera],
 • Sobczyński M., 1984, Niezmienność dawnych granic politycznych na obszarze Polski, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica, 3, s. 119-137.
 • Sobczyński M., 1984, Zmiany podziału administracyjnego B.O.P. w latach 1815-1984, [w:] Atlas Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, Łódź [mapa z komentarzem].
 • Sobczyński M., 1990, O aktualną mapę polityczną świata, "Geografia w Szkole", nr 5, s. 232-238
 • Sobczyński M., 1990, Przemiany wiejskiej sieci osadniczej w świetle analizy kartograficznej i inwentaryzacji zabudowy, [w:] Wyludnianie się wsi w Polsce Centralnej (na obszarze województwa piotrkowskiego), Biuletyn informacyjny 2, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 187-205.
 • Sobczyński M., 1993, O potrzebie badania granic na gruncie polskiej geografii politycznej, [w:] Współczesna geografia polityczna. Contemporary Political Geography, "Conference Papers", 17, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 125-128.
 • Sobczyński M., 1993, Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski, "Zeszyty IGiPZ PAN" 15 [Warszawa],
 • Sobczyński M., 1994, Delimitacja województwa piotrkowskiego z punktu widzenia trwałości struktur administracyjno-terytorialnych, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica, 18, s. 11-23.
 • Sobczyński M., 1994, Nieznane oblicze współczesnej mapy politycznej świata, "Geografia w Szkole", nr 3, s. 135-143.
 • Sobczyński M., 1994, The influence o f past political divisions o f the territory o f Poland upon the regional structure o f the country, [w:] M. Koter (red.) Region and regionalism. Inner divisions, Łódź-Opole, s. 103-116.
 • Sobczyński M., 1995, Współczesne uwarunkowania powiązań transgranicznych, [w:| A. Stasiak, K. Miros (red.), Polska i jej współdziałanie transgraniczne z. sąsiadami. Polen und seine Grenziiberschreitende Zusammenarbeit mil den NaclibarUinderen. Materiały z konferencji Warszawa-Szklarska Poręba-Bocholt, 4-11.05.1994, cz. 1, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Projekt badawczy nr 6 6130 92 03 Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski. Biuletyn nr 10, Warszawa, s. 137-149.
 • Sobczyński M., 1996, Królestwo Galicji i Lodomerii, czyli co dzieli polską przestrzeń, "Geografia w Szkole", nr 3, s. 164-167.
 • Sobczyński M., 1996, Współczesne międzynarodowe powiązania trans graniczne (próba systematyzacji), [w:| K. Heffner, W. Drobek (red.), Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju. Materiały z. konferencji międzynarodowej Opole-Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r., Instytut Śląski, Opole, s. 70-80.
 • Sobczyński M., 1997, Powiat w polskiej tradycji podziału terytorialnego kraju, [w:] V. Baran (red.), Teritoriâlna organizâcia administrativnych systémov Mau, "Acta Univseristatis Matthiae Belii", Fakulta Prirodnych Vied, Geografické Śtudie, No 3, s. 76-92 [Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrica],
 • Sobczyński M., 1998, The historical transborder region o f Orawa, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds), Borderlands or transborder régions - geographical, social and political problems, "Region and Regionalism", No 3 [University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Opole-Łódź], s. 141-149.
 • Sobczyński M., 1999, Województwo łódzkie w dziejach podziału administracyjnego Polski, "Studia Regionalne", nr 25 [Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź], s. 7-25
 • Sobczyński M., 1999, Zasięg terytorialny regionu łódzkiego oraz lokalne preferencje podziału administracyjnego niższych szczebli na obszarze ziemi wieluńskiej, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica Socio-Oeconomica, I, s. 149-163.
 • Sobczyński M., 2000, Geograficzno-polityczna analiza stosunków komunikacyjnych byłych państw radzieckich, [w:] J. Kitowski (red.), Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydz. Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Komisja Geografii Komunikacji PTG, "Rozprawy i monografie Wydziału Ekonomicznego", 18 [Rzeszów], s. 389-402.
 • Sobczyński M., 2000, Historia powalania i przemiany administracyjne woj. łódzkiego, [w:] M. Sobczyński, W. Michalski (red.), Województwo łódzkie na tle przemian administracyjnych Polski. W osiemdziesiątą rocznicę utworzenia województwa, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Łodzi, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź, s. 7-21.
 • Sobczyński M., 2000, Rozwój krajobrazu administracyjnego regionu radomszczańskiego, [w:] M. Sobczyński, W. Michalski (red.), Poziom rozwoju i zagospodarowania powiatu. Opracowanie metody badań na przykładzie powiatu radomszczańskiego, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź, Studia Regionalne, s. 23-34 [maszynopis].
 • Sobczyński M., 2001, Intégration and disintegration processes on Moldavia's (Moldova's) lands during history (Procesy integracyjne i dezintegracyjne ziem Mołdawii w toku dziejów), [w:] J. Kitowski (red.), Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the tum of the 20th century (Przestrzenny wymiar procesów transformacji społeczno-ekonomicznej w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku), vol. I, Papers and Monographs of the Department of Economy, No 22, The Stanisław Leszczycki Inslitute of Geography and Spatial Organiation Polish Academy of' Sciences in Warsaw, Faculty of Economies, The Maria Curie-Skłodowska University Branch in Rzeszów, Higher School of Administration and Management in Przemyśl, Commission of Communicatin Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Rzeszów 2001, s. 469-499.
 • Sobczyński M., 2001, Perception of the Polish-Russian and Połisli-Czech transborder co-operation by the inhabitants of border provinces, [w:] V. V. Orlenok (red.), Geografija, obsëestvo, okrużajuśćaja sreda: razvitie geografii v stronach Centralnoj i Vostoânoj Evropy Meżdunarodnaja naućnaja konferencija. Kaliningrad-Svetlogorsk. Rossija, 4-7 ijunja 2001 g. Tezisy dokladov. Czast' 1. Izdatel'stvo Kaliningradskogo Universiteta, Kaliningrad 2001, s. 104-105.
 • Sobczyński M., 2002, Podziały terytorialne województwa łódzkiego, [w:] M. Sobczyński, W. Michalski (red.), Województwo łódzkie na tle podziałów specjalnych i innych struktur terytorialnych, Zespół Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Ministerstwo Gospodarki, Łódzkie Studia Regionalne, Łódź 2002, s. 23-32.
 • Sobczyński M., 2002, Typologia urzędów administracji specjalnej oraz innych instytucji funkcjonujących w oparciu o odrębne podziały terytorialne, [w:] M. Sobczyński, W. Michalski (red.), Województwo łódzkie na tle podziałów specjalnych i innych struktur terytorialnych, Zespół Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Ministerstwo Gospodarki, Łódzkie Studia Regionalne, Łódź 2002, s. 17-22.
 • Sobczyński M., 2002, Wpływ podziałów specjalnych i innych podziałów terytorialnych na kształtowanie się regionu łódzkiego, [w:| W. Michalski, M. Sobczyński (red.), Struktura funkcjonalno-przestrzenna regionu łódzkiego. Ministerstwo Gospodarki, Łódzkie Studia Regionalne, Łódź 2002, s. 5-18.
 • Sobczyński M., 2002, Wstęp, |w:] M. Sobczyński, W. Michalski (red.), Województwo łódzkie na tle podziałów specjalnych i innych struktur terytorialnych. Zespół Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Ministerstwo Gospodarki, Łódzkie Studia Regionalne, Łódź 2002, s. 5-16.
 • Sobczyński M., Michalski W. (red.), 2002, Województwo łódzkie na tle podziałów specjalnych i innych struktur terytorialnych, Zespół Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Ministerstwo Gospodarki, Łódzkie Studia Regionalne, Łódź 2002.
 • Stebelski A., 1929, Przeszłość administracyjna ziem wojewodztwa łodzkiego, "Rocznik Oddziału Łodzkiego PTH", t. 1 [nadbitka, Łodź 1935]
 • Stefaniak J., 1999, Euroregion Bug jako przykład polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Sobczyńskiego]
 • Straszewicz L., 1961, W sprawie jedności administracyjnej miast i zapleczy, "Gospodarka i Administracja Terenowa", nr 7/10, s. 30-31.
 • Straszewicz L., 1962, Atlas gospodarczy województwa opolskiego, PPWK, Warszawa.
 • Straszewicz Ł, 1962, Podział administracyjny kraju jako przedmiot zainteresowania geografa, "Gospodarka i Administracja Terenowa", nr 7/8, s. 39.
 • Straszewicz Ł , 1964, Zespół osiedleńczy Gonów Śląski - Praszka na tle problemów zagospodarowania byłego pogranicza, "Materiały i Studia Opolskie", t. 10, s. 113-126
 • Straszewicz L., 1965, L'aménagement (les zonen anciennes frontières comme problème cle géographie économique, "Mémoires et Documents", vol. 10, No 2, s. 41-46.
 • Straszewicz L., 1967, Atlas województwa łódzkiego, PPWK, Warszawa.
 • Straszewicz L., 1973, Atlas województwa bydgoskiego, Wyd. Geologiczne, Instytut Geografii UMK w Toruniu, Warszawa.
 • Straszewicz L., Kucharska M., 1972, Procesy integracyjne Śląska Opolskiego w strefie byłego pogranicza nad górną Prosną, "Materiały i Studia Opolskie", R. 14, z. 25, s. 5-25.
 • Suliborski A., 1994, Uwarunkowania polityczne i społeczne koncepcji podziałów terytorialnych Polski, [w:] Geopołiticke trendy v stredoeuropskych regionach a ich vplyv na teritorialne struktury, Zbornik z medzinarodneho seminara, Metodicke Centrum Bańska Bystrica, Univerzita M. Bela, Bańska Bystrica, s. 32-40.
 • Suliborski A., 1995, Theoretical and ideological dilemmas o f transborder co-operation and unification in Europe, [w:] V. Baran (éd.), The boundaries and their impact on the territorial structure o f region and state, "Acta Universitatis Mattiae Belli Bańska Bystrica, Geographical Studies", nr 1, s. 30-36.
 • Supernat T., 1989, Trwałość dawnej granicy politycznej polsko-niemieckiej w obecnym krajobrazie kulturowym i w świadomości ludności na przykładzie gmin: Łubnice, Byczyna Kluczborska, Perzów i Dziadowa Kłoda, Łódź [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Kotera].
 • Tulin J., 1987, Charakterystyka lądowych granic wewnętrznych państw federacyjnych, Łódź [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Kotera].
 • Turczyn M" 2000, Województwo w polskiej tradycji podziału administracyjnego [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, napisana pod kierunkiem M. Kuleszy].
 • Urbaniak A., 1995, Zmiany granic administracyjnych miasta Łodzi i ich konsekwencje gospodarczo-społeczne na przykładzie terenów włączonych do dzielnicy Polesie w 1988 r., Łódź [praca magisterska w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁ, napisana pod kierunkiem A. Werwickiego].
 • Werwicki A., 1994, Transformacja sieci handlu i usług na obszarach przygranicznych Polski (w latach 1989-1992), [w:] Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, nr 5, PAN. Warszawa, s. 231-248.
 • Werwicki A., 1995, Aktualne kierunki rozwoju działalności usługowej w polskich strefach przygranicznych, [w:] Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, nr 10, PAN, Warszawa, s. 115-121.
 • Werwicki A., 1995, Funkcjonowanie strefy działalności usługowych w zachodnim i wschodnim regionie przygranicznym Polski, [w:] A. Stasiak, K. Miros (red.), Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski. Biuletyn Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, nr I I, PAN, Materiały konferencyjne, Warszawa, s. 217-246.
 • Werwicki A., 1995, Problemy funkcjonowania sfery działalności usługowych w obszarach przygranicznych Polski, |w:] Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych. Warszawa, s. 385-402.
 • Werwicki A., 1996, Development o f retailing in the eastern border region of Poland, [w:] Planerische und raumordnungsrechtliche Betrachtung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus polnischer und deutscher Sicht, Armeilsmaterial, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, s. 242-250.
 • Werwicki A., Powęska H., 1993, Rejony przejść granicznych jako obszary koncentracji handlu i usług - granica zachodnia, [w:] Węzłowe problemy współpracy przygranicznej, Biuletyn Polska i jej współdziałanie transgraniczne z. sąsiadami, nr i, PAN, Warszawa, s. 61-85.
 • Zegan A., 2000, Euroregion Głacensis jako przykład współpracy trans granicznej [praca magisterska w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UL, napisana pod kierunkiem M. Sobczyńskiegol
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.