PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 297--313
Tytuł artykułu

Analiza modelu zarządzana systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w łodzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Plumbing System's Management Style in Lodz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza i ocena modelu zarządzania systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Łodzi. Ze względu na kompleksowość tego zagadnienia, autor skupił swoją uwagę jedynie na wybranych aspektach. W rozdziale drugim została przedstawiona specyfika warunków funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych w tym obszarze usług. Opisane zagadnienie ma znaczenie dla analizy możliwości dokonywania wyboru form modeli zarządzania. Jak zostało bowiem pokazane przedsiębiorstwa te stanowią klasyczne naturalne monopole. Czynnik ten wynika przede wszystkim z kosztów i unikalności infrastruktury. Specyfika usług wodno-kanalizacyjnych sprawia, że budowanie konkurencji w tych usługach jest utrudnione i ogranicza, bądź wyklucza model współpracy z sektorem prywatnym. W rozdziale trzecim zostały przedstawione rodzaje modeli zarządzania w gospodarce komunalnej, niezbędne do dalszych rozważań. Rozdział czwarty oraz piąty stanowi analizę empiryczną, przeprowadzoną w oparciu o dostępną dokumentację finansowo-ekonomiczną w postaci: sprawozdań z działalności zarządu podmiotów, audytu organizacyjno-prawnego, analizy prawnoekonomicznej przygotowanej na zlecenie Miasta Łodzi, Uchwały o planie gospodarczym. Przedstawiona analiza istniejącego systemu gospodarki wodno-ściekowej wskazuje na uporządkowanie ról i zadań poszczególnych organów systemu. Nacisk położony został na jednoznaczne rozdzielenie funkcji właścicielskiej, od funkcji zarządczo-eksploatacyjnej (operatorskiej). Trzyfazowy układ systemu gospodarki - wodnokanalizacyjnej (właściciel - dzierżawca - operatorzy) pozwala efektywnie realizować zadania własne Miasta Łódź. Model właścicielski i funkcjonalny zaopatrzenia w wodę wybrany przez Miasto, zakłada także konkurencyjność oraz stosowanie innych powszechnie przyjętych standardów rynkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is analysis and evaluate of the plumbing system's management style in Lodz. Due to the complexity of the issue, the author focused his attention only on selected aspects. Chapter 2 describes the specificity of the conditions for the functioning of municipal enterprises in this area of services. The described issue brings the reader closer to the specifics of the choice of choice in the form of management models. As it was shown, these companies are classic natural monopolies. This factor is primarily due to the cost and uniqueness of the infrastructure. The specificity of plumbing services makes competition in these services difficult and limits or excludes a model of cooperation with the private sector. In Chapter 3, the types of management style in the municipal economy are presented, which are necessary for further consideration. The fourth and fifth chapters are empirical analysis, based on the available financial and economic documentation in the form of: reports on the activities of the board of directors, organizational and legal audit, legal and economic analysis prepared for the order of the City of Lodz, the resolution on the economic plan. The presented analysis of the existing plumbing system's shows the ordering of the roles and tasks of the various bodies of the system. The squeezing pressure was clearly separated by the ownership function, from the management and operating (operator) function. The systemic layout of plumbing system (owner-tenant-operator) enables effective implementation of the tasks of the City of Lodz. The ownership model and functional water supply chosen by the City, also assumes competitiveness and the application of other commonly accepted market standards. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
297--313
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Collect Consulting S.A., (2011), Analizy prawne i ekonomiczne skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi. Opracowanie wykonane na zlecenie Miasta Łodzi, Katowice.
 • Dolewka Z., (2013), Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy, [w:] Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Studia Ekonomiczne, nr 168, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Fisher S., Dornbusch R., Schmalensee R., (1990), Ekonomia, McGraw-Hill, Mexico.
 • Jeżowski P., (1994), Monopol naturalny a regulacja przedsiębiorstw użyteczności publicznej, w: Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Karwat G., (2008), Wpływ rozwiązań organizacyjnych na skuteczność i efektywność usług komunalnych (na przykładzie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej w regionie łódzkim), Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Łódź.
 • Kopańska A., Bartczak A., Siwińska-Gorzelak J., (2008), Partnerstwo publicznoprywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodnokanalizacyjnego, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Lewington I., (1998), Sektor wodno-kanalizacyjny: Przegląd międzynarodowy, w: Zarządzanie usługami komunalnymi, Tom 1, Brytyjski Fundusz Know How Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Martin S., (2001), Industrial Organization. A European Perpective, Oxford University Press, New York.
 • Mas-Colell A., Whinston M. D., Green J. R., (1995), Microeconomic Theory, Oxford University Press, New York.
 • Newbery D. M., (2000), Privatization, Restructuring and Regulation of Network Utilities, The Walras-Pareto Lectures, The MIT Press, Cambridge.
 • Kornberger-Sokołowska E (red.), (2008), Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa.
 • Rozwadowska-Palarz A., Palarz H. H., (2002), Wprowadzenie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
 • Sadowy M., (2010), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Siedlce.
 • Sońta W., (2010), Pomiar wykorzystania mienia komunalnego, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Tirole J., (1994), The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, Cambridge.
 • Varian H. R., (1999) Mikroekonomia, PWN, Warszawa.
 • Zysnarski J., (2007), Partnerstwo publiczno-prawne w sferze usług komunalnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
 • Zysnarski J., (2003), Zarządzanie usługami komunalnymi. Partnerstwo publicznoprywatne. Teoria i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508140

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.