PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 43 | 127--151
Tytuł artykułu

Aktywność turystyczna starszych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourist Activity of Older Inhabitants of the Warmian-Mazurian Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Charakterystyka zachowań turystycznych osób 60+ żyjących w województwie warmińsko- mazurskim. Próba wskazania podobieństw i różnic w zachowaniach podróżniczych osób starszych w zależności od miejsca zamieszkania na wsi lub w mieście.
Metoda. W badaniach uczestniczyło 380 osób (305 kobiet i 75 mężczyzn) w wieku powyżej 60 lat. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą programu STATISTICA v.12, wykorzystując moduł statystyki opisowej (N i %) oraz test istotności dla dwóch wskaźników struktury na poziomie istotności α = 0.05.
Wyniki. Większość badanych seniorów jest aktywna turystycznie, podróżują zwykle częściej niż wtedy, gdy byli młodzi, a spora grupa dopiero na emeryturze rozpoczęła swoją przygodę z podróżowaniem. Seniorzy mają czas i środki finansowe, które chętnie przeznaczają na turystykę, nawet kosztem innych usług czy towarów. Jednak badania wykazały, że miejsce zamieszkania (miasto-wieś) jest czynnikiem, który istotnie wpływa na udział osób starszych w turystyce, motywy podróży, sposoby jej organizacji i realizacji, wybierane środki transportu i bazę noclegową. Seniorzy mieszkający na wsi zdecydowanie rzadziej uprawiają turystykę.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Ograniczeniem niniejszych badań była trudność w dotarciu do osób starszych, przede wszystkim tych mieszkających na wsi oraz starszych mieszkańców miast, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach seniorskich. Poza tym, zbadano osoby 60+ mieszkające na terenie tylko jednego z polskich województw.
Implikacje praktyczne. Uzyskane wyniki badań mogą być przydatne dla organizatorów imprez turystycznych kierowanych do seniorów, a także organizacji społecznym działających na rzecz osób starszych.
Oryginalność pracy. W dostępnej literaturze przedmiotu brak jest aktualnych danych (zwłaszcza jeśli chodzi o wyniki badań empirycznych) dotyczących aktywności turystycznej seniorów mieszkających na wsi.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. Describing tourist behavior of people over the age of 60 = living in the countryside and cities. An attempt to indicate differences in behaviour of elderly tourists according to their place of residence.
Method. The research included 380 individuals (305 women and 75 men) over the age of 60. The authors used a diagnostic survey and an anonymous questionnaire. The results were drawn up with STATISTICA v.12 using a descriptive statistic module (N and %) and the statistical hypothesis test for two indices with the significance of = 0.05.
Findings. The majority of the tested senior citizens are active tourists. They travel more than when they were younger, and a considerable group claims to have started travelling when retired. Seniors have time and money which they willingly spend on tourism, even at the expense of services or products. However, the research showed that place of residence (countryside or a city) is a factor that has a substantial influence on the participation of elderly people in tourism, their reasons for travelling, manners of travel organization and realization, choice of transport and accommodation. Senior citizens living in the countryside definitely do not opt for tourism as often as the city-dwellers.
Research and conclusion limitations. The difficulty in reaching elderly people, especially those living in the countryside and those who are not members of any organizations for seniors was the limitation of the research. What is more, the research was only conducted in one Polish Province.
Practical implications. The collected data may be useful for organizers of tourist events directed towards seniors and social organizations working for the elderly.
Originality. The available literature on the subject does not include data connected with tourist activity of the elderly living in the countryside.
Type of paper. The article presents the results of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--151
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Alen E., Losada N., Domı´nguez T. (2015), The Impact of Ageing on the Tourism Industry: An Approach to the Senior Tourist Profile, Soc. Indic. Res. Online:http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-015-0966-x DOI 10.1007/s11205-015-0966-x (25.06.15)
 • Alvino S. (2014), Elderly Representation in Clinical Trials: Not a Gray Area, Health Clinical, inVentivHealthclinical.com, April 2014, s. 1-5.
 • Balińska A. (2014), Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych - rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi, "Roczniki Naukowe Ekonomii i Rozwoju Obszarów Wiejskich", T. 101 z. 2, s. 112-122.
 • Baloglu, S., Shoemaker S. (2001), Prediction of Seniors Travelers' Motorcoach Use from Demographic, Physiological, and Psychographic Characteristics, "Journal of Travel Research", Vol. 40(1), s. 12-18.
 • Bański, J. (2014), Structure and Ownership of Agricultural Land in Poland in the First Years of New Millennium, "Journal of Agricultural Science and Technology", B(4), s. 85-93.
 • Bański, J., Wesołowska M. (2012), Architectural Transformations of Residential Buildings in Rural Areas of the Lublin Region, "Architectoni.ca", 2, s. 174-186.
 • Bąk, I. (2012a), Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonomicznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce, "Przegląd Statystyczny", nr 2, s. 312-332.
 • Bąk I. (2012b), The influence of selected factors on tourist behavior on the example of senior households, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 697, s. 225-241.
 • Bieger, Th., Laesser, Ch. (2002), Market Segmentation by Motivation: The Case This of Switzerland, "Journal of Travel Research", Vol. 34(1), s. 33-39.
 • Boksberger, P., Laesser, C. (2008), Segmenting the senior travel market by means of travel motivation - Insights from a mature market (Switzerland, CAUTHE Council of Australian University Tourism and Hospitality Education (s. 1-13). Gold Coast: Griffi th University, s. 1-13.
 • Borczyk W., Nalepa W., Knapik B., Knapik W. (2014), Standardy działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Nowy Sącz.
 • Calypso Study on Social Tourism - Poland. Country study (2010). European Commission.
 • Chen H., Wu C. (2009), How Motivations, Constraints, and Demographic Factors Predict Seniors' Overseas Travel Propensity, "Asia Pacific Management Review", Vol. 14(3), s. 301-312.
 • Collia D.V., Sharpe J., Giesbrecht L. (2003), The 2001 National Household Travel Survey: A Look into the Travel Patterns of Older Americans, "Journal of Safety Research", Vol. 34, s. 461-470.
 • Definition of an older or elderly person. Proposed Working Definition of an Older Person in Africa for the MDS Project (2015), World Health Organization, http://www.who.Int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/ (25.05.2015).
 • Fleischer A., Pizam A. (2002), Tourism constraints among Israel seniors, "Annals of Tourism Research", Vol. 29(1), s. 106-123.
 • Freund A. M., Smith J. (1997), Self-definition in old age, "Zeitschrift fur Sozialpsychologie", Vol. 28(1-2), s. 44-59.
 • Gokovani U., Bahar O., Kozak M. (2007), Determinants of length of stay: A practical use of survival analysis, "Tourism Management" Vol. 28(3), s. 736-746.
 • Gołdys A., Krzyżanowska Ł., Ostrowski Ł., Stec M. (2012), ZOOM na Uniwersytety Trzeciego Wieku - raport z badań, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "Ę", Warszawa.
 • Gorman M. (1999), Development and the rights of older people, [w:] Randel J. et al. red., The ageing and development report: poverty, independence and the world's older people, Earthscan Publications Ltd., London, s. 3-12.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G. (2011), Problemy aktywności turystycznej seniorów, [w:] Stasiak A., red., Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTiH Łodź, s. 266-279.
 • Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska (2013), Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", Z. 291, 2013, s. 163-177.
 • Huang L., Tsai H-T. (2003), The study of senior traveler behavior in Taiwan, "Tourism Management", Vol. 24, s. 561-574.
 • Janczak K., Patelak K. (2014), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Łódź.
 • Jang S., Wu C. (2006), Seniors' travel motivation and the influential factors: An examination of Taiwanese seniors, "Tourism Management", Vol. 27, s. 306-316.
 • Jang S. Ch., Bai B., Hong G-S., O'Leary J. T. (2004), Understanding travel expenditure patterns: a study of Japanese pleasure travelers to the United States by income level, "Tourism Management" Vol. 25(3), s. 331-341.
 • Klimczuk A. (2013), Universities of the Third Age in Poland. Emerging Model for 21st Century, "Journal of Education, Psychology and Social Sciences", Vol. 1, ISSUE 2, October 31, s. 8-14;
 • Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (2012), BS/81/2012, Warszawa.
 • Kowalczyk-Anioł J. (2013), Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów - baby boomers versus pokolenie przedwojenne, [w:] Pawlusiński R., red., Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGPUJ, Kraków, s. 135-149.
 • Krzymowska-Kostrowicka A. (1997), Geoekologia turystyki i wypoczynku, Warszawa.
 • Lohmann, M., Aderhold, P., Zahla, B., Urlaubsreisetrends 2015: Die RA-Trendstudie - Entwicklung der Touristischen Nachfrage der Deutschen. (2004) Kiel: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.
 • Łobożewicz T. (1985), Kultura fizyczna, turystyka, zdrowie, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Muller T.E., Cleaver M. (2002), Targeting the CANZUS Baby Boomer explorer and adventurer segment, "Journal of Vocation Marketing", Vol. 16(2), s. 154-169.
 • Nicolau J. L., Más F.J. (2005), Stochastic modeling: A Three-Stage Tourist Choice Process, "Annals of Tourism Research", Vol. 32(1), s. 49-69.
 • Omelan A., Romanowska A., Skrzypczak A. (2013), Aktywność turystyczna słuchaczy Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie, [w:] Kasprzyk A., Maciaszczyk P., red., Turystyka i rekreacja a przedsiębiorczość, PWSZ, Tarnobrzeg, s. 267-279.
 • Ossowski Z., Taraszkiewicz T., Formella M. (2012), Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 697 "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 82, Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe, s. 295-306.
 • Patterson I.R. (2006), Growing Older: Tourism and Leisure Behaviour of Older Adults, Wallingford Cambridge: CABI Publishing 2006.
 • Patterson I., Pegg S., Litster J. (2011), Grey Nomads on tour: a Revolution in travel and Tourism for older adults, "Tourism Analysis", Vol. 16(3), s. 283-294. Online: https://www.researchgate.net/publication/233577253_ Grey_Nomads_on_Tour_A_Revolution_in_Travel_and_Tourism_for_Older_ Adults, DOI: 10.3727/108354211X13110944387086 (16.12.2015).
 • Prayag G. (2012), Senior Travelers` Motivations and future behavioral intentions: the Case of Nice, "Journal of Travel & Tourism Marketing", Vol. 29, Issue 7, s. 665-681.
 • Podstawski R., Kolankowska E., Gizińska R. (2013), Influence of Selected Environmental Factors on the Use of Beaches in the Warmia and Mazury Region of Poland by Young Women, "Polish Journal of Natural Sciences", Vol. 2, s. 253-66.
 • Podstawski, R., Honkanen, A., Tuohino, A., Gizińska R. (2015), The infl uence of socioeconomic and psychological factors on the popularity of sauna treatment among female university students, "Baltic Journal of Health and Physical Activity", Vol. 7(2), s. 67-82.
 • Podstawski R., Omelan A. (2015), Deficyty ruchowe osób starszych - znaczenie aktywności fizycznej w ich zapobieganiu, "Hygeia Public Health", Vol. 50(4), s. 572-580.
 • Raport z badania krajowego rynku turystycznego, (2014) Polska Organizacja Turystyczna (POT), Warszawa.
 • Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych (2011), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wrocław.
 • Rabiej M. (2012), Statystyka z programem Statistica, Helion S.A. Press, Gliwice.
 • Romsa G., Blenman M. (1989), Vacation patterns of the elderly German, "Annals of Tourism Research", Vol. 16, s. 178-188.
 • Rosenbloom S., Waldorf B. (2001), Older travelers: does place or race make a difference? In personal travel: The long and the short of it, Conference Proceedings, Transportation Research Board (29 June - 1 July, 1999), March 2001, s. 103-120.
 • Sawińska A. (2014), Seniorzy i preseniorzy jako perspektywiczny podmiot rynku turystycznego i rekreacyjnego, "Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu", 2014/46, s. 171-177.
 • Starosta W. (2010), Jak należy rozumieć biologiczne minimum dziennej aktywności ruchowej i jego znaczenie dla zdrowia człowieka? "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku", nr 14, s. 49-65.
 • Stasiak A. (2011), Country side as an area of social tourism, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis", "Oeconomica", No. 288 (64), s. 19-32.
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Szczepankowska E., Kościelnik J., Merski J. (2010), Starzenie się a jakość życia w dobie rozwoju Internetu, [w:] Jopkiewicz A., red, "Auksjologia a promocja zdrowia", Tom V, KTN Almamer, Kielce-Warszawa, s. 293-304.
 • Szmigin I., Carrigan M. (2000), The Older Consumer as Innovator. Does Cognitive Age hold the Key?, "Journal of Marketing Management", Vol. 16, s. 505-527.
 • Śniadek J. (2007), Konsumpcja turystyczna polskich seniorów, "Gerontologia Polska", T. 15, nr 1-2, s. 21-30.
 • Tomka D., Holodkov V., Andjelković I. (2015), Quality of life as a travel motivational factors of senior tourists - results of research in Novi Sad, "Informatol", Vol. 48, 1-2, s. 62-70.
 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji w 2012 roku, (2013) Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r., Warszawa.
 • Woo E., Kim H. Uysal M. (2014), A Measure of Quality of Life in Elderly Tourists, Applied Research Quality Life, 11(1), August 2014, Online: https:// www.researchgate.net/publication/272040251_A_Measure_of_Quality_of_ Life_in_Elderly_Tourists, DOI 10.1007/s11482-014-9355-x (16.12.2015).
 • Word Population Ageing 2013, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2013), United Nations, http://www.un.org/en/ development/desa/population/ World population prospects: the 2000 revision (2001), United Nations, New York.
 • Yasamy M.T., Dua T., Harper M., Saxena S. (2013), Mental Health of Older Adults, Addressing. A Growing Concern; World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse, www.who.into/mental_health/ world-mental-health day/WHO_paper_wmhd_2013.pdf.
 • Wong K. (2015), Travel Trends and Statistics: Outbound Japanese Tourism, freshtrax - Bridging East and West with the latest in design, tech and business http://blog.btrax.com/en/2015/02/10/2015-travel-trends-statisticsjapanese- tourists/ (05.01.16).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508164

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.