PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 25 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : przemiany sektorowe | 235--259
Tytuł artykułu

Problemy transformacji polskiej rachunkowości budżetowej

Warianty tytułu
The Problems of Transformation of Polish Budget Accountancy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule ukazano ewolucję rachunkowości sektora budżetowego w ostatnim dwudziestoleciu oraz wskazano istotne problemy, niezbędne do rozstrzygnięcia w najbliższych latach. Wyrazem zmian, jakie się dokonały w analizowanym okresie, są kolejne ustawy regulujące funkcjonowanie finansów publicznych. Odniesieniem do rozważań jest funkcjonowanie rachunkowości budżetowej w poprzedniej epoce oraz nowe spojrzenie na zadania publiczne realizowane przez jednostki budżetowe państwowe i samorządowe. W pracy omówiono zmiany zachodzące pod wpływem uchwalanych kolejno ustaw prawa budżetowego i prawa finansów publicznych. Zwrócono także uwagę na problemy, jakie stoją przed rachunkowością budżetową, takie jak obsługa budżetu zadaniowego, wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego czy harmonizacja istniejącego systemu z rozwiązaniami występującymi w rachunkowości sektora komercyjnego. W opracowaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący na dzień 31 grudnia 2009 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is presentation of the evolution of budget sector accountancy in the last twenty years. The material result of the changes which took place in the analysed period are the acts regulating functioning of public finance. The point of relation for the discussion is functioning of budget accountancy in previous political system and new approach to public tasks realized by state and local governments budget units. The article discusses changes occurring under the influence of accepted Budget Act and Law on Public Finances. There are also mentioned the problems facing budget accountancy, i.e. servicing task budget, implementation of International Financial Reporting Standards of Public Sector, or harmonisation of existing system with the solutions in accountancy of commercial sector. The article refers to legal status of 31 December 2009.(original abstract)
Twórcy
 • ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
Bibliografia
 • Augustowska M., Rachunkowość budżetowa - zmiany 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Bakalarska B., Rachunkowość jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.
 • Dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu państwa, Dz.U. nr 50, poz. 334.
 • Handbook of International Public Sector Accounting Standards, Board Pronouncements, International Federation of Accountants, New York 2007.
 • Ignatowski R., Bilans skonsolidowany jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2007.
 • Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Nowak W.A., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, "Rachunkowość Budżetowa" 1999, nr 9.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz.U. nr 10, poz. 35.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz.U. nr 71, poz. 355.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. nr 50, poz. 511 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Dz.U. nr 153, poz. 1752.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, Dz.U. nr 152, poz. 1729.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, Dz.U. nr 68, poz. 634 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Dz.U. nr 187, poz. 1827.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. nr 107, poz. 726.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, Dz.U nr 116, poz. 783.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Dz.U. nr 142, poz. 1020.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, Dz.U. nr 128, poz. 829 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym, Dz.U. nr 45, poz. 221.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, Dz.U. nr 4, poz. 18 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 155 poz. 1014.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej, M.P. nr 17, poz. 87.
 • Zarządzenie nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych i gminnych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, państwowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków, Dz. Urz. Min. Fin. nr 14, poz. 60.
 • Zysnarska A., Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec 2006 r. w sektorze budżetowym i gospodarce pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508444

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.