PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 117--131
Tytuł artykułu

Dostępność opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Availability of Health Care in Rural Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest analiza zróżnicowania przestrzennego, kosztowej dostępności i akceptowalności usług zdrowotnych na obszarach wiejskich w Polsce oraz konsekwencji tego zróżnicowania dla stanu zdrowia populacji. Zastosowana metodologia umożliwiła identyfikację obszarów wiejskich, które zapewniają dobry, a nawet bardzo dobry dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz tych charakteryzujących się słabym lub bardzo słabym dostępem. Sformułowano następujące hipotezy badawcze: (H1) dostępność do usług zdrowotnych na obszarach wiejskich jest zróżnicowana regionalnie; (H2) dostępność opieki zdrowotnej nie poprawiła się w analizowanym okresie; (H3) dostępność usług zdrowotnych wpływa na stan zdrowia populacji. W badaniu wykorzystano narzędzia ekonometryczne i statystyczne: metodę Perkala, metodę Local Quotient i metodę Florence a uzyskane wyniki uprawniają do przyjęcia wszystkich hipotez badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research is the analysis of spatial differentiation, acceptability and cost-accessibility to health services in rural areas of Poland, and its consequences for population's state of health. The employed methodology also enables the identification of rural areas, that provide a good, or even very good, access to healthcare services and those characterized by low, or very low access. The following research hypotheses have been formulated: (H1) accessibility to health services in ruralareas is regionally diversified; (H2) the availability of healthcare services has not improved in the analyzed period; (H3) the availability of healthcare services affects population's state of health. In order to prove those hypotheses we have employed econometric and statistical tools: Perkal's method, Local Quotient and Florence's method Obtained results have entitled us to adopt all research hypotheses. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Askari, R., Arab, M., Rashidian, A., Akbari-Sari, A., Hosseini, S.M., Gharaee, H. (2016). Designing Iranian model to assess the level of health system responsiveness. Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(3), e24527
 • Arcury, T.A.,Gesler, W.M., Preisser, J.S., Sherman, J., Spencer, J., Perin, J. (2005). The Effects of Geography and Spatial Behaviour on Health care Utilization among the Residents of a Rural Region. Health Services Research, February, 135-155.
 • Bem, A., Ucieklak-Jeż, P., Prędkiewicz, P. (2013). Effects of inequalities in access to health services in rural areas in Poland.Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Aleksandras Stulginskis University, 35, 4, 491-497.
 • Bem, A., Ucieklak-Jeż, P. (2014).Health status of the rural population in Poland. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Aleksandras Stulginskis University, 36, 2, 235-243.
 • Bem, A.,Ucieklak-Jeż, P. (2015). Nierówności w zdrowiu na terenach wiejskich. W: R. Andrzejak (red.), Zdrowie dla regionu (s. 59-66). Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.
 • Bem, A.,Ucieklak-Jeż, P. (2016).Spatial distribution of non-financial health protection resources versus the state of health of the population in Poland, Nauki o Finansach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 9-20.
 • Bennett, K.J., Probst, J.C.,Vyavaharkar, M., Glover, S.H. (2012). Lower Rehospitalization Rates Among Rural Medicare Beneficiares With Diabetes. The Journal of Rural Health, 3, 227- 234.
 • Berkowska, E., Rasz, H., Stankiewicz, D. (2010). Infrastruktura techniczna wsi.W: C. Kłos, D.Stankiewicz, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Studia BAS, 24, 4, Warszawa, 184-224.
 • Casey, M.M., Thiede Call, K., Klingner, J.M. (2001). Are Rural Residents Less Likely to Obtain Recommended Preventive Healthcare Services? American Journal of Preventive Medicine, September, 3,182-188.
 • Ciura, G. (2010). Warunki życia ludności wiejskiej. W: C. Kłos, D. Stankiewicz, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Studia BAS, 24, 4, Warszawa, 165-186.
 • Fan, L., Shah, M., Veazie, P.F. (2011). Factors Associated With Emergenct Department Use Among th Rural Elderly. Journal of Rural Health, 27, 39-49.
 • Fazaeli, S., Yousefi, M., Banikazemi, S.H., Hashemi, S.A.H.G., Vakilzadeh, A.K.,Aval, N.H. (2016). Importance of Client Orientation Domains in Non-Clinical Quality of Care: A Household Survey in High and Low Income Districts of Mashhad. Global Journal of Health Science, 8(7), 228.
 • Field, K. (2000). Measuring the need for primary health care: an index of relative disadvantage. Applied Geography, 4, 305-332.
 • Fransen, K., Netens, T., De Maeyer, P., Deruyter, G. (2015). A commuter-based two-step floating catchment area method for measuring spatial accessibility of daycare centers. Health & Place, 32, 65-73.
 • Frączkiewicz-Wronka, A., (2004).Dostępność usług zdrowotnych - racjonalizacja czy wykluczenie. W: R. Holly (red.), Polityka zdrowotna,t. I (s. 71). Warszawa: KIU, Warszawa, 65-76.
 • Goins, R.T., Williams, K.A., Carter, M.W., Spencer, M.,Solovieva, T. (2005).Perceived barriers to health care access among rural older adults: a qualitative study. The Journal of Rural Health, 3, 206- 213.
 • Guagliardo, M. F. (2004).Spatial accessibility of primary care: concepts, methods and challenges. International Journal ofHealth Geographics, 3, 3.
 • Harding, O. (1999). What is access? What are 'whole systems'? British Medical Journal, 319.
 • Jarczewska, D., Jarczewski, W. (2015). Dostępność geograficzna ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Problemy Rozwoju Miast, 1, 7-13.
 • Kludacz M. Dostępność usług medycznych w Płocku i powiecie płockim. 2013, https://repo. pw.edu.pl/.../download.seam%3Bjsessionid=5DB6F89731B4B47F3F262B...
 • Krawczyk-Soltys, A. (2014). Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2, 79-86.
 • Łyszczarz, B., Wyszkowska, Z. (2010). Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia - perspektywa regionalna. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 16, 303-313.
 • Malhotra, C., Do, Y.K. (2012). Socio- economic disparities in health system responsiveness in India. Health policy and planning, 28(2), 197-205.
 • Malkowski, A. (2007). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego województw w latach 1999- 2004.
 • McGrail, M.R., Humphreys, J.S.(2009). Measuring spatial accessibility to primary care in rural areas: Improving the effectiveness of the two-step floating catchment area method. Applied Geography, 29, 533-541.
 • Mruk, H. (2003). Analiza rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Pinto, J., George, P., Hegde, N. (2014). Study in Southern India Among Hypertensive Patients Using ECG To Screen Left Ventricular Hypertrophy-Can We Do It in Rural Health Centres?. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR, 8(3), 59-62.
 • Quintero, J. P. (2007). Regional economic development: An economic base study and shift-share analysis of Hays County, Texas.
 • Rashidian, A., Kavosi, Z., Majdzadeh, R., Pourreza, A., Pourmalek, F., Arab, M., Mohammad, K. (2011). Assessing health system responsiveness: a household survey in 17th district of tehran. Iranian Red Crescent Medical Journal, 13(5), 302-308.
 • Rosenthal, M., Zaslavski, A., Newhouse, J.(2005). The geographic distribution of physicians revi-sited.Health Services Research, 40, 1931-1952.
 • Rosenthal, T.C., Fox, C. (2000). Access to Health Care for the Rural Elderly. JAMA, October, 16, 2034-2036.
 • Sikorska, A. (red.) (2001). Przemiany strukturalne we wsiach objętych badaniem IERiGŻ w latach 1996-2000. Warszawa.
 • Sowa, A.(2007). Społeczne uwarunkowania stanu zdrowia ludności. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, 5, 1-2.
 • Siedlecki R., Bem, A., Ucieklak-Jeż.P.,Prędkiewicz P. (2017).Rural Versus Urban Hospitals in Poland. Hospital's Financial Health Assessment.Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 220, 444-451. DOI:10.1016/j.sbspro.2016.05.519.
 • Szajt, M. (2014).Przestrzeń w badaniach ekonomicznych. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,.
 • Ucieklak-Jeż, P., Bem, A. Predkiewicz, P.(2015). Effectiveness of allocation of health system non- financial resources. STRATEGICA International Academic Conference - Third Edition-Local versus Global, SNSPA, Faculty of Management, Bucharest, Romania, 647-656.
 • Ucieklak-Jeż, P. Bem, A. (2015). Wpływ niefinansowych zasobów systemu ochrony zdrowia na stan zdrowia kobiet i mężczyzn w Polsce. W: P. Ucieklak-Jeż (red.), Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmatates Oikonomias. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 9, 8-20.
 • Ucieklak-Jeż, P., (2016a).Health Inequality Determined by Education and Income in European Countries.W: P. Ucieklak-Jeż (red.), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. PragmatatesOikonomias, 10 (s. 157-170). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,doi.org/10.16926/pto.2016.10.13
 • Ucieklak-Jeż, P. (2016b). Education and Income as Health Determinants in Central-Eastern Europe. W: P. Ucieklak-Jeż (red.), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. PragmatatesOikonomias, 10 (s. 171-184). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. doi.org/10.16926/pto.2016.10.14
 • Valet, R.S., Perry, T.T.,Hartert, T.V. (2009). Rural health disparities in asthma care and outcomes. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, 6, 1220-1225.
 • Watts, P.R., Dinger, M.K., Baldwin, K.A., Sisk, R.J., Brockschmidt, B.A., McCubbin, J.E. (1999). Accessibility and perceived value of health services in five western Illinois rural communities. Journal of CommunityHealth, 2, 147-157.
 • Wilkin, J. (2007). Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych. Ekspertyzy do strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, 1. 594-616.
 • Wilson, K., Rosenberg, M.W. (2004). Accessibility and the Canadian health care system: squaring perceptions and realities. Health Policy, 67, 137-148.
 • World Health Organization. (2010). World Health Report, 2010: health systems financing the path to universal coverage. World Health Report, 2010: health systems financing the path to universal coverage.
 • Wrzochalska, A. (2005). Wybrane cechy społeczno-ekonomiczne ludności wiejskiej a rozwój wsi i rolnictwa. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508674

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.