PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Paradygmaty zarządzania biznesem w otoczeniu sieciowym | 95--122
Tytuł artykułu

Zarządzanie relacjami jako przykład uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój gospodarki globalnej, wpływający na zmiany w komunikacji, konkurencji i współpracy pomiędzy różnego rodzaju instytucjami, podmiotami rynkowymi czy pojedynczymi osobami, ukształtował współczesny obraz świata, w którym poszczególne obiekty społeczne są od siebie wzajemnie zależne, tworząc rozległą, skomplikowaną i dynamiczną strukturę o charakterze sieciowym. Zmiany te są na tyle istotne, że tworzą nowy paradygmat sukcesu, opisując pożądane cechy, jakie musi mieć współczesna organizacja, by efektywnie kształtować swoje relacje z otoczeniem. Tym samym współczesna organizacja, działająca w warunkach rynkowych, jest zmuszona utrzymywać i zarządzać wieloma współwystępującymi relacjami zewnętrznymi, min.: z klientami, dostawcami, podwykonawcami, partnerami w ramach aliansów strategicznych czy ośrodkami akademickimi i badawczymi, rozwijając swój kapitał społeczny. Jednocześnie wzrost znaczenia wiedzy, jako kluczowego zasobu pozwalającego budować wartość przedsiębiorstwa, sprawił, iż sama organizacja zaczęła być postrzegana jako dynamiczna struktura o charakterze sieciowym, w której kluczową rolę odgrywają wewnętrzne relacje społeczne między pracownikami, nakierowane na tworzenie, przepływ i wykorzystywanie wiedzy. Tym samym, odwołując się do rozważań o multiparadygmatyczności zarządzania, sieci wzajemnych, różnorodnych relacji między podmiotami i wewnątrz nich, wpisują się doskonałe w cząstkowy paradygmat współczesnego przedsiębiorstwa. Firmy, nawiązując relacje, dążą do osiągnięcia celów, których nie potrafią osiągnąć indywidualnie. W zależności od posiadanych kompetencji relacyjnych oraz zdefiniowanych celów, firmy wchodzą w różnego rodzaju relacje i funkcjonują w warunkach różnego ryzyka. Zaś podstawą do nawiązywania relacji są ludzie. Relacje interpersonalne stanowią bazę dla szerszych relacji między organizacyjnych. Ludzie w wyniku współpracy, jak również dyfuzji wiedzy, wchodzą w relacje i tworzą sieci informacji. Można więc powiedzieć, że sieciowy kapitał ludzki i relacje jako takie wpisują się w teorię multiparadygmatu, obejmując zagadnienia z obszaru cząstkowego paradygmatu relacji, opartego na kompetencji relacyjnej, a także częściowo poprzez kapitał ludzki i jego sieć przepływu informacji, jak również w paradygmat technologii informacyjnej oparty na sieci informacji. Relacje, będące istotą cząstkowego paradygmatu relacyjnego i zarządzanie nimi oraz sieciowy kapitał ludzki są przedmiotem rozważań w kolejnych punktach niniejszego opracowania. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 • Berman S., Wicks A., Kotha S., Jones T.: Does Stateholder Orientation Matte? The Relatioship Between Stakeholder Managemant Models and Firm Financial Performance. "Academy of Management Journal" 1999, Vol. 42(5).
 • Bohdziewicz P.: Korporacyjni nomadzi w przestrzeni międzyorganizacyjnej (wirtualno-sieciowej). W: Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menadżerów wiedzy. Red. Z. Antczak. Difin, Warszawa 2013.
 • Boschma R.A.: Proximity and Innovation: A Critical Assessment. "Regional Studies" 2005, Vol. 39(1).
 • Burt R.S.: Structural Holes versus Network Closure as Social Capital. W: Social Capital: Theory and Research. Eds. N. Lin, K. Cook, R.S. Burt. Aldine Transaction, New York 2001.
 • Castells M.: Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Choi J., Wang H.: Stakeholder Relations and the Persistence of Corporate Financial Performance. "Strategic Management Journal" 2009, Vol. 30.
 • Czakon W.: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Czakon W.: Hipoteza bliskości. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 9.
 • Czakon W.: Relational Capabilities of Organizations: Theoretical Advances. "Journal of Economics and Management" 2009, Vol. 5.
 • Czakon W.: Sieci międzyorganizacyjne a niepewność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw. Red. K. Kozakiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Davenport T.H.: Thinking for a Living: How to Get Better Performance and Results from Knowledge Workers. Harvard Business School Press, Boston-Massachusetts 2005.
 • de Wit B., Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 • Deszczyński B.: CRM: strategia, system, zarządzanie zmianą: jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Dyer J.H., Singh H.: The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganization Competitive Advantage. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 4.
 • Fryczyńska M.: Kompetencje kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach sieciowych. Potencjał i ryzyko. W: Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej. Red. S. Łobejko. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Glabiszewski W., Sudolska A.: Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Organizacja i Kierowanie" 2009, nr 2(136).
 • Gulati R., Nohira N., Zaheer A.: Strategic Networks. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 • Gulati R.: Alliances and Networks. "Strategie Management Journal" 1998, Vol. 19.
 • Heide J.B., Wathne K.: Friends, Businesspeople, and Relationship Rules: A Conceptual Framework and Research Agenda. "Journal of Marketing" 2006, Vol. 70.
 • Jamka B.: Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Jarvensivu T., Molier K.: Metatheoiy of Network Management: A Contingency Perspective. "Industrial Marketing Management" 2009, Vol. 38.
 • Kieżel M., Kwiecień A.: Kapitał relacyjny i Customer Relationship Management w kontekście tworzenia wartości z uwzględnieniem specyfiki sektora bankowości detalicznej. Międzyzdroje 2012. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55.
 • Klimas P., Tworóg S.: Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na wzrost poziomu integracji w łańcuchów dostaw, http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p070.pdf (dostęp: 16.09.2016).
 • Klimas P.: Uwarunkowania współczesnej współpracy między organizacyjnej, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/migrated/content_uploads./15_P.Klimas_Uwarunkowania_skutecznej_wspolpracy.pdf (dostęp: 23.09.2016).
 • Knoben J., Oerlemans L.A.G.: Proximity and Inter-Organizational Collaboration: A Literature Review. "International Journal of Management Reviews" 2006, Vol. 8.
 • Kwiecień A.: Efektywność relacji w sieci. W: Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem. Red. N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Kwiecień A.: Efektywność, ryzyko i ocena efektywności relacji. W: Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci. Perspektywa renty sieciowej. Red. P. Kosiń, B. Woźniak-Sobczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 • Kwiecień A.: Kapitał ludzki jako nośnik wiedzy w przedsiębiorstwach nowej gospodarki. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 702, Ekonomiczne problemy usług, nr 87, Gospodarka Elektroniczna. Wyzwania rozwojowe.
 • Kwiecień A.: Kapitał relacyjny we współczesnych organizacjach. W: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka. Red. P. Wachowiak. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Lichtarski J.: Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw. W: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Red. J. Lichtarski. PWE, Warszawa 1992.
 • Lipka A.: Employee Relationship Management (ERM) jako trend rozwoju w obszarze funkcji personalnej. "Problemy Zarządzania" 2011, nr 9.
 • Lorenzoni G., Lipparani A.: The Leveraging of Interfirm Relationships as a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Study. "Strategic Management Journal" 1999, Vol. 20.
 • Łobejko S.: Przedsiębiorstwo sieciowe - teoria i praktyka. W: Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej. Red. S. Łobejko. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Łobejko S.: Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Mikuła B.: Relacje jako element kapitału ludzkiego. W: Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Red. J.S. Kardas. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Moczydłowska J.: Kapitał relacyjny a konkurencyjność przedsiębiorstw. W: Wiedza i technologia we współczesnej organizacji. Red. M. Cisek, S. Antczak. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 • Moczydłowska J.: Zaufanie a partycypacja pracowników. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2.
 • Montgomery J.: Toward a Role - Theoretic Conception of Embeddedness. "American Journal of Sociology" 1998, Vol. 104(1).
 • Nelson J., Zadek S.: Partnership Alchemy: New Social Partnerships in Europe. The Copenhagen Centre, Copenhaga 2001.
 • Park S.H., Zhon D.: Firm Heterogeneity and Competitive Dynamics in Alliance Formation. "The Academy of Management Review" 2005, Vol. 30, No 3.
 • Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L.: Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Perechuda K., Morawski M.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Piwoni-Krzeszowska E.: Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • Rudawska I.: Strategia konkurencji przedsiębiorstwa oparta na relacjach rynkowych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2009, nr 9.
 • Sawhney M., Zabin J.: Managing and Measuring Relational Equity in the Network Economy. "Journal Academy of Marketing Science" 2002, Vol. 30, No. 4.
 • Skakibara M.: Formation of R&D Consortia: Industry and Company Effects. "Strategic Management Journal" 2002, Vol. 23, No. 11.
 • Soparnot R.: The Concept of Organizational Change Capacity. "Journal of Organizational Change Management" 2011, Vol. 24, No. 5.
 • Stachowicz J.: Przewaga konkurencyjna a przewaga kooperacyjna: dylematy współczesnego paradygmatu zarządzania strategicznego. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki. Red. J. Rokita, W. Grudzewski. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2007.
 • Sudolska A.: Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 • Światowiec J.: Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A.: Dynamic Capabilities and Strategic Management. "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No. 7.
 • Wernefelt B.: A Resource - Based View of The Firm. "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 5, No. 2.
 • Westerlund M., Rajal R., Leminen S.: SME Business Models in Global Competition: A Network Perspective. "International Journal of Globalisation and Small Business" 2008, Vol. 3.
 • Wiatrak A.P.: Więzi międzyorganizacyjne. "Problemy Zarządzania" 2015, Vol. 13, nr 1(50), t. I, http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/wiezi-miedzyorganizacyjne
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.