PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 503 Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości | 11--25
Tytuł artykułu

Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie ENEA wytwarzanie Sp. z o.o.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specifity of The Financial Analysis of An Energey Enterprise on The Example Of Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa energetyczne charakteryzuje pewna specyfika, związana zarówno z aspektami rynkowymi (w szczególności liberalizacją rynków energii oraz obrotem energią na rynkach towarowych), organizacyjno-prawnymi (w szczególności wdrożenie w życie tzw. unbundlingu oraz ewolucja modeli biznesowych wykorzystywanych przez grupy energetyczne) oraz finansowymi (w szczególności wysoka kapitałochłonność inwestycji). Przedsiębiorstwa energetyczne, z uwagi na strategiczny charakter sektora, podlegają pewnej specyfice zarówno w zakresie rachunkowości, jak i sprawozdawczości, co znajduje swoje odzwierciedlenie w analizie finansowej. Do specyficznych cech należą przede wszystkim obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej w sposób umożliwiający obliczenie kosztów i przychodów dla każdego rodzaju działalności (wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja) oraz obowiązki wynikające z kalkulacji taryf przez Urząd Regulacji Energetyki. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych charakteryzują się specyficznymi cechami, wśród których należy wymienić przede wszystkim obecność aktywów wynikających z przepisów prawa w zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dokonując analizy sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych, należy mieć na względzie problem porównywalności, w szczególności w zakresie porównań w przestrzeni (ze względu na specyfikę pojedynczych przedsiębiorstw sektora) oraz w czasie (ze względu na dynamikę zmian w sektorze). Uwagę analityka powinna przyciągnąć również sezonowość wyników gospodarowania osiąganych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Celem artykułu jest wskazanie specyficznych cech analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Zastosowano metodę analizy źródeł literatury. Źródło danych liczbowych wykorzystanych w niniejszej pracy stanowią sprawozdania finansowe Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z lat 2014 i 2015(abstrakt oryginalny)
EN
Energy enterprises are characterized by a certain specifity associated with both market aspects (in paticular liberalization of energy markets and trade in energy on commodity markets), organizational and legal (in paricilar implementation in so-called unbundling and the evolution of business models used by energy groups) and financial (in particular high capital intensity of investments). Energy enterprises due to the strategic nature of the sector are subject to a certain specifity in tems of both accounting and reporting, which is reflected in the financial analysis. Specific features are primarily the obligation to keep accounting records in a way that allows the calculation of costs and revenues for each type of activity (generation, transmission, distribution) and obligations resulting from the calculation of tariffs by the URE. The financial statements of energy enterprises are characterized by specific features, among which the most important are the presence of assets resulting from legal provisions in the scope of greenhouse gas emission allowance trading. In the process of analyzing financial statements of energy companies one should take into account the problem of comparability, in particular in the area of comparisons in space (due to the specifity of individual enterprices in the sector) and in time (due to the dynamics of changes in the sector). The analyst's attention should also be drawn to the seasonability of the results achieved by energy enterprises. The aim of the article is to indicate specific features of the financial analysis of an energy company on the example of Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. The method of analyzing literature sources was used. The source of numerical daa used in this work are the financial statements of Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. based on 2014 and 2015(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Dunal P., 2016, The Balance Sheet under Polish Regulations versus the Statement of Financial Position under IFRS - Main Differences Disclosed in Ratio Analysis of Enterprise, Anglo amiericka vysoka skola, o.p.s., Anglo-American University, Praga.
 • Andrzejewski M., Maślanka T., 2016, An informative function of cash flow accounts on an example of the listed companies in the construction branch, [w:] Stofkova J. (red.), Medzinarodna vedecka konferencia ROZVOJ EUROREGIONU BESKYDY IX, spolecensko-ekonomicke podmienky v regionoch v novom programovom obdobi EU: ekonomika - manazment - bezpecnost, Zilinska Univerzita v Zilinia, Zilina
 • Balińska D., 2013, Zmiany w ustawie - Prawo energetyczne a nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie księgowości, [w:] Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4(86), Warszawa.
 • Bednarski L., 2007, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Bień W., 2000, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Czekaj J., Dresler Z., 2001, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dunal P., 2014, Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2(300), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dunal P., Bolesta F., Dydyk W., Kozik M., 2017, Koncepcja sezonowości cen węgla energetycznego i transportu na rynku polskim, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 • Dunal P., Płaziak M., 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, Kraków.
 • Gabrusewicz W., 2005, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Gabrusewicz W., Remlein M., 2011, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa.
 • Gos W., Hońko S., Szczypa P., 2010, ABC sprawozdań finansowych: jak je czytać, interpretować i analizować. Praktyczny poradnik z przykładami, CeDeWu, Warszawa.
 • Grabiński K., Kędzior M., 2007, Wpływ zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na wartość analityczną sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 99-116.
 • https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/o-spolce.
 • http://www.ure.gov.pl.
 • Janik W. (red.), 2013, Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Juszczyk S., Durasiewicz E., 2010, Znaczenie sezonowości wpływów finansowych dla płynności i opłacalności produkcji przedsiębiorstw energetyki cieplnej, [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, Zeszyty Naukowe nr 587, Finanse, Rynki finansowe i Ubezpieczenia nr 26, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kenneth M., Judith A., 1993, The future(s) of emission allowances, Public Utilities Fortnightly, March, s. 29.
 • Maślanka T., 2004, Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o przedsiębiorstwie, [w:] Dresler Z. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 181-192.
 • Maślanka T., 2009, Wartość czy zysk - rozważania na temat głównego celu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [w:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, t. III, Przedsiębiorstwo wobec kryzysu finansowego, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 30-36.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych, Załącznik do uchwały Nr 18/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 21 grudnia 2011 r.
 • Walczak M., 1988, Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Walczak M., 2008, Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Więckowski J., 1988, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowych, PWE, Warszawa.
 • Wojtkowska-Łodej G., Michalski D., Hawranek P., 2014, Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 45, ust. 1a, 1b (Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, art. 9e (Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. nr 281, poz. 2784).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.