PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 44 | 105--125
Tytuł artykułu

Strategic Planning in the Area of Tourism Development in Light of Strategic Document Analysis Regarding Polish Cities

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Planowanie strategiczne w zakresie rozwoju turystyki w świetle analizy dokumentów strategicznych polskich miast
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel. Refleksja dotycząca obecnej sytuacji w zakresie posiadania i formalnego przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki w polskich miastach.
Metoda. Przeprowadzono kwerendę internetową oraz analizę dokumentów strategicznych, zestawiono ich liczbę oraz porównano pod względem formalnym.
Wyniki. Przeprowadzona kwerenda, dotycząca spisanych i upublicznionych strategii, wykazała, że niewielka liczba polskich miast posiada takie opracowanie, nie są one tworzone według jednego wzorca i w niektórych parametrach odbiegają od zaleceń naukowych dla tego typu dokumentów.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Analizowane dokumenty strategiczne odnosiły się do rozwoju turystyki jedynie dla miast i tylko ich oceny formalnej.
Implikacje praktyczne. Wyodrębniono i poddano analizie istniejące, aktualne dokumenty strategiczne.
Oryginalność pracy. Problematyka związana z planowaniem strategicznym i jego praktycznymi implikacjami w kontekście rozwoju turystyki jest rzadko podnoszona na łamach publikacji naukowych, w tym zwłaszcza w odniesieniu do polskich jednostek samorządu terytorialnego.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki analiz dokumentów strategicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. Discussion on the current situation regarding the presence and formal preparation of strategic documents concerning the development of tourism in Polish cities.
Method. An Internet query was performed, along with an analysis of strategic documents; the number of the documents was determined and compared in formal respects.
Results. The query performed, which refers to the strategies written down and published, has shown that only a few Polish cities possess such documents. They are not created according to a single model and in certain aspects, they diverge from the academic recommendations for this type of documents.
Research limitations and conclusions. The analysed strategic documents only referred to the development of tourism in cities and the analysis only encompassed formal evaluation.
Practical implications. Current and existing strategic documents were identifi ed and analysed.
Originality of study. Issues related to strategic planning and its practical implications in the context of tourism development are rarely discussed in academic theses, in particular with reference to Polish local government units.
Type of work. The article presents the results of strategic document analyses. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Physical Education in Krakow
Bibliografia
 • Alejziak W. (2016), Multi-Level Governance jako instrument planowania rozwoju i zarządzania obszarami recepcji turystycznej [Multi-Level Governance as an instrument for development planning and tourist reception area management], "Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace", No 16 "Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki", pp. 9-31.
 • Alejziak W. (2003), Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką [Perspectives and development directions of academic studies on tourism], [in:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 231-248.
 • Alejziak W. (2004), Polityka turystyczna [Tourist policy], [in:] Winiarski R., ed., Nauki o turystyce, Wydawnictwo AWF, "Studia i Monografi e", Kraków, No 7, pp. 40-91.
 • Beritelli P., Bieger T., Laesser Ch. (2014), The New Frontiers of Destination Management: Applying Variable Geometry as a Function-Based Approach, "Journal of Travel Research", Vol. 53 (4), pp. 403-417.
 • Borković-Vrtiprah, Ban (2002), The Role of Cultural Heritage in Tourism, [in:] Jelinčić D.A., ed., Culture: A Driving Force for Urban Tourism - Application of Experiences to Coutries in Transition, Institute for International Relations, Zagreb, pp. 107-118.
 • Borys T. (2000), Podstawy programowania ekonomii rozwoju miast [Basics of programming the economy of city development], [in:] Słodczyk J., ed., Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 19-32.
 • Budeanu A. (2007), Sustainable tourist behaviour - a discussion of opportunities for change, "International Journal of Consumer Studies", No 31, pp. 499-508.
 • Bury P. (2001), Teoretyczne podstawy oceny planów rozwoju miast [Theoretical basics for evaluating city development plans], [in:] Markowski T., Stawasz D., eds., Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 186-203.
 • Ciarczyńska A., Drzewiński P. (2013), Zarządzanie strategiczne w samorządzie - ujęcie teoretyczne, [Strategic management in local government - theoretical approach], "Wrocławskie Studia Politologiczne", No 15, pp. 160-168.
 • Cupiał B. (2006), Administracja publiczna a proces zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym [Public administration and the process of local and regional development management], "Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie", No 2, pp. 231-244.
 • Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H. (2009), Podstawy zarządzania [Basics of management], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziedzic E. (1998), Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego [Tourist reception area as an object of strategic management], Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Felczak M. (2011), Planowanie strategiczne rozwoju miasta na przykładzie Poznania, [Strategic planning of city development on the example of Poznan], [in:] Kożuch B., Kochalski C., eds., Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, "Monografi e i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", Kraków, No 7, pp. 42-64.
 • Fletcher J., Cooper Ch. (1996), Tourism strategy planning, "Annals of Tourism Research", vol. 23, pp. 181-200.
 • Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych [Strategic management in local self-governments], Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Grabowska A. (2014), Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie [Local government as the entity shaping tourist economy in a region], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Jamal T.B., Getz D. (1995), Collaboration theory and community tourism planning, "Annals of Tourism Research", vol. 22, No 1, pp. 186-204.
 • Juchniewicz M. (2009), Planowanie operacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego [Operational planning in territorial self-government units], [in:] Krukowski K., ed., Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Wydawnictwo Fundacja BFKK, pp. 81-116.
 • Kaleta A. (2007), Strategia rozwoju zarządzania strategicznego [Development strategy of strategic management], [in:] Krupski R., ed., Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Wydawnictwo Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, pp. 33-40.
 • Kantarek A.A. (2008), O orientacji w przestrzeni miasta [On orientation in city space], Wydawnictwo Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Kozak M.W. (2009), Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem [Tourism and tourist policy vs. development: between the old and the new paradigm], Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Mańkowski T. (2009), Region i rozwój regionalny [Region and regional development], [in:] Meyer B., Milewski D., eds., Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 11-16.
 • Markiewicz P. (2011), Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa [Use of project management methodology in enterprise strategy implementation], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, No 856.
 • Markowski T. (2010), Planowanie przestrzenne i instrumenty jego realizacji w świetle teorii ułomnych rynków [Spatial planning and instruments of its implementation in light of the defective market theory], [in:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., eds., Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, pp. 12-31.
 • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, [City development management], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michałowski K. (2008), Podstawy zarządzania turystyką (aspekt przestrzenny) [Basics of tourism management (spatial aspect)], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Musil J. (1980), Zastosowanie wyników badań socjologicznych do planowania miast [Application of results of sociology studies to city planning], [in:] Nowakowski S., Mirowski W., eds., Planowanie społecznego rozwoju miast społeczności terytorialnych a badania socjologiczne, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 143-162.
 • Niemczyk J. (2013), Strategia. Od planu do sieci [Strategy. From plan to network], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Niezgoda A. (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego [Tourist reception area in the conditions of sustainable development], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Noga G. (2011), Metody realizacji strategii zarządzania [Methods of implementing management strategies], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, No 856.
 • Nowak J. (2000), Możliwości stosowania planów strategicznych w dziedzinie rozwoju gospodarczego miast [Possibilities of applying strategic plans in the fi eld of the economic development of cities], [in:] Słodczyk J., ed., Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 157-168.
 • Page S.J., Hall M. (2003), Managing urban tourism, Pearson Education Limited, Harlow.
 • Paskaleva-Shapira K. (2001), Innovative partnerships for Sustainable urban tourism, https://www.researchgate.net/publication/240639769_INNOVATIVE_ PARTNERSHIPS_FOR_SUSTAINABLE_URBAN_TOURISM_ Framework_Approach_and_the_European_Experience (15.06.2017).
 • Pawlikowska-Piechotka A. (2013), Planowanie przestrzeni turystycznej [Planning the tourist space], Wyd. Novae Res, Gdynia.
 • Penc J. (1999), Strategie zarządzania: perspektywiczne myślenie, systemowe działanie [Management strategies: prospective thinking, systemic acting], Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 • Pisonero R.D. (2011), Actuation and Promotion Mechanisms of Urban Tourism: The Case of Seville (Spain), "Turizam", vol. 15, pp. 26-39.
 • Ried D., Mair H., George W. (2004), Community tourism planning. A Self- -Assessment Instrument, "Annals of Tourism Research", vol. 31 No 3, pp. 623-639.
 • Sharpley R., Roberts L. (2008), Zarządzanie turystyką miejską [Municipal tourism management], [in:] Pender L., Sharpley R., eds., Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa, pp. 203-219.
 • Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. (2009), Miejsce idei zrównoważonego rozwoju w polityce turystycznej Polski, [The place of the sustainable development idea in Poland's tourism policy], [in:] Michałowski K., ed., Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, vol. 2, pp. 10-20.
 • Sołtys J. (2008), Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego [Methods of strategic planning in municipalities taking spatial aspects and sustainable development into account], Wydawnictwo Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Sołtys J. (2010), Planowanie strategiczne w gminach [Strategic planning in municipalities], [in:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., eds., Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo URBANISTA, Gdańsk, pp. 168-178.
 • Sołtys J., Lendzion J., Strategie rozwoju gmin [Municipality development strategies], www.imp.gda.pl/fi leadmin/scitechfound/Publikacje/Cetstra.doc (15.09.2016).
 • Stachowska S. (2009), Planowanie strategiczne w rozwoju lokalnym [Strategic planning in local development], [in:] Krukowski K., ed., Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Wydawnictwo Fundacja BFKK, Białystok, pp. 48-80.
 • Sus A., Banasiak R. (2010), Elastyczność w procesie podejmowania decyzji strategicznych [Flexibility in the process of making strategic decisions], [in:] Przybył M., ed., Nauki o zarządzaniu. Zarządzanie w teorii, T. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 98-104.
 • Szarucki M. (2012), Specyfi ka planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie [Specifi cs of strategic planning in a small enterprise], "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 26, pp. 295-307.
 • Szostak D. (2009), Strategie rozwoju [Development strategy], [in:] Meyer B., Milewski D., eds., Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 24-41.
 • Telfer D.J. (2008), Zarządzanie turystyką a rozwój [Tourism management vs. development], [in:] Pender L., Sharpley R., eds., Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa, pp. 234-249.
 • Tribe J. (2008), Strategia w branży turystycznej [Strategy in the tourist industry], [in:] Pender L., Sharpley R., eds., Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa, pp. 153-170.
 • Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2016, Nr 0, poz. 446) [The Act on Municipal Government (uniform text: Journal of Laws [Dz.U.] 2016, No. 0, item 446)].
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. 2006 Nr 227, poz. 1658) [The Act on the Principles of Pursuing Development Policy (uniform text: Journal of Laws (Dz.U.) 2006 No. 227, item 1658)].
 • Westermann G., Pohle B., Sehl I. (2005), Zarządzanie strategiczne regionami turystycznymi stosującymi karty wyników (balanced scerecards) [Strategic management of tourist regions applying balanced scorecards], [in:] Winiarski R., Alejziak W., eds., Turystyka w badaniach naukowych, Wydawnictwo AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, Kraków-Rzeszów, pp. 191-200.
 • Wilde D.L., Graves F.Ch. (1980), A strategic audit of a management consulting fi rm, Massachusetts Institute of Technology, http://mit.dspace.org/ handle/1721.1/37643 (10.09.2016).
 • Wilkońska A. (2012), Turystyka holistyczna - podróż do wnętrza siebie poprzez świat zewnętrzny [Holistic tourism - journey to one's centre through the outside world], "Folia Turistica", nr 27, pp. 75-91.
 • Wołowiec T., Reśko D. (2012), Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą [Municipality development strategy as a tool for managing economic change], "Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA", vol. 2, No 5, pp. 61-89.
 • Żabińska T. (2003), Metodologiczne uwarunkowania skuteczności strategii produktu turystycznego w koncepcji zintegrowanego rozwoju regionu [Methodological determinants of effi ciency of the tourist product strategy in the concept of integrated region development], [in:] Gołembski G., ed., Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 35-46.
 • Żemła M. (2003), Podstawy formułowania strategii kształtowania produktu turystycznego regionu [Basics of formulating the strategy of shaping a region's tourist product], Wydawnictwo GWSH, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.