PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 5 (246) | 24--36
Tytuł artykułu

EURIBOR jako kluczowy wskaźnik referencyjny europejskiego rynku finansowego

Autorzy
Warianty tytułu
EURIBOR as the Key Benchmark of the European Financial Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój rynków finansowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wskazuje na bardzo ważną rolę wskaźników referencyjnych, które służą do wyceny instrumentów rynku kapitałowego lub określenia płatności odsetkowych. Globalny kryzys finansowy ujawnił jednak podatność wskaźników stopy procentowej na manipulacje, jak też pozwolił zaobserwować bardzo istotne zmniejszenie się znaczenia niezabezpieczonych transakcji międzybankowych. Oba zjawiska obniżają wiarygodność dotąd stosowanych wskaźników. Ze względu na dbałość o stabilność finansową Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wprowadziły w 2016 r. rozporządzenie w sprawie wskaźników referencyjnych (BMR). Głównym celem artykułu jest poddanie przepisów tego rozporządzenia krytycznej analizie oraz wskazanie skutków wdrożenia tych regulacji na przykładzie stawki EURIBOR. Rezultaty przeprowadzonej analizy wskazują na konieczność bardzo daleko posuniętej reformy kluczowego dla strefy euro wskaźnika stopy procentowej. Najistotniejszym elementem tej reformy jest wypracowanie całkowicie nowego mechanizmu wyliczania EURIBOR. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of financial markets over the past several decades pointed out a very important role of financial benchmarks which are used as a reference price for financial instruments or to determine interest payments. However, after the global financial crisis, allegations emerged that interbank interest rate benchmarks had been manipulated. A significant decrease in the size and importance of unsecured interbank transactions was observed as well. Both elements lower the credibility of the interest rate benchmarks used so far. Taking into account the responsibility for financial stability, the European Parliament and the Council of the European Union adopted a regulation on benchmarks (BMR) in 2016. The main purpose of this paper is to provide a critical analysis of this piece of legislation and to indicate the practical effects of the BMR implementation on the example of the EURIBOR rate. The results of the analysis showed the need for a very deep reform of the critical interest rate benchmark of the euro area. The most important element of this process is the development of a completely new mechanism for calculating EURIBOR.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • AFME (2018), Government Bond Data Report European. Market Data Update Q4: 2017, Brussels, https://www.afme.eu/globalassets/downloads/data/government-bonds/afme-pdb-govt-bond-data-report-q4-2017.pdf
 • BIS (2017), Semiannual OTC derivatives statistics, Basel, https://www.bis.org/statistics/derstats.htm [dostęp 20.11.2017].
 • BIS (2018), Debt securities statistics, Basel, https://www.bis.org/statistics/derstats.htm [dostęp 20.11.2017].
 • Buczak T. (2016), AFI - nowa kategoria funduszy inwestycyjnych, w tym w formie spółek handlowych, podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy, Warszawa, http://www.kancelaria-csw.pl/afi-nowa-kategoria-funduszy-inwestycyjnych [dostęp 20.11.2017].
 • Carpenter S., Demiralp S., Eisenschmidt J. (2014), The effectiveness of non-standard monetary policy in addressing liquidity risk during the financial crisis: The experiences of the Federal Reserve and the European Central Bank, "Journal of Economic Dynamics & Control", vol. 43, s. 107-129.
 • Creel J., Hubert P., Viennot M. (2015), The Effect of ECB Monetary Policies on Interest Rates and Volumes, Working paper 2015-26, OFCE, Paris, https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2015-26.pdf [dostęp 20.11.2017]
 • Demchuk O., Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E. (2012), Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku?, Materiały i Studia nr 270, NBP, Warszawa.
 • Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, DzUrz UE L 173 z 12.06.2014 r. - określana jako MiFID II.
 • EBC (2015), Euro money market survey, Frankfurt am Main, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euromoneymarket survey201509.en.pdf?d267996a6ba5717a11b54689c75788b4 [dostęp 20.11.2017].
 • EMMI (2013a), Euribor Code of Conduct, Bruxelles, https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/Euribor_code_conduct.pdf [dostęp 20.11.2017].
 • EMMI (2013b), Euribor - Code of Obligations of Panel Banks, Bruxelles, https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D2725D-2013-Annex 1 to the Euribor Code of Conduct - COPB - 1 October 2013-clean.pdf [dostęp 20.11.2017].
 • EMMI (2015), Consultative position paper on the evolution of Euribor, Bruxelles, https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/Euribor_Paper.pdf [dostęp 20.11.2017].
 • EMMI (2016), EMMI Announces that the Euribor Pre-Live Verification Exercise is Well on Track, Bruxelles, https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0465A-2016-EMMI announces that the euribor plve is well on track.pdf [dostęp 20.11.2017].
 • EMMI (2017), Pre-Live Verification program. Outcome and way forward, EMMI, Bruxelles, https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0246B-2017_PLVP public report and way forward_FINAL.pdf, [dostęp 20.11.2017]
 • ESMA (2017), Designated National Competent Authorities under the Benchmarks Regulation, https://www.esma.europa.eu/designated-national-competent-authorities-under-benchmarks-regulation [dostęp 20.11.2017].
 • Eurostat (2017), Share of Member States in EU GDP, Luxembourg, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170410-1 [dostęp 20.11.2017.]
 • Ewerhart C., Cassola N., Ejerskov S., Valla N. (2007), Manipulation in money markets, "International Journal of Central Banking", vol. 3, s. 113-48.
 • FCA (2017), We have taken action where we have seen evidence of attempted benchmark manipulation https://www.fca.org.uk/markets/benchmarks/enforcement [dostęp 20.11.2017].
 • FSB (2014), Reforming Major Interest Rate Benchmarks, Basel, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf [dostęp 20.11.2017].
 • FSB (2017), Reforming major interest rate benchmarks. Progress report on implementation of July 2014 FSB recommendations, Basel, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P101017.pdf [dostęp 20.11.2017].
 • FSMA (2016), FSMA chairs first meeting of Euribor college, Bruxelles, https://www.fsma.be/en/news/fsma-chairs-first-meeting-euribor-college [dostęp 20.11.2017].
 • FSMA, ESMA (2017), Joint public statement FSMA-ESMA regarding Euribor, Bruxelles, https://www.fsma.be/en/news/joint-public-statement-fsma-esma-regarding-euribor [dostęp 20.11.2017]
 • Garbade K. D. (2006), The Evolution of Repo Contracting Conventions in the 1980s, "FRBNY Economic Policy Review", vol. 12, s. 27-42.
 • Giannone D., Lenza M., Huw P., Reichlin L. (2012), The ECB and the Interbank Market, "The Economic Journal", vol. 122, s. 467-486;
 • Gyntelberg J., Wooldridge P. (2008), Interbank rate fixings during the recent turmoil, "BIS Quarterly Review", March, s. 59-72, https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0803g.pdf [dostęp 20.11.2017].
 • HM Treasury (2012), The Wheatley Review of LIBOR: final report, London, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/191762/wheatley_review_libor_finalreport_280912.pdf [dostęp 20.11.2017].
 • Hörth E. (1998), New reference rates in EMU, Deutsche Bank Research - EMU Watch, no. 60, Frankfurt am Main
 • IOSCO (2013), Principles for Financial Benchmarks Final Report, Madrid, http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf [dostęp 20.11.2017]
 • ISDA, AFME, ICMA, SIFMA (2018), IBOR Global Transition Roadmap 2018, New York, https://www.isda.org/a/g2hEE/IBOR-Global-Transition-Roadmap-2018.pdf
 • Kapuściński M., Kocięcki A., Kowalczyk H., Łyziak T., Przystupa J., Stanisławska E., Sznajderska A., Wróbel E. (2016), Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce Co wiemy w 2015 roku?, Materiały i Studia, nr 323. NBP, Warszawa.
 • KE (2013a), Antitrust: Commission fines banks € 1.49 billion for participating in cartels in the interest rate derivatives industry, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1208_en.htm [dostęp 20.11.2017].
 • KE (2013b), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts, Bruxelles, COM(2013) 641 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM 0641 final [dostęp 20.11.2017].
 • KE (2016), Antitrust: Commission fines Crédit Agricole, HSBC and JPMorgan Chase € 485 million for euro interest rate derivatives cartel, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4304_en.htm [dostęp 20.11.2017].
 • Krawiec W. (2012), Znaczenie dyrektywy UCITS IV dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol. XLVI, s. 285-293.
 • Kruszka M. (2017), Globalna koordynacja regulacyjno-nadzorcza w sektorze finansowym, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 2, s. 136-159.
 • Mikita M. (2013), Pakiet CRDIV/CRR i jego wpływ na rynek bankowy Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 1, s. 17-27.
 • Mishkin F. S., Eakins S. G. (2015), Financial Markets and Institutions, Pearson, Harlow.
 • Mollencamp C. (2008), LIBOR Fog: Bankers Cast Doubt on Key Rate Amid Crisis, "Wall Street Journal", 16 kwietnia, https://www.wsj.com/articles/SB120831164167818299 [dostęp 20.11.2017].
 • Mollenkamp C., Whitehouse M. (2008), Study Casts Doubt on Key Rate, "Wall Street Journal", 28 maja, https://www.wsj.com/articles/SB121200703762027135 [dostęp 20.11.2017].
 • Niedziółka P. (2015), Analiza potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", nr 3, s. 207-226.
 • Rabobank (2013), Libor and Euribor investigation: investigation findings and measures, https://www.rabobank.com/en/images/DNB_letter.pdf [dostęp 20.11.2017].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającym dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (DzUrz UE L 171 z 29.06.2016 r.).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 z 11 sierpnia 2016 r. ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011, (DzUrz UE L 217/1 z 12.08.2016 r.)
 • Santos T. (2015), Credit booms: implications for the public and the private sector, BIS Working Paper, No 481, BIS, Bazylea, https://www.bis.org/publ/work481.pdf [dostęp 20.11.2017].
 • Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 • US DOJ (2013), Rabobank Admits Wrongdoing in Libor Investigation, Agrees to Pay $325 Million Criminal Penalty, https://www.justice.gov/opa/pr/rabobank-admits-wrongdoing-libor-investigation-agrees-pay-325-million-criminal-penalty [dostęp 20.11.2017].
 • US DOJ (2015), Deutsche Bank's London Subsidiary Agrees to Plead Guilty in Connection with Long-Running Manipulation of LIBOR, https://www.justice.gov/opa/pr/deutsche-banks-london-subsidiary-agrees-plead-guilty-connection-long-running-manipulation [dostęp 20.11.2017].
 • Varian H. R. (2007), Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Vaughan L., Finch G. (2017), The Fix: How Bankers Lied, Cheated and Colluded to Rig the World's Most Important Number, John Wiley and Sons, Chichester.
 • Woreta R., Sepielak P., Sankowski R. (2011), Źródła narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej. Przyczyny boomów kredytowych w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, Euroopracowania 13, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.