PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 44 | 127--144
Tytuł artykułu

Selected Conditions for the Development of Public-Private Partnerships (PPP) in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Uwarunkowania rozwoju partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP) w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP) w Polsce oraz czynników przyczyniających się do rozwoju, jak również utrudniających rozwój tej koncepcji. Ponadto, autorka pragnie przybliżyć problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego jako czynnika wpływającego na rozwój turystyki w określonych destynacjach turystycznych.
Metoda. Metodologia badawcza opierała się na zastosowaniu metody Desk Research, obejmującej weryfikację danych pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych zastanych (literatura fachowa, Internet (Web Research). Dane zastane miały charakter jakościowy i ilościowy i charakteryzowały się pierwotnym i wtórnym sposobem powstawania. Wykorzystano nowoczesne metody zbierania danych, takich jak: CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAPI (wywiady wspomagane komputerowo) oraz kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Wyniki badań generalnie dotyczą możliwości zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego do rozwijania lokalnej gospodarki turystycznej. Skupiono się na badaniu uwarunkowań sprzyjających i hamujących rozwój tej koncepcji w Polsce.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania miały charakter diagnostyczny. Zastosowane metody i techniki badawcze pozwoliły na przedstawienie uwarunkowań wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnej w polskich warunkach, to znaczy w branży turystycznej, która często jest niedocenianą gałęzią gospodarki, podobnie jak jest to w przypadku PPP, tyle tylko, że z innych względów.
Implikacje praktyczne. Nawiązanie współpracy i bliższych relacji między podmiotami z sektora publicznego i prywatnego powinno przyczynić się do rozpropagowania koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego i rozwoju gospodarczego regionów turystycznych poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i ogólnej. Ponadto, branża turystyczna jest jedną z dziedzin gospodarki, w której wymagany jest szybki rozwój. Rosnący popyt i wymagania jakościowe ze strony współczesnych turystów stwarzają konieczność nowoczesnych rozwiązań, budowy infrastruktury turystycznej oraz współpracy z organizacjami i podmiotami z różnych sektorów, czego odpowiedzią może być partnerstwo publiczno-prywatne.
Oryginalność. Istotnym i oryginalnym zagadnieniem wydaje się rozeznanie relacji między przedstawicielami sektora prywatnego i publicznego, a zwłaszcza odpowiedź na pytanie: czy przeważa klimat współpracy czy konkurencji między nimi oraz jaki jest ich stosunek do wzajemnej współpracy?
Rodzaj pracy: Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The aim of the article is to present selected conditions for the development of public-private partnerships (PPP) in Poland and factors which constitute a contribution and a hindrance to the development of this concept. Moreover, the present author attempts to describe issues related to public-private partnerships as a factor infl uencing the development of tourism in specifi c tourist destinations.
Method. The research methodology is based on the application of the Desk Research method, including the verifi cation of data obtained from generally available secondary sources (specialist literature, the Internet - Web Research). The desktop research data were of qualitative and quantitative nature and were created as primary or secondary sources. Modern methods of data collection were utilised: CATI (phone interviews), CAPI (computer-assisted interviews) and questionnaire forms.
Findings. In general, the results of the research concern the possibility of applying the formula of public-private partnership in the development of local tourism economy. The study focuses on the examination of selected conditions which are favourable to this concept and those which act in an obstructive way.
Research and conclusion limitations. The research was of diagnostic nature. The applied methods and research techniques allow to present selected conditions for the implementation of public-private partnerships in Poland, i.e. in the tourist industry, which is a frequently underappreciated branch of economy, much like the case of public- -private partnerships but for other reasons.
Practical implications. Starting cooperation and establishing relationships between entities from the public and private sectors should contribute to the propagation of the concept of public-private partnership and economic development of tourist regions by creating and expanding tourist infrastructure, and infrastructure in general. Furthermore, the tourist industry is one of the branches of economy which requires fast development. The growing demand and qualitative requirements of contemporary tourists create a necessity for modern solutions, the creation of tourist infrastructure and cooperation with organisations and entities from various sectors, the answer to which can be the concept of public-private partnerships.
Originality. One important and original issue seems to be the need to determine the relation between the representatives of the private and public sectors, especially to answer the question: what type of atmosphere prevails in their relations, that of competition or cooperation, and what is their attitude towards joint cooperation?
Type of paper: Article presenting the results of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Rzeszów
Bibliografia
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Cieślik Z., Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej, Wydawnictwo sejmowe, Warszawa 2014.
 • For the Good of the People: Using Public-Private Partnerships to Meet America's Essential Needs. A White Paper on Partnerships Prepared by the National Council for Public-Private Partnerships, Washington 2002.
 • Jędrzejczyk I., Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji turystycznych projektów inwestycyjnych w regionie, [in:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Warszawa 2004, p. 85.
 • Korbus B., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 • Kunce R., Współpraca partnerska, [in:] Turystyka w gminie i powiecie, (ed.) A. Gordon, Warszawa 2003, p. 63.
 • Marciszewska B., Miecznikowski S., Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój turystyki w regionie, [in:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Warszawa 2003, p. 85.
 • Żegleń P., Partnerstwo publiczno-prywatne jako element zarządzania obszarami recepcji turystycznej, [in:] Ekonomiczne Problemy Turystyki, Nr 5, Zeszyty Naukowe Nr 402, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, p. 323.
 • Żegleń P., Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 • Act of 19th December 2008 on public-private partnership [Journal of Laws 2009 No. 19 Item 100], online: www.prawo.sejm.gov.pl, date of access: 27.11.2017.
 • www.infoport.pl (date of access: 10 July 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.