PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 62 Nowe aspekty współczesnych problemów społecznych | 97--110
Tytuł artykułu

Uznaniowość i niespójność jako potencjalne źródła nierówności w procesie usamodzielniania osób opuszczających socjalizacyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Discretion and Inconsistency as Potential Sources of Inequality in the Transition into Adulthood of Residents Leaving Socialization Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została poruszona problematyka realizowania ustawowo zaprojektowanego procesu usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego. Usamodzielnianie podopiecznych systemu pieczy zastępczej zarówno o charakterze instytucjonalnym. jak i rodzinnym, zostało ujęte głównie w dwóch aktach prawnych - ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przechodzenie z placówki zapewniającej całodobową opiekę do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego stanowi dużą zmianę życiową, wpływając w znaczący sposób na dalszy przebieg życia usamodzielniającego się wychowanka. Artykuł stanowi głos w dyskusji dotyczącej przebiegu procesu usamodzielnienia, w szczególności skupia się na omówieniu niedoskonałości obecnych w ustawowych kryteriach i systemie wsparcia osób opuszczających instytucje opiekuńcze. Przebieg procesu usamodzielnienia w ujęciu praktycznym został przedstawiony na podstawie wybranych wyników badań ilościowych i jakościowych, w tym prowadzonych na potrzeby projektów realizowanych przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych, SOS Wioski Dziecięce oraz Fundację Robinson Crusoe. W niniejszej pracy odwołano się do teorii Michaela Lipsky'ego - Street level bureaucracy - która posłużyła do skonstruowania rekomendacji mających na celu łagodzenie lub niwelowanie niespójności pojawiających się w procesie usamodzielnienia, a które, poprzez swoje występowanie, mogą prowadzić do nierówności skutkujących pogorszeniem sytuacji życiowej wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of the implementation of the statutory design of the transition into adulthood of residents leaving socialization institutions. Independence preperation of foster care pupils, both institutional and familial, has been largely covered by two legal acts - The Social Welfare Act and The Act on Supporting Families and the Foster Care System. Moving from a 24-hour care institution to an independent household is a big change in life, significantly influencing the course of the biography of a transitioning pupil. The article provides a voice in the discussion on the said transition in particular focusing on discussing imperfections in the statutory criteria and support system for care leavers. The course of the process in practical terms was presented on the basis of selected results of quantitative and qualitative research, including those conducted for projects carried out by the Gdańsk Foundation for Social Innovation, SOS Children's Villages and The " Robinson Crusoe " Foundation. The article makes reference to Michael Lipsky's theory - Street level bureaucracy - which was used by Author to develop recommendations aimed at mitigating or eliminating the inconsistencies that arise in the transition into adulthood and which, through their presence, can lead to inequalities resulting in a deterioration in the living conditions of those leaving the residential care system.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorant
Bibliografia
 • Abramowicz M., Strzałkowska A. (2014), Upragniona i nieznośna dorosłość. Sytuacja psychospołeczna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańsk
 • Abramowicz M., Strzałkowska A., Tobis T. (2012), Sytuacja psychospołeczna i materialna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych, Gdańsk
 • Andrzejewski M. (2015), Legal and Axiological Standards in the Functioning of Foster Care in Poland, Horyzonty Wychowania, Akademia Ignatianum, Kraków
 • Chmielewska I. (1957), O niektórych błędach w wychowaniu postawy ideowej dzieci, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 1
 • Chrzanowska P. (2017), Wchodzenie w dorosłość w warunkach instytucjonalnych - na przykładzie procesu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Studia Biura Analiz Sejmowych, Warszawa (w druku)
 • Dobrzycka E., Kozdrowicz E. (1997), Dom dziecka, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa
 • Domańska J. (2009), Przemiany organizacyjne domów dziecka w latach 1945-1989, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej im. Obrońców Westerplatte, Gdynia
 • Głąbicka K., Gościniewicz M. (red.) (2014), Praca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich rodziną, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa
 • Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • Goffman E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa
 • Golczyńska-Grondas A. (2014), Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Nomos, Kraków
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2000), O zmianach w edukacji, konteksty, zagrożenia i możliwości, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Hrynkiewicz J. (2006), Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Juros A., Biały A. (2010), Lepsze jutro. Diagnoza sytuacji osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze na Lubelszczyźnie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Lublin
 • Kaczmarek M. (2006), Reforma opieki zastępczej. Założenia a rzeczywistość, [w:] A. Kwak (red.), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa
 • Kelm A. (1983), Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Kolankiewicz M. (2006), Zapiski o instytucjonalnej opiece nad dziećmi. Dziecko krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 • Kowalski W. (2015), System opieki zastępczej w Polsce po 1989 r., [w:] W. Kowalski, M. Dubis (red.), Piecza zastępcza: od wsparcia do usamodzielnienia, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, s. 29-41
 • Kudlińska I. (2014), Socjologia a praktyka rozwiązywania problemów społecznych - między naukowymi a nieformalnymi teoriami problemów społecznych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", z. 50, s. 137-151
 • Lipsky M. (2010), Street-level bureaucracy. Dilemmas of indyvidual in public services. 30th Anniversary Expandet Edition, The Russel Sage Foundation, New York
 • Mickiewicz-Stopa K. (2016), Problemy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 • Moskal F. (1985), Dom dziecka w czterdziestoleciu Polski Ludowej, "Problemy Opiekuńczo Wychowawcze", R. 25, Warszawa, s. 64-65
 • Najwyższa Izba Kontroli (2014), Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7849,vp,9839.pdf [dostęp 10.06.2017]
 • Radlińska H. (1961), Pisma pedagogiczne, t. 1-3, Warszawa
 • Regulska A. (2015), Educational care centers in the system of foster care in Poland, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Szczepaniak J. (2004), Problem zwalczania i kompensacji sieroctwa społecznego w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 4, Uniwersytet Rzeszowski
 • Sołtys A., Kulig B. (2012), Usamodzielnienie oczami młodzieży. Raport z badań nt. doświadczeń usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej zrealizowany w ramach projektu "Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze", Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Warszawa
 • Staręga-Piasek J. (2001), Opieka nad dzieckiem w systemie pomocy społecznej, [w:] Z. Stelmaszuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i młodzieżą. Perspektywa europejska, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice, s. 49-50
 • Sztandar-Sztanderska K. (2014), Praktyki administracyjne wobec bezrobotnych w Polsce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski i Institut d'Études Politiques de Paris
 • Tryniszewska K. (2015), Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer S.A., Warszawa
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593 [dostęp 10.06.2016]
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887 [dostęp 10.06.2016]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509858

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.