PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 62 Nowe aspekty współczesnych problemów społecznych | 63--81
Tytuł artykułu

Współczesne aspekty resocjalizacji przestępców w wybranych krajach europejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Aspects of Prisoner Rehabilitation in Chosen European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tekst stanowi przegląd innowacyjnych rozwiązań stosowanych w zakresie resocjalizacji przestępców w wybranych krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii oraz krajach skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii). Nowe rozwiązania wdrażane w ramach systemów resocjalizacyjnych tych krajów, mające na celu przeciwdziałanie przestępczości powrotnej (recydywy), wpisują się we współczesną tendencję liberalizacji polityki karnej. Jako takie kładą szczególny nacisk na kary nieizolacyjne, których jednym z kluczowych zadań jest wspieranie reintegracji społecznej skazanych i przeciwdziałanie ich społecznej marginalizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on innovative solutions undertaken in prisoner rehabilitation in chosen European countries: England and Wales, France, Germany, Spain and Scandinavian countries: Sweden, Norway, Finland and Denmark. New solutions implemented in systems of offender rehabilitation in these countries, which aim to avoid recidivism, are linked to the current tendency of liberalization of penal politics. As such, their particular emphasis is on applying nonisolation methods of punishing acts of offending as one of their key goals is to promote offenders' social reintegration and - on the other hand - preventing them from further social marginalization.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aebi M., Tiago M., Burkhardt C. (2015), Council of Europe Annual Penal Statistics. SPACE I - Prison Populations Survey 2014, http://wp.unil.ch/space/files/2016/05/SPACE-I-2014-Report_final.1.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Ajimotokin S., Haskins A., Wade Z. (2015), The Effects of Unemployment on Crime Rates in the U.S., Georgia Institute of Technology, https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/53294/theeffectsofunemploymentoncimerates.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • An Inspection of Through the Gate Resettlement Services for Short-Term Prisoners (2016), Her Majesty's Inspectorate of Probation, https://www.justiceinspectorates.gov.uk/cjji/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/Through-the-Gate.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej. Finanse Etyczne na rzecz Aktywnej Europy (2011), Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych, Warszawa, http://pracownik.kul.pl/files/28276/public/Atlas_dobrych_praktyk_inkluzji_spoAecznej_i_zawodow j.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Bałandynowicz A. (2002), Probacja. System sprawiedliwego karania, Kodeks, Warszawa
 • Bałandynowicz A. (2006), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa
 • Bałandynowicz A. (2008), System probacji - prewencja, a nie represja, [w:] M. Lisiecki, M. Ruszkowska-Lipińska (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów
 • Bałandynowicz A. (2011), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Baldry E., McDonnell D., Maplestone P., Peeters M. (2003), Ex-prisoners and accommodation: what bearing do different forms of housing have on social reintegration, Australian Housing and Urban Research Institute
 • Baldry E., McDonnell D., Maplestone P., Peeters M. (2006), Ex-prisoners, homelessness and the state in Australia, "Australian and New Zealand Journal of Criminology", vol. 39
 • Becker G. (1968), Crime and Punishment: An Economic Approach, "Journal of Political Economy. Chicago Journals", no. 76(2), http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Bhuller M., Dahl G., Loken K., Mogstad M. (2016), Incarceration, recidivism and employment, University of Bergen, Department of Economics, http://econweb.ucsd.edu/~gdahl/papers/incarceration-recidivism-employment.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Borzycki M., Makkai T. (2007), Prisoner reintegration post - release, Australian Institute of Criminology
 • Bulenda T., Musidłowski R. (2003), Wstęp, [w:] T. Bulenda, R. Musidłowski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, WEMA, Warszawa
 • Ciosek M. (2001), Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa
 • de Larminat X. (2014), Un continuum pénal hybride, "Champ penal", vol. XI
 • Deady C.W. (2014), Incarceration and Recidivism: Lessons from Abroad, Pell Center for International Relations and Public Policy Report, http://www.salve.edu/sites/default/files/filesfield/documents/Incarceration_and_Recidivism.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Decker S.H., Spohn C., Ortiz N.R. (2010), Criminal Stigma, Race, Gender, and Employment: An Expanded Assessment of the Consequences of Imprisonment for Employment, Final Report to the National Institute of Justice, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/244756.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Dhami M.K., Mandel D.R., Loewenstein G., Ayton P. (2006), Prisoners' Positive Illusions of Their Post-Release Success, "American Psychology - Law Society", Division 41, American Psychological Association
 • Eurostat Statistics Explained (2014), Dane statystyczne dotyczące przestępczości, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Crime_statistics/ploldid=259808 [dostęp 31.12.2016).
 • Farrington D. (1999), Cambridge Study in Delinquent Development, Inter-university Consortium for Political and Social Research, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/103946NCJRS.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Filar M. (2014), Współczesne kultury penalne, [w:] M. Filar, J. Utrat-Milecki (red.), Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, Oficyna Naukowa
 • Frieske K., Poławski P. (1999), Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice
 • Giguere R., Dundes L. (2002), Help wanted: A survey of employer concerns about hiring exconvicts, "Criminal Justice Policy Review", no. 13
 • Global Prison Trends 2016, Penal Reform International, https://www.penalreform.org/wp-content/ uploads/2016/05/Global_prison_trends_report_2016.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Government expenditure on public order and safety, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_public_order_and_safety [dostęp 31.12.2016]
 • Hołyst B. (2007), Socjologia kryminalistyczna, t. 2, Lexis Nexis, Warszawa
 • Jaroch W. (2012), Polityka karna - strategia punitywna czy liberalna?, "Studia Prawnoustrojowe", nr 15, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Prawnoustrojowe-r2012-t-n15-s49-61.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Kacprzak A. (2016), Kara pozbawienia wolności i jej (dys)funkcjonalność. Krytyka polskiej polityki karnej i resocjalizacyjnej w świecie akademickim, "Władza Sądzenia", nr 4
 • Kacprzak A., Kudlińska I. (2014), Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa
 • Kądziołka K. (2015), Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce. Analiza zależności na poziomie województw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne", nr 242
 • Klaus W. (2013), Relacje między biedą i wykluczeniem społecznym a przestępczością, [w:] Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, praca zbiorowa, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa
 • Lenczewska-Machel H., Machel H. (2009), Marginalizacja społeczna jako czynnik redukujący poprawczą sprawność więzienia, [w:] F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 • Les Chiffres clés de la Justice 2016, Ministère de la Justice, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_CC%202016.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Lindholm M., Bishop N. (2008), Sweden, [w:] A. M. van Kalmthout, I. Durnescu (eds.), Probation in Europe 2008, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, Netherlands, http://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2015/03/Sweden.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Linowski K. (2010), Wsparcie społeczne a warunkowe przedterminowe zwolnienie, [w:] S. Bębas (red.), Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom
 • Machel H. (2003), Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Arche s.c., Gdańsk
 • Machel H. (2006), Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus Polski, Impuls, Kraków
 • Machel H. (2009), Czy istnieje alternatywa dla resocjalizacji penitencjarnej?, [w:] F. Kozaczuk (red.), Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 • Maguire M., Raynor P. (2006), How the resettlement of prisoners promotes desistance from crime: Or does it? Criminology Criminal Justice, Sage Publications
 • Milburn P., Jamet L. (2014), Prévention de la récidive: les services de probation et d'insertion français dans la tourmente, "Champ penal", vol. XI.
 • Moulin V., Polaric R. (2014), Les groupes de parole de prévention de la récidive au sein des SPIP, "Champ penal", vol. XI
 • Mumola C. (1999), Substance abuse and treatment. State and Federal prisoners, Bureau of Justice Statistics Special Report, U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, http://csdp.org/research/satsfp97.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Niemz S. (2011), Sozialtherapie im Strafvollzug 2011: Ergebnisübersicht zur Stichtagserhebung zum 31.03.2011, KrimZ, Wiesbaden, http://www.krimz.de/fileadmin/dateiablage/forschung/texte/Sozialtherapie_im_Strafvollzug_2011.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Płatek M. (2007), Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html [dostęp 31.12.2016]
 • Roczna informacja statystyczna za rok 2015, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa, http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [dostęp 31.12.2016]
 • Ryman H. (2012), Social Enterprise: Unlocking Opportunity for Ex-offenders. Good Practice Round-up, Social Enterprise West Midlands
 • Scharff-Smith P., Gampell L. (2011), Children of imprisoned parents, The Danish Institute for Human Rights, European Network for Children of Imprisoned Parents, University of Ulster and Bambinisenzasbarre
 • Shover N. (1996), Great Pretenders: Pursuits and Careers of Persistent Thieves, Westview Press, Boulder, CO
 • Smith P.S., Ugelvik T. (2017), Punishment and Welfare in Scandinavia, [w:] P.S. Smith, T. Ugelvik (eds.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?, Palgrave Macmillan
 • Social Exclusion Unit (2002), Reducing re-offending by ex-prisoners. Report by the Social Exclusion Unit, Office of the Deputy Prime Minister, London
 • Stępniak P. (2000), Praca socjalna jako nowy nurt w postępowaniu z podsądnymi, [w:] J. Górniewicz, H. Kędzierska (red.), Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn
 • Stępniak P. (2001), Pomiędzy resocjalizacją a pracą socjalną. Dylematy współczesnej penitencjarystyki, [w:] B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Więziennictwo. Nowe wyzwania, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa, Poznań, Kalisz.
 • Subramanian R., Shames A. (2013), Sentencing and Prison Practices in Germany and the Netherlands: Implications for the United States, Center on Sentencing and Corrections, http://archive.vera.org/sites/default/files/resources/downloads/european-american-prison-report-v3.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Szymanowska A. (2003), Więzienie i co dalej?, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa
 • Szymanowski T. (2012), Przestępczość i polityka karna w Polsce: W świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Wolters Kluwer, Warszawa
 • The Spanish Prison System (2014), Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/SIS._PENITENCIARIO_2014_ING_acc_2.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • The vicious circle of social exclusion and crime: Ireland's Disproportionate Punishment of the Poor (2012), Irish Penal Report Trust Position Paper: January 2012, http://www.iprt.ie/files/Position_Paper_FINAL.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Uggen C., Manza J., Behrens A. (2011), 'Less than the average citizen': stigma, role transition and the civic reintegration of convicted felons, [w:] S. Maruna, R. Immarigeon (eds.), After Crime and Punishment. Pathways to offender reintegration, Routledge, London-New York
 • von Hofer H. (2011), Punishment and Crime in Scandinavia, "Crime and Justice", vol. 40, no. 1, University of Chicago Press Journals.
 • Wacquant L. (2009), Więzienia nędzy, Wydawnictwo "Książka i Prasa", Warszawa
 • Warren R. (2007), Evidence-Based Practice to Reduce Recidivism: Implications for State Judiciaries, U.S. Department of Justice: National Institute of Corrections, http://www.ncsc.org/~/media/Microsites/Files/CSI/Additional%20Learning%20Materials/Handout%20P3%20Judicial%20Paper.ashx [dostęp 31.12.2016]
 • Western B., Pettit B. (2008), Incarceration social inequality, "Dædalus", Summer 2010, American Academy of Arts Sciences, https://www.amacad.org/content/publications/pubContent.aspx?d=808 [dostęp 31.12.2016]
 • Work, education and treatment in Swedish Prisons. A study of occupational activities for inmates (2015), English summary of Brå Report 2015, The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå), https://www.bra.se/download/18.31d7fffa1504bbffea065d06/1448970661178/2015_20_Work,+traitrai+and+treatment+in+Swedish+prison_r.pdf [dostęp 31.12.2016]
 • Żelazek J. (2003), Kara pozbawienia wolności w doświadczeniach więźniów; próba sformułowania projektującej definicji kary pozbawienia wolności, [w:] J. Kwaśniewski (red.), Badania problemów społecznych, IPSiR UW, Warszawa
 • http://audycje.tokfm.pl/podcast/Ministerstwo-Sprawiedliwosci-chce-uruchomic-domy-przejsciowe-dla-bylych-wiezniow/44845 [dostęp 31.12.2016]
 • http://oatpfe.es/index.jsp [dostęp 31.12.2016]
 • http://oatpfe.es/seccion=1179idioma=es_ES [dostęp 31.12.2016]
 • http://sidalava.org/la-asociacion/areas-de-intervencion/area-prision/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509860

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.