PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 3 | 7--29
Tytuł artykułu

Cooperation Instruments Between Cultural Institutions and the Environment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Instrumenty współpracy instytucji kultury z otoczeniem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Przed instytucjami kultury stoją współcześnie nowe wyzwania społeczne. Aby im sprostać, owe instytucje nie mogą opierać się jedynie na własnym potencjale. Realizacja wspólnych celów może implikować podejmowanie działań międzyorganizacyjnych. W literaturze przedmiotu występuje niedobór badań dotyczących współpracy instytucji kultury z otoczeniem, stąd w niniejszym artykule zwrócono uwagę na tę kwestię. W pracy ukazano wartość współpracy jako instrumentu zarządzania, dzięki któremu instytucje kultury mogą zwiększać swój potencjał, sprawniej realizując zadania, do których zostały powołane. Odniesiono się do publikacji dotyczących skutecznej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami.
Cel badań. Celem podjętych badań było zdiagnozowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury i otoczeniem. Główny problem badawczy wiązał się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: czy instytucje kultury podejmują współpracę z innymi tego typu instytucjami położonymi na terenie miasta Wrocławia w celu wzbogacenia swojej oferty skierowanej do dzieci wczesnoszkolnych? Kto jest inicjatorem podejmowanej współpracy? Jaka jest forma inicjowania współpracy z innymi placówkami? Jaka jest częstotliwość podejmowania współpracy między instytucjami kultury i otoczeniem?
Metodologia. Problem podejmowania współpracy omówiono, opierając się na materiale empirycznym uzyskanym z badań sondażowych przeprowadzonych w instytucjach kultury położonych na terenie miasta Wrocławia. Czynnikiem łączącym badane instytucje było zorientowanie ich działań na organizację czasu wolnego dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Badaniami objęto wszystkie instytucje kultury dysponujące ofertą skierowaną do tej grupy odbiorców, w których do kierownictwa skierowano ankietę zawierającą pytania problemowe.
Kluczowe wnioski. Przeprowadzona analiza badań pozwala stwierdzić, iż w większości badane placówki podejmują działania o charakterze współpracy. Istnieją jednak placówki, które można ocenić jako zamknięte na współpracę z otoczeniem lub rzadko ją podejmujące. Natura zdiagnozowanej współpracy jest uzależniona w dużej mierze od specyfiki badanej placówki kulturalnej. Wyniki badań wskazują na potrzebę zwiększenia spektrum działań podejmowanych przez instytucje kultury na rzecz współpracy z otoczeniem. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Cultural institutions are facing new social challenges today and so in order to be able to manage them, they cannot only rely on their own potential. Implementing common goals can imply undertaking inter-organisational operations. In the literature of the subject there is insufficiency of research on the cooperation of cultural institutions with the environment, that is why this article has highlighted this issue. The paper shows the value of cooperation as a management instrument, thanks to which cultural institutions can increase their potential while performing their tasks more effectively. Reference has pertained to publications on effective cooperation between public institutions and companies.
Research aims. The purpose of the research was to diagnose cooperation between cultural institutions and the environment. The main research problem involved looking for answers to the questions: do cultural institutions cooperate with other institutions of this type, located in Wroclaw, to increase their offer directed to early school children? Who is the initiator of the cooperation? What is the form of initiating the cooperation with the other institutions? What is the frequency of undertaking cooperation between cultural institutions and the environment?
Methodology. The issue of cooperation was discussed based on empirical data obtained from the survey conducted in cultural institutions located in Wroclaw. The factor, which connects the researched institutions was to orient their activities to organise free time for children in early school age. The study covered all cultural institutions with an offer addressed to this group of receivers, where the problem questions were aimed to the managers.
Key findings. The analysis of the research indicates that most of the researched institutions undertake cooperative activities. Nonetheless, there are some institutions, which are closed to cooperation with the environment or they rarely undertake the cooperation. The nature of the diagnosed cooperation depends to a large on the extent of the specifics of the examined cultural institution. The results of the research indicate the need of increasing the spectrum of activities undertaken by cultural institutions for cooperation with the environment. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
7--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw
Bibliografia
 • Czarniawski, H. (2002). Współdziałanie potrzebą czasu. Lublin: Norbertinum.
 • Himmelman, A.T. (2002). Collaboration for a Change: Definitions, Models, Roles and a Collaboration Process Guide. Minneapolis, MN.
 • Himmelman, A.T. (1996). On the Theory and practice of transformational collaboration: from social service to social justice. In: Ch. Huxham (ed.), Creating Collaborative Advantage. London: Sage Publications.
 • Jagoda, H. & Lichtarski, J. (2002). Kilka uwag o stanie i tendencjach w zakresie współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw. In: J. Skalik (ed.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kempny, D. (2001). Logistyczna obsługa klienta. Warszawa: PWE.
 • Kożuch, B. (2011). Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ.
 • Kożuch, B. & Kożuch, A. (2008). Podstawy organizacji i zarządzania. Kraków: Fundacja Współczesne Zarządzanie.
 • Lank, E. (2007). Collaborative Advantage. London: Palgrave Macmillan.
 • Lichtarski, L. (1992). Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Lipka, A. (2004). Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników. Warszawa: Difin.
 • Lichtarski, J. (ed.) (1999). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Szymczak, M. (ed.) (2002). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Act 1991. The Act of 25 October 1991 on organizing and engaging in cultural activity, Art. 1 Chapter 1.
 • CMW (City Museum of Wroclaw) (2014). http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/ (access: 30.11.2014).
 • EIW (Education in Wroclaw) (2014). http://www.edu.wroclaw.pl/wps/portal/edu-dev/main22/placowki (access: 28.10.2014).
 • KYCH (The Krzyki Youth Culture House) (2014). http://www.mdk-krzyki.pl/3/ (access: 30.11.2014).
 • MNW (National Museum in Wroclaw) (2014). http://www.mnwr.art.pl/ (access: 30.11.2014).
 • NCC (National Centre for Culture Poland) (2017). http://obserwatoriumkultury.byd.pl/wp-content/uploads/2012/02/Raport-menedżerowie-kultury-...skrót.pdf (access: 21.02.2017).
 • NFM (National Forum of Music in Wroclaw) (2014). http://www.nfm.wroclaw.pl/ (access: 30.11.2014).
 • OW (Opera of Wroclaw) (2014). http://www.opera.wroclaw.pl (access: 30.11.2014).
 • SYCH (The Śródmieście Youth Culture House) (2014). http://www.mdksrodmiescie.wroc.pl/ (access: 30.11.2014).
 • YCHW (Youth Culture House in Wroclaw) (2014). http://www.mdk.wroc.pl/ (access: 30.11.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.