PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 42 | nr 115 | 195--210
Tytuł artykułu

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowy instrument podejścia terytorialnego w polityce regionalnej

Warianty tytułu
Integrated Territorial Investments as a New Territorial Approach in Regional Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest ewolucji polityki spójności Unii Europejskiej, której fundamentalnym celem jest zwiększanie spójności społecznej i ekonomicznej krajów członkowskich, w tym jej zmianom jakie zaszły w perspektywie 2014-2020. Ponieważ w tej perspektywie, w wyniku szeregu przeprowadzonych badań i analiz zaproponowano jej zmianę poprzez nadanie jej terytorialnego wymiaru uwzględniającego wykorzystanie potencjałów endogenicznych i specyfiki poszczególnych terytoriów. Zaproponowane zmiany powinny przyczynić się do pełniejszego wykorzystania potencjałów na rzecz efektywniejszego kreowania wzrostu, zatrudnienia i spójności. Nowym instrumentem rozwoju wykreowanym na poziomie Unii Europejskiej, implementowanym także w Polsce, stały się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako element nowego paradygmatu polityki regionalnej. W pracy przybliżono również podstawowe pojęcia i definicje, które pozwoliły na określenie nowego wymiaru polityki regionalnej wraz z uwzględnieniem jej ewolucji i oddziaływania na otoczenie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the evolution of the European Union's cohesion policy, whose fundamental objective is to enhance the social and economic cohesion of member states, including the changes that have taken place in 2014-2020. Because in this perspective, a number of studies and analyzes have been proposed to change it by giving it a territorial dimension that takes into account the use of endogenous potentials and the specificity of particular territories. The proposed changes should contribute to a fuller use of the potentials for more effective growth, employment and cohesion. The Integrated Development Investment as an element of the new regional policy paradigm has also become a new instrument of development implemented at the level of the European Union. The paper also covers the basic concepts and definitions that have allowed us to define a new dimension of regional policy, taking into account its evolution and its impact on the environment.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Amin A., Thrift N. (red.), Globalization, Institutions and Regional Development in Europe, Oxford 2003.
 • Barca F., An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, 2009.
 • Fiszer J.M., Próba bilansu członkostwa w Unii Europejskiej i nowe wyzwania dla polityki integracyjnej Polski, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 2/2015.
 • Hubner D., Reflection paper on future Cohesion Policy, Informal Meeting of Minister for Regionaln Policy, Marianske Lazne, 22-24 kwietnia 2009.
 • Kozak M.W., Zintegrowane inwestycje terytorialne jako eksperyment, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3 (65) 2016.
 • Markowski T., Wyzwania wobec narodowej polityki przestrzennej i publicznego planowania rozwoju w świetle debaty o przyszłej polityce spójności UE, [w:] Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (red.), Warszawa 2010.
 • Noworól A., Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, Warszawa 2013.
 • Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Samecki P., Orientation Paper on the Future of Cohesion Policy, EC Brussels 2009.
 • Sługocki W., Od podejścia scentralizowanego do zregionalizowanego - próba określenia kierunków ewolucji polityki spójności UE realizowanej w Polsce w latach 2004-2020, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Gospodarka. Energetyka. Region, pod red. E. Jakubowskiego, W. Sługockiego, Warszawa.
 • Sługocki W., Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku, Zielona Góra 2013.
 • Sługocki W., Wojewódzkie aspekty polityki regionalnej w Polsce, [w:] Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. Ewy Polak i Marka J. Malinowskiego, Gdański 2007.
 • Słupińska M., Rozwój ukierunkowany terytorialnie w nowej polityce spójności, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Economica 289, 2013.
 • Śleszyński P., Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, [w:] Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 6.10.2008, COM(2008) 616 wersja ostateczna.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/320.
 • Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 • Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-202. Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Umowa.
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.