PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 39 | 191--199
Tytuł artykułu

Nowe instrumenty ekonomiczne polityki miejskiej w świetle ustawy o rewitalizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Air protection in Local Revitalization Programs in Lower Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej, w którym notowane jest największe zanieczyszczenie powietrza, będące przyczyną ponad 51 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Powodem wysokich stężeń zanieczyszczeń była głównie emisja zanieczyszczeń z procesów spalania paliw do celów grzewczych - przede wszystkim tzw. "niska emisja" z sektora komunalno-bytowego. Artykuł zawiera analizę polityki 27 gmin województwa dolnośląskiego pod kątem ujęcia problemów zanieczyszczenia powietrza w lokalnych programach rewitalizacji. W żadnym z analizowanych programów czynnik jakości powietrza nie był uznany za kluczowy z punktu widzenia wyznaczania obszaru rewitalizacji. Nie stwierdzono także wyraźnego odwołania się do polityki przestrzennej gmin i potraktowania kwestii jakości powietrza w odniesieniu do obszaru rewitalizacji jako przestrzeni, wobec której należałoby zastosować całościowe podejście naprawcze.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland is one of the European Union countries with the highest air pollution level, which is responsible for more than 51,000 premature deaths per year. The concentrations of pollutants has mainly been caused by emission of pollutants from fuels combustion for heating purposes and comes generally from the housing sector (so called "low emission"). This article analyses the policy of the 27 communes of the Lower Silesian Voivodship in terms of air pollution problem inclusion in local revitalization programs. None of the analysed programs considers the air quality factor as crucial for delineation of a given area with a need of revitalization. There is also no explicit reference to the municipal spatial policy and air quality issues in relation to the revitalization area as a space for which a holistic approach should be taken.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • European Environment Agency, Air quality in Europe - 2016 report. 2016. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 2016. Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Warszawa.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 2017. Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • Hulicka A. 2015. Miasto zielone - miasto zrównoważone. Sposoby kształtowania miejskich terenów zieleni w nawiązaniu do idei Green City. Prace Geograficzne, 141.
 • Kubiak M.S. 2013. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - ich występowanie w środowisku i w żywności. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(1).
 • Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2016. 2016. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 2012, poz. 1031).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-ropejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-ropejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1777).
 • WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016) (http://www.who.int/phe/he-alth_topics/outdoorair/databases/cities/en/; dostęp: 14.07.2017).
 • Wykaz pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji (http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2016/07/Wykaz-pozytywnie-zweryfikowanych-program%C3%B3w-rewitalizacji36.xlsx; dostęp: 14.07.2017).
 • Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 2016 Minister Rozwoju, MR/H 2014-2020/20(2)08/2016, Warszawa.
 • Ziobrowski Z. (red.) 2000. Odnowa miast: rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. IGPiK, Kra-ków.
 • Ziobrowski Z. Jarczewski W. (red.) 2010. Rewitalizacja Miast Polskich, 8. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.