PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 3 | 93--106
Tytuł artykułu

The Influence of Organisational Culture of Polish Companies on Their Cooperative Relationships

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw na ukształtowanie ich relacji kooperacyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Kultura organizacyjna w kontekście relacji kooperacyjnych jest istotnym obszarem badawczym. Jednakże, opierając się na przeglądzie literatury, można stwierdzić, że wpływ kultury organizacyjnej na te relacje nie jest głównym tematem badawczym polskich lub zagranicznych naukowców. W związku z tym niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia zidentyfikowanej luki.
Cel badań. Celem tego artykułu jest wskazanie związku pomiędzy ukształtowaniem kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw a korzystnością ukształtowania relacji kooperacyjnych między tymi przedsiębiorstwami oraz ich poszczególnymi rodzajami kooperantów. Część teoretyczna została poświęcona identyfikacji roli powiązań kooperacyjnych we współczesnym otoczeniu gospodarczym oraz określeniu pojęcia kultury organizacyjnej, w tym jej wpływu na relacje kooperacyjne między firmami. Część empiryczna została poświęcona opisowi przeprowadzonych badań i ich wyników.
Metodologia. Badanie zostało przeprowadzone na początku 2016 r. na losowej próbie 97 polskich przedsiębiorstw, tj. firm mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej. Kwestionariusz ankiety został przesłany do 493 firm (niezależnie od wielkości, branży i regionu geograficznego), z których 114 go wypełniło. W procesie weryfikacji spójności otrzymanych odpowiedzi 17 z nich zostało odrzuconych z powodu niedokładności i innych wad. W badaniu wykorzystano wskazania respondentów o przeważających wartościach w relacjach z pracownikami, które opisują kulturę organizacyjną, oraz wskazania na poziom korzystności ukształtowania relacji kooperacyjnych z dostawcami, odbiorcami i konkurentami (w ramach relacji koopetycyjnych). Testy niezależności chi-kwadrat wykorzystano do przedstawienia zidentyfikowanych zależności.
Kluczowe wnioski. W wyniku przeprowadzonego postępowania badawczego stwierdzono, że kluczem do korzystnego ukształtowania stosunków kooperacyjnych jest obecność w przedsiębiorstwie wartości elastyczności i swobody działania oraz ukierunkowanie na sprawy wewnętrzne. Należy jednak podkreślić, że występowanie wspomnianych wartości wpływa jedynie na korzystne ukształtowanie stosunków kooperacyjnych z klientami. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Organisational culture in the context of cooperative relationships is a viable research area. However, based on literature review the influence of organisational culture on these relationships is not a primary research topic of Polish or foreign scientists. Hence, this paper was designed to fill in the identified gap.
Research aims. The aim of this paper is to indicate the relationship between the shape of organisational culture of Polish companies and beneficialness of the shape of cooperative relations between these companies with particular kinds of cooperators. The theoretical part of this article was devoted to identifying the role of cooperative relations in the contemporary economic environment and description of the concept of organisational culture, including its influence on cooperation between companies. The empirical part of this paper was devoted to the description of the conducted research and its results.
Methodology. The study was conducted in early 2016 on a random sample of 97 Polish companies, i.e. companies that are based in the Republic of Poland. The survey questionnaire was sent to 493 companies (regardless of size, industry, and geographical region), 114 of which responded with answers. In the process of verification of the consistency of the received responses, 17 of them were rejected due to inaccuracies and other defects. The survey used the respondents' indications of prevailing values in relations with employees, which describe the organisational culture and the indication of the beneficialness of the shape of cooperative relationships with suppliers, customers, and co-opetitors (in the framework of coopetitive relations). The chi-squared independence tests were used to demonstrate the dependencies.
Key findings. In conclusion, it turned out that the key to the beneficial shape of cooperative relationships can be found in the presence of preferred values of flexibility and freedom of action and the orientation of internal affairs. However, the preference of the mentioned values only affects the beneficialness of the shape of the cooperative relations with the customers. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
93--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics
Bibliografia
 • Anderson, J.C. & Narus, J.C. (1991). A model of the distributor's perspective of distributor-manufacturer working relationships. Journal of Marketing, 48, 4.
 • Barringer, B.R. & Harrison, J.S. (2000). Walking a tightrope: creating value through interorganizational relationships. Journal of Management, 26, 3.
 • Cameron, K.S. & Quinn, R.E. (2015). Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Czarnowski, S. (1948). Kultura, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Książka".
 • Dyer, J.H. & Nobeoka, K. (2000). Creating and managing a high performance knowledge-sharing network: The Toyota case. Strategic Management Journal, 21.
 • Ebers, M. (1997). Explaining inter-organizational network formation. The Formation of Inter-Organizational Networks, 1.
 • Hall, E.T. (1976). Beyond Culture. Anchor. New York: Anchor Books.
 • Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Hofstede, G. & Bond, M.H. (1988). The Confucius connection: from cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics, 16.
 • Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W. & Gupta, V. (eds.) (2004). Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Król, H. & Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lane, C. & Bachmann, R. (1997). Cooperation in inter-firm relations in Britain and Germany: the role of social institutions. British Journal of Sociology, 2(48).
 • Latusek-Jurczak, D. (2014). Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy - podstawowe pojęcia analityczne. In: A.K. Koźmiński & D. Latusek-Jurczak (eds.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Narver, J.C. & Slater, S.F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54(10).
 • Okada, Y. (2008). From vertical to horizontal inter-firm cooperation: Dynamic innovation in Japan's Semiconductor Industry. Asia Pacific Business Review, 3(14).
 • Oliver, Ch. (1990). Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions. Academy of Management Review, 15, 2.
 • Porac, J.F., Ventresca, M.J. & Mishina, Y. (2002). Interorganizational cognition and interpretation. In: J.A.C. Baum (ed.), Companion to Organizations, Wiley-Blackwell.
 • Ritter, T., Wilkinson, I.F. & Johnston, W.J. (2004). Managing in complex business networks. Industrial Marketing Management, 33.
 • Sako, M. (1992). Prices, Quality and Trust: Inter-firm Relations in Britain and Japan. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Slater, S.F. & Narver, J.C. (1995). Market orientation and the learning organisation. Journal of Marketing, 59(3).
 • Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.
 • Urban, S. & Vendemini, S. (1992). European strategic alliances. Co-operative corporate strategies in the New Europe. Oxford: Blackwell Business.
 • Urbanowska-Sojkin, E. (2003). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Wójcik-Karpacz, A. (2012). Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.