PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 3 | 275--292
Tytuł artykułu

An Improvement of the Lithuanian Emergency Medical Assistance System Management

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poprawa zarządzania litewskim systemem pomocy medycznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. W artykule omówiono kwestię poprawy działania systemu pomocy medycznej w nagłych wypadkach na Litwie. Reforma opieki zdrowotnej na Litwie trwa już od trzech dekad, ale pomimo świadomości, że zarządzanie opieką zdrowotną musi być skuteczne i metodycznie poprawne, nie można jej nazwać spójną, kompleksową i dobrze skoordynowaną. Autorzy zajmują się metodami adaptacji systemu pomocy medycznej na Litwie do zmieniających się czynników środowiskowych, postępu nauki i technologii informacyjnych oraz do prawnych wymagań Światowej Organizacji Zdrowia i UE.
Cel badań. Celem tego badania było zdefiniowanie kluczowych pojęć pomocy medycznej w nagłych wypadkach, przeanalizowanie modeli systemów pomocy w nagłych wypadkach w innych krajach i wykorzystanie uzyskanych wyników do stworzenia teorii zarządzania pomocą w nagłych wypadkach, określenia braków w litewskim ratownictwie medycznym systemie pomocy, a także zaproponowanie narzędzia do jego ulepszenia i zdefiniowania podsystemu zarządzania pomocą w ratownictwie medycznym.
Metodologia. Metody badawcze obejmują ilościowe badania opisowe przy wykorzystaniu usystematyzowanej ankiety; analizę danych statystycznych (chi-kwadrat, średnia), modelowanie i reprezentację graficzną. Wewnętrzna spójność skali kwestionariusza została oceniona za pomocą współczynnika alfa Cronbacha.
Kluczowe wnioski. Obszary problemowe pomocy medycznej w nagłych wypadkach pogrupowano w zależności od ich wpływu na sytuację społeczną lub gospodarczą kraju. Było to podstawą usprawnienia zarządzania i integracji pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Opracowano model zarządzania systemem pomocy medycznej w nagłych wypadkach na Litwie, oparty na zasadzie systemowej, w której integralne części są powiązane wewnętrznymi relacjami między podmiotami zarządzania opieką zdrowotną; zasoby; i wyniki. Opracowano pięć podsystemów: nadzór nad awaryjną pomocą medyczną, transport między szpitalami pacjenta, informacje i zarządzanie przepływem pacjentów, a także edukację publiczną i informacje. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. This article discusses an improvement of the emergency medical assistance system in Lithuania. Health care reform in Lithuania has been going on for three decades, but despite the understanding that the health care management has to be effective and methodologically sound it cannot be characterised as consistent, comprehensive, and well-coordinated. The authors explore the methods of how to adapt emergency medical assistance system in Lithuania to the changing environmental factors, the advances of science and information technologies, and to the legal WHO and EU requirements.
Research aims. The aim of this study was to define the key emergency medical assistance concepts and management principals, analyse emergency medical assistance system models in foreign countries and use the results to create a theory for the emergency medical assistance management, determine the deficiencies in the Lithuanian emergency medical assistance system as well as propose tools to improve it and define emergency medical assistance management subsystems.
Methodology. Research methods include quantitative descriptive research through a structured questionnaire survey; data statistical analysis (chi-square, mean) methods, modelling, and graphic representation. The internal consistency of the questionnaire scale was assessed by the Cronbach's Alpha coefficient.
Key findings. Problem areas of the emergency medical assistance were grouped based on their impact on the social or economic state in the country. It was the basis of the improvement of the emergency medical assistance management and integration. A model for the management of the emergency medical assistance system in Lithuania has been developed and based on the system principle where integral parts are linked by internal relations between health care management subjects; resources; and outcomes. Five subsystems: supervision of emergency medical assistance, patient inter-hospital transportation, information, and patient flow management, as well as the public education and information have been defined. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
275--292
Opis fizyczny
Twórcy
 • Klaipeda University
 • Klaipeda University
Bibliografia
 • Anthony, D.R. (2011). Promoting emergency medical care systems in the developing world: weighing the costs. Glob Public Health, 6(8), 906-913.
 • Dėl Lietuvos sveikatos sistemos 2011-2020 metų plėtros metmenų patvirtinimo (2011). Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. XI-1430. Valstybės žinios, Nr. 73-3498.
 • Donaldson, C. (1996). Purshasing to Meet Need. Reforming Health Care Systems. Cheltenham: British Association for the Advancement of Science.
 • Global Forum on Trauma Care (2009). Meeting report. Rio de Janeiro, 28-29 October. http://www.who.int/emergencycare/trauma/global_forum_meeting_report.pdf?ua=1 (access: 2017.09.17).
 • Hodkinson, P.W. & Walis, L.A. (2010). Emergency medicine in the developing world: a Delhi study. Academic Emergency Medicine, 17(7), 765-774.
 • Kaluzny, A.D. & Shortell, S.M. (2006). Organization Theory and Health Services Management. Health Care Management: Organization Design and Behaviour. NY: Thomson Delmar Learning, p. 8.
 • Principles of Emergency Management (2007). EM Public safety, public trust. https://www.ndsu.edu/fileadmin/emgt/PrinciplesofEmergencyManagement.pdf (access: 2017.09.17).
 • Tintinalli, J.E., Cameron, P. & Holliman, C.J. (2010). EMS: A Practical Global Guidebook. PMPH-USA.
 • Ustinavičienė, R. & Želvienė, A. (2016). Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų? Visuomenės sveikatos netolygumai, 2(15). Vilnius: Higienos institutas.
 • VŽ, No. 73-3498, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511070

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.