PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 496 Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji | 105--122
Tytuł artykułu

Działania restrukturyzacyjne w publicznej szkole wyższej: przesłanki i indykatory - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Restructuring Actions in A Public Higher Education Institution: Prerequisites And Indicators - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest rozpoznanie przesłanek i indykatorów restrukturyzacji w publicznej uczelni. Ze względu na złożoność podjętego problemu i brak powszechnej dostępności do danych uwaga badawcza została skoncentrowana na rozpoznaniu przesłanek natury finansowej w odniesieniu do jednego celowo dobranego uniwersytetu. Badaniem objęto wynik finansowy ogółem, wynik z działalności dydaktycznej oraz wynik dotyczący działań uczelni na rynkach finansowych. Na tej podstawie wskazano proponowane wartości referencyjne, które powinny stanowić dla zarządzających impuls do podjęcia w uczelni działań restrukturyzujących. Ustalono, że obszarem, który należy objąć szczególną uwagą i kontrolą w odniesieniu do poziomu kosztów, jest działalność dydaktyczna. Z uwagi na sens merytoryczny działań w segmencie dydaktycznym należy uznać wyniki wykazywane w tym obszarze za kryterium najbardziej relewantne do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to identify prerequisites and indicators of restructuring of a public higher education institution. Having in mind the complexity of this problem as well as lack of general access to data, the research was focused on identifying the rationales of the financial nature, with reference to one intentionally selected university. The research covered the total financial result, the result of didactic activity and the result concerning the university's actions on financial markets. On such grounds, proposed referential values have been indicated. Those values should constitute an incentive for the managing staff to undertake restructuring actions at a university. It has been established that the didactic activity is the area to which - in reference to the level of costs - special attention should be paid and which should be controlled in a special manner. With regard to the substantive sense of actions undertaken within the didactic sector, the results indicated in this area should be considered as the most relevant criterion for conducting a restructuring process(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Ashman I., 2015, The face-to-face Delivery of downsizing decisions in UK public sector organizations. The envoy role, "Public Management Review", vol. 17, no. 1.
 • Agrawal A., Knoeber Ch.R., 2012, Corporate governance and firm performance, [w:] R.T. Christopher, W.F. Shughart (eds.), Managerial economics, Oxford University Press, New York.
 • Belka M., Pietrewicz L., 2001, Kluczowe czynniki sukcesu restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] E. Mączyńska (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, DiG, Warszawa.
 • Borowiecki R., 2003, Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Brigham E.F., Daves P.R., 2012, Intermediate Financial Management, 11th ed. Mason, OH: South- -Western Cengage Learning, p. 1168, [za:] K. Garskaite-Milvydiene, D. Burksaitiene, Pecularities of Bankruptcies, Restructuring, Mergers and Acquisitions in Lithuania in the Post-Crisis Period, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2016, 27(5), s. 546-556.
 • Chan H.R., Fell H., Lange I., Li S., 2017, Efficiency and environmental impacts of electricity restructuring on coal-fired power plants, "Journal of Environmental Economics and Management", vol. 81, s. 1-18.
 • Chomątowski S., 1994, Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., 2001, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
 • Durlik I., 1998, Restrukturyzacja procesów gospodarczych; Reengineering - Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 • Dorozik L. (red.), 2006, Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Edwards M.R., Edwards T., 2013, Employee responses to changing aspects of the employer brand following a multinational acquisition: A longitudinal study, ,,Human Resource Management", no. 52, s. 27-54.
 • Garskaite-Milvydiene K., Burksaitiene D., 2016, Peculiarities of Bankruptcies, Restructuring, Mergers and Acquisitions in Lithuania in the Post-Crisis Period, "Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics", no. 27(5), s. 546-556.
 • Garstka M., 2006, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa podział przez wydzielenie, CeDeWu, Warszawa.
 • Gaughan P.A., 2015, Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, 6th ed. Hoboken, N.J., John Wiley & Sons, [za:] K. Garskaite-Milvydiene, D. Burksaitiene, Pecularities of Bankruptcies, Restructuring, Mergers and Acquisitions in Lithuania in the Post-Crisis Period, Inzinerine Ekonomika- Engineering Economics, 2016, 27(5), s. 546-556.
 • Hood C., 1991, A New Public Management for all seasons?, "Public Administration", 69(1), s. 3-19.
 • Jasiński Z., 1992, Restrukturyzacja systemu zarządzania przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 • Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., 1992, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, Warszawa.
 • Kwiek M., 2015, Uniwersytet w dobie przemian; Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji, PWN, Warszawa.
 • Laskari T., Kostagiolas P., Kefis V., 2016, An Intellectual Capital Perspective for Good Governance of the Public Sector, Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital, s. 152-158.
 • Malara Z., 2001, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, nr 32, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Mozalewski M., 2010, Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsiębiorstw, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, R. LXXII, z. 2.
 • Nalepka A., 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków.
 • Pełka B., 1994, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej, (Dz. U. Nr 243, poz. 1446 z 05.10.2011 roku).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447 z 05.10.2011 roku).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 0, poz. 1533 z 18.12.2012 roku).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796 z 22.12.2006 roku).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831 z 03.07.2006 roku).
 • Sapijaszka Z., 1996, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Slatter S., Lovett D., 2001, Restrukturyzacja firmy, WIG-Press, Warszawa. Stabryła A., 1995, Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Stabryła A. (red.), 2015, Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2015.
 • Suszyński C., 2003, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Todorović I., Komazec S., Čudanov M., 2013, Different Successful Patterns for Implementing Holding Model in Public Sector, "Business Systems Research", vol. 4, no. 2, s. 58-67.
 • Ustawa o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z 29.09.1994 r. z późn. zm.).
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 27.07.2005 r. z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 4, poz. 114.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 • Wanielista K. Miłkowska I., 1998, Słownik menedżera, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Fraktal, Wrocław.
 • Wawak T., 2015, Aktualne wybrane wyzwania i uwarunkowania restrukturyzacji szkolnictwa wyższego, [w:] A. Jaki, M. Kowalik (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, s. 411-427, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Wiatrak A.P., 2015, Strategie rozwoju lokalnego jako narzędzia restrukturyzacji obszaru, [w:] A. Jaki, M. Kowalik (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, s. 43-52, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511120

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.