PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 29 | 139--152
Tytuł artykułu

Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość

Autorzy
Warianty tytułu
Distance Contracts for Providing Services by Electronic Means
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W praktyce kontraktowej do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi często przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Pojawić się wówczas może (w określonym układzie podmiotowym) problem współstosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W artykule podjęto próbę ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy tymi aktami prawnymi, co (w analizowanym zakresie) wymaga porównawczej analizy definicji "usługi świadczonej drogą elektroniczną" oraz "umowy zawartej na odległość". Z analizy tej wynika, że zakresy tych pojęć mogą pozostawać w stosunku krzyżowania, co spowoduje konieczność współstosowania przepisów zawartych w obu wskazanych aktach prawnych. W odniesieniu do obowiązków informacyjnych relację pomiędzy tymi regulacjami określa art. 26 u.p.k. nakazując, w przypadku ewentualnej sprzeczności, stosowanie przepisów zawartych w ustawie o prawach konsumenta. Warto jednak wskazać, że w odniesieniu do licznych obowiązków informacyjnych obie regulacje są komplementarne. Z powołanej reguły kolizyjnej wynika jednocześnie, że ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uzupełnia obowiązki informacyjne (określające treść informacji oraz sposobu jej przekazania) wynikające z art. 12-23 u.p.k. W sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest jednocześnie umową zawartą na odległość konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od tak zawartej umowy bez podania przyczyny na zasadach określonych w rozdziale 3 u.p.k. W pewnych sytuacjach uprawnienie to może zostać jednak ex lege wyłączone.(abstrakt oryginalny)
EN
In contract practice, the contracts for the provision of electronic services are often concluded by means of remote communication. Then, there may appear (in a given configuration of subjects) the problem of co-application of regulations contained in the Act of the 18th July 2002 on Providing Services by Electronic Means and the Act of the 30th May 2014 on Consumer Rights. This article attempts to determine the relationship between these legal acts, which (within the analysed range) requires a comparative analysis of the definitions of 'services provided by electronic means' and 'contract concluded at a distance'. It follows from the analysis that the scopes of these notions may remain in the crossover relationship, which will result in the need for co-application of regulations contained in both above mentioned acts. With respect to information obligations, the relationship between these regulations is determined by Article 26 of the Act on Consumer Rights which provides that, in the event of contradiction, the regulations contained in the Act on Consumer Rights must be applied. It should be mentioned, however, that in relation to numerous information obligations, both regulations are complementary. From the evoked collision rule it also follows that the Act on Providing Services by Electronic Means complements the information obligations (specifying the content of the information and the manner of its communication) which follow from Art. 12-23 of the Act on Consumer Rights. In the situation when a contract for the provision of electronic services is also a contract concluded at a distance, the consumer has the right to withdraw from such a contract without giving any reason, according to the principles determined in Chapter 3 of the Act on Consumer Rights. In some cases, however, this right may be excluded ex lege. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Strony
139--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bar, G. (2014). [W:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Chudzik, A, Frań, A. Grzywacz, K. Korus, M. Spyra, Prawo handlu elektronicznego (s. 65-107). Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Cisek, R. (2005). Dobra informacyjne i własność intelektualna - zarys problematyki prawno-ekonomicznej. [W:] R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym (s. 13-32). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Konarski, X. (2004). Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warszawa: Diffin.
 • Korus, K. (2005). Umowy i inne czynności prawne w obrocie elektronicznym. [W:] M. Chudzik, A. Frań, A. Grzywacz, K. Korus, M. Spyra, Prawo handlu elektronicznego (s. 65-107). Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Kowalik-Bańczyk, K. (2009). W: J. Gołaczyński (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Litwiński, P. (2007). Świadczenie usług drogą elektroniczną. [W:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu (s. 166-245). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Lubasz, D. (2011). [W:] M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw. Warszawa: LexisNexis.
 • Lubasz, D. (2015). [W:] M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Maciejewska-Szałas, M. (2015). Nowa ustawa o prawach konsumenta a zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Wiadomości ubezpieczeniowe, 2, 35-57.
 • Szpringer, W. (2005). Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-businessu. Warszawa: Diffin.
 • Świerczyński, M. (2009). [W:] J. Gołaczyński (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511308

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.