PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 157 | 181--201
Tytuł artykułu

Naruszanie obowiązku informacyjnego przez emitentów papierów wartościowych w świetle sankcji KNF

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Contravention of Information Duty by Issuers of Securities in view of Financial Supervision Authority Sanctions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z kompetencji przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego jest troska o przejrzystość w zakresie zarządzania spółkami, których akcje są przedmiotem obrotu na Głównym Rynku GPW w Warszawie. Wyraża się ona m.in. poprzez wykonywanie analiz bieżących i okresowych raportów spółek publicznych, działających na rynku regulowanym, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości - poprzez przeprowadzanie kontroli i postępowania wyjaśniającego (z ewentualnym uwzględnieniem dalszego postępowania administracyjnego) oraz nakładanie na emitentów papierów wartościowych oraz osoby pełniące w nich funkcje zarządcze stosownych kar za naruszenie prawa. Zasadniczym celem artykułu jest ilościowa i wartościowa analiza sankcji cywilnoprawnych nakładanych przez KNF na emitentów papierów wartościowych oraz podmioty z nimi powiązane w związku z niewypełnianiem lub nierzetelnym wypełnianiem obowiązku informacyjnego na podstawie przepisów prawa. Badania empiryczne zostały zrealizowane na podstawie danych widniejących na witrynie internetowej PAP i przekazywanych do publicznej wiadomości za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).(abstrakt oryginalny)
EN
One of the competences of the Financial Supervision Authority (KNF) is the concern for the management transparency of companies whose shares are traded on the WSE Main Market. It is reflected for example through current analyses and periodic reports of public companies operating on the regulated market; and if irregularities are found by an audit and investigation procedure (with a possible further administrative procedure) and through the imposition of respective penalties on securities issuers and their managers. The major aim of the article is a quantitative and evaluative analysis of civil law sanctions imposed by KNF on securities issuers and related entities with regard to not following or negligent following the information duty on the basis of legal regulations. The empirical research was based on the PAP website data published through the Electronic Transfer System (ESPI).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181--201
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Coulom F. F., Rule 10b-5 and the Duty to Disclose Market Information: It Takes a Thief, "St. John's Law Review" 2012, vol. 55, iss. 1.
 • Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Dusza M., Rynek kapitałowy w Polsce - narodziny, pierwsze dziesięciolecie, perspektywy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r.
 • Fleischer A., Mundheim R.M., Murphy J.C., An Initial Inquiry into the Responsibi- lity to Disclose Market Information, "University of Pennsylvania Law Review" 1973, vol. 121.
 • Karaban B., Zjawisko asymetrii informacyjnej i niewiedzy uczestników rynku na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce, http://www.kapital.edu.pl/pliki/wyroznione_ prace/B_Karaban_Asymetria_informacyjna_i_niewiedza_uczestnikow_rynku_KARABAN.pdf
 • Karmel R., Outsider Trading on Confidential Information: A Breech in Search of a Duty, "BrooklynWorks" 1998, no. 9.
 • Klimczak K., Naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na New- Connect, Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. J. Krasodomska, K. Świetla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • Kozicki M., Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) i Dyrektywa MAD II (Market Abuse Directive), "Alert Prawny" 2016, 6, https://www2.deloitte.com/pl/ pl/pages/doradztwo-prawne/articles/alerty-prawne/rozporzadzenie-mar-i-dyrek-tywa-mad.html
 • Manns F.P. Jr., Duty to Correct: A Suggested Framework, "Maryland. Law Review" 1987, vol. 46.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/ WE i 2004/72/WE.
 • Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej, http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi
 • Sheffey J.M., Securities Law Responsibilities of Issuers to Respond to Rumors and Other Publicity: Reexamination of a Continuing Problem, "Notre Dame Law Review" 1982, vol. 57(5).
 • Strzelczyk A., Obowiązki informacyjne spółek giełdowych - analiza komunikatów, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2013, nr 2(34).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
 • VanGetson A.J., Real-Time Disclosure of Securities Information via the Internet: Real-Time or Not Right Now?, "Journal of Law, Technology and Policy" 2003, vol. 2.
 • Wykaz kar nałożonych przez KNF - wg naruszeń, http://bip.knf.gov.pl/?l=/Komisja/050_Kary/kary.html
 • Zaleśkiewicz M., Nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, Departament Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511420

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.