PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 158 | 9--31
Tytuł artykułu

Jednolity Plik Kontrolny - elektroniczne raportowanie a uszczelnianie systemu VAT

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Standard Audit File for Tax - Electronic Reporting and VAT System Tightening
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej1, odnoszące się do elektronicznego raportowania przez podatników danych na potrzeby służb skarbowych. W myśl tych uregulowań standardem raportowania danych w formie elektronicznej stał się tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jest to znacząca ewolucja informatyczna systemu podatkowego, stanowiąca jednocześnie wyzwanie dla raportowania przedsiębiorstw. Jednym z celów przyj ętego rozwiązania j est uszczelnienie systemu VAT. Celem tego artykułu jest zarysowanie problemu luki VAT oraz nakreślenie podstawowych założeń i potencjalnych korzyści, a także wyzwań wiążących się z zastosowaniem JPK jako metody zmniejszania tej luki. Metoda badawcza przyjęta w artykule to analiza aktów prawnych, studium literatury, wnioskowanie logiczne oraz metoda dedukcji. W pracy przyjęto normatywne podejście do rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
On 1 July 2016 the regulations of the amended Tax Ordinance became effective. They refer to the electronic reporting of data by tax payers for the needs of tax offices. On the basis of these regulations the so-called Standard Audit File for Tax (SAF) is an electronic data reporting standard. It is a significant IT evolution in the tax system, and at the same time a challenge for corporate reporting. A reason behind the adopted solution is the tightening of the VAT system. The article aims to outline the problem of VAT gap and to indicate the basic assumptions and potential benefits connected with the application of SAF, as a method to reduce the gap. The research method includes legal acts analysis, literature study, logical conclusions and deduction. A normative approach to accounting is applied in the study.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 10 najczęstszych problemów związanych z JPK. Doświadczenia przedsiębiorców wsparciem dla małych i średnich firm, Purpurowy Informator GT, październik 2016, www. grantthornton.pl
 • Adamczyk A., Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2015, nr 116.
 • Alm J., Borders K., Estimating the "Tax Gap" at the State Level: The Case of Georgia's Personal Income Tax, "Public Budgeting and Finance" 2014, Winter.
 • Azrina M.Y., Ling Lai M., An integrative model in predicting corporate tax fraud, "Journal of Financial Crime" 2014, vol. 21, no 4.
 • Bielawska A., Pauch D., Jednolity Plik Kontrolny jako sposób przekazywania informacji podatkowej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe" 2016, nr 282.
 • Compin F., Tax Fraud: A Socially Acceptable Financial Crime in France? "Journal of Financial Crime" 2015, vol. 22, no. 4.
 • Cowell F. A., Cheating the Government, The Economies of Evasion, MIT Press, Cambridge 2011.
 • Ćwikowski D., Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, CeDeWu.Pl, Warszawa 2016.
 • Dąbrowska B., Jednolity Plik Kontrolny, Wiedza i Praktyka. Biblioteka Finansowo- księgowa, Warszawa 2016.
 • Deploying Effective Strategies in Tackling VATFraud. Portugals Experience, Governo de Portugal, Secretary of Sate for Tax Affairs, Second Global Forum on VAT, Tokyo, 18th of April, 2014.
 • Dmowska J., Huczko P., Kowalski R., Kuchta A., Jednolity Plik Kontrolny - praktyczny poradnik + Pdf, Infor PL S.A., wyd. III, 2016.
 • Ewolucja systemu podatkowego czyli szanse i wyzwania związane z JPK, Infor.PL, www.ksiegowosc.infor.pl
 • Luka w VAT kosztuje budżet 20-30 mld zł rocznie, "Gazeta Podatnika" 2016 nr 134(2097).
 • Gemmell N., Hasseldine J., The Tax Gap: a Methodological Review, Working Paper 09/2012, Victoria Business School, Wellington, September 2012.
 • Guidance Note: Guidance on Tax Compliance for Business and Accounting Software, www.oecd.org
 • Harremi M., A Simple Analysis of the Tax Gap Balkan Region, "Mediterranean Journal of Social Sciences" 2014, vol. 5, no. 19.
 • Holmgren R.D., The Internal Revenue Service Needs to Improve the Comprehensive- ness, Accuracy, Reliability, and Timeliness of the Tax Gap Estimate, Department of the Treasury, Washington 2013, August 21.
 • Ijiri Y., Theory of AccountingMeasurement, American Accounting Association, Sara- sota, Florida 1975.
 • Jamrozy M., Kudert S., Optymalizacja a uchylanie się od opodatkowania, ABC, Warszawa 2007.
 • Jednolity Plik Kontrolny obowiązkowy dla firm. Od lipca rewolucja w podatkach, "Dziennik Gazeta Prawna" 2016, 10.06.
 • Jednolity Plik Kontrolny - co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych, Sage, Warszawa 2016.
 • Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze informacje, Brief.pl/Wiedza, http://www. brief.pl/artykul,4009, jednolity_plik_kontrolny_-_najwazniejsze_informacje.html
 • Jednolity Plik Kontrolny - pierwsze doświadczenia podatników, Infor.Pl, http://ksie- gowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/jednolity-plik-kontrolny/745757,2, Jed-nolity-Plik-Kontrolny-pierwsze-doswiadczenia-podatnikow.html
 • Jednolity Plik Kontrolny - przewodnik dla przedsiębiorców 1.0, Softhis, Kraków 2016.
 • JPK - uszczelnienie systemu podatkowego, http://ksiegowi-doradcy.pl/blog/2016/ 08/31/jpk-uszczelnienie-systemu-podatkowego/
 • Khwaja M.S., Iyer I., Revenue Potential, Tax Space, and Tax Gap. A Comparative Analysis, The World Bank, 2014, May.
 • Komisja Europejska, W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT, COM (2011) 851.
 • Mazur M.J., Plumley A.H., Understanding the Tax Gap, "National Tax Journal" 2007, vol. 60, no 3.
 • Mróz B., Metody pomiaru gospodarki nieoficjalnej, "Ekonomista" 2001, nr 1.
 • Mróz B., Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, "Monografie i Opracowania" 2002, nr 509, SGH, Warszawa.
 • Murphy R., The Tax Gap, Tax Evasion in 2014 - and What Can be Done About it, Public and Commercial Services Union, London 2014, September.
 • Neal L., The Economics of Europe and the European Union, Cambridge University Press, New York 2007.
 • OECD, Guidance Note: Guidance on Tax Compliance for Business and Accounting Software, www.oecd.org, May, 2005.
 • Oleśniewicz J., JPK - Wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej, "Rachunkowość, Księgowość, Podatki, Rewizja Finansowa" 2016, nr 8, Rok LXVII, s. 17-22.
 • Pfeiffer S., Ursprung-Steindl M. Gobal Trends in VAT/GST and Direct Taxes, Series on International Tax Law, Linde, Wiedeń 2015.
 • Plumley A., Preliminary Update of the Tax Year 2001 Individual Income Tax Under- reporting Gap Estimates, Paper Presented at the 2005 Internal Revenue Service Research Conference, IRS, Washington 2005.
 • Pogroszewska M., Jednolity Plik Kontrolny: Większość danych zgodna z deklaracjami VAT, "Rzeczpospolita" 2016, 16.09.
 • Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce, red. Z. Liptak, M. Rozkrut, M. Shmelova, O. Chałuda, M. Pietrzczyk, "The Global Compact" 2015, 16.
 • PwC, Straty Skarbu Państwa w VAT - luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce, Warszawa 2013.
 • PwC, Luka podatkowa w VAT - jak to zwalczać?, styczeń 2104, http://www.pwc.pl/ pl/publikacje/2014/luka-podatkowa-w-vat-jak-to-zwalczac.html, dostęp 8.11.2016.
 • Quintano C., Mazzocchi, P., The Shadow Economy as a Higher Order Construct Inside European Governance, "Journal of Economic Studies" 2015, vol. 42, no. 3.
 • Raczkowski K., Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, w: Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, red. K. Raczkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Raczkowski K., Gospodarka nieoficjalna w systemie zarządzania państwem, w: Zarządzanie - nowe perspektywy, red. E. Gołębiowska, K. Raczkowski, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2013, t. XIV, zeszyt 8, część II.
 • Raczkowski K., Measuring the Tax Gap in the European Economy, "Journal of Economics and Management" 2015, no 21(3).
 • Raczkowski K., Krukowski A., Optymalizacja podatkowa w teorii i praktyce zarządzania wiedzą bezpieczeństwa ekonomicznego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, nr 8.
 • Raczkowski K., Mróz B., Luka podatkowa w gospodarce światowej, w: Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce, red. Z. Liptak, M. Rozkrut, M. Shmelova, O. Chałuda, M. Pietrzczyk, The Global Compact, 2016.
 • Raczkowski K., Mróz B., Tax Gap in the Global Economy, "Augmenta Oeconomica" 2016, working paper.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, https://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf
 • Smith W.S., Robinson G. A., Tax Fraud - an Overview for Tax Practitioners, "Taxes" 1979, vol. 57, no. 5.
 • Sosnowski M. Realizacja funkcji fiskalnej w zakresie podatku od towarów i usług, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr 76, t. 1.
 • Stolarski A., Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, nr 5(83), cz. 1.
 • Toder E., What is the Tax Gap?, "Tax Notes" 2007, vol. 117, no. 4.
 • Toro J., Jensen A., Thackray M., Kidd M., Russell B., Administracja podatkowa - wyzwania modernizacyjne i priorytety strategiczne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Departament ds. Podatkowych, www.finasne.mf.gov.pl/documents
 • Tratkiewicz T., Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004-2013, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 198.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, DzU z 2015 r., poz. 613.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU z 2004 r. nr 173, poz. 1807 ze zm.
 • Ustawa z dnia 10.10.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2015 r., poz. 1649.
 • Wronowski H., Ćwikowski D., Podatkowa przestępczość transgraniczna w Polsce i próba szacowania jej skali, "Optimum: Studia Ekonomiczne" 2015, nr 3(75).
 • Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511434

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.