PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 29 | 211--227
Tytuł artykułu

Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Renouncement of a Procurement Contract Under Articles 145-145a of the Public Procurement Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stabilna umowa o zamówienie publiczne stanowi wyraz nie tylko pewności prawa i odwiecznej zasady pacta sunt servanda, lecz także zasad równości i uczciwej konkurencji oraz przejrzystości (przewidywalności). Ustawodawca polski uchylając się od potwierdzenia ogólnego zakazu przedwczesnego rozwiązywania umów o zamówienia publiczne dokonał niezbyt udanej implementacji art. 73 dyrektywy 2014/24, ograniczając się do prostego przepisania zawartych w nim dyspozycji, w oderwaniu od zasad ogólnych. Poza tym w odzwierciedlających te dyspozycje art. 145-145a Pzp pominięto niektóre elementy konstrukcyjne, niezbędne z punktu widzenia prawa polskiego. Chodzi w szczególności o możność dobrowolnego rozwiązania umowy, w tych samych okolicznościach, w których zezwala się na radykalniejsze odstąpienie od umowy (art. 145 Pzp). Brak też odniesienia się do relacji: odstąpienie a wypowiedzenie umowy, skoro wprost w art. 145 Pzp nakazuje się rozliczenie ewentualnie wykonanej części umowy, według przepisów o "wynagrodzeniu należnym wykonawcy", a nie o bezpodstawnym wzbogaceniu. Na dodatek zaniechano jakiegokolwiek określenia w nowym art. 145a Pzp terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy przez zamawiającego po zaistnieniu uprawnienia, kluczowego nie tylko w świetle podstawowych zasad prawa polskiego, lecz także z punktu widzenia ochrony interesów wykonawcy. Na tle zaś art. 145a pkt 1 Pzp można ponadto ubolewać, że wprawdzie stworzono zamawiającemu możność "wycofania się" z wadliwej zmiany umowy z naruszeniem art. 144 Pzp, podlegającej unieważnieniu, lecz nie dopuszczono analogicznego rozwiązania na wypadek wadliwego zawarcia umowy, uzasadniającego powództwo sądowe o jej unieważnienie na podstawie art. 146 Pzp.(abstrakt oryginalny)
EN
A stable public procurement contract constitutes an expression of not only legal certainty and the substantialpacta sunt servanda principle, but also the principle of equality, fair competition and transparency (predictability). By not confirming the general prohibition against early termination of public procurement contracts, the Polish legislator made a rather unsuccessful implementation of Article 73 of Directive 2014/24, since its activities were limited to copying the provisions contained in it, in separation from general principles. Apart from that, in Articles 145-145a of the PPL that reflect the said provisions of the Directive there have been omitted some structural elements, which are necessary from the perspective of the Polish law, in particular the possibility of voluntary renouncement of a contract under the same circumstances under which a more radical renouncement of the contract is permitted (Article 145 of the PPL). Besides, no reference is made to the relation between withdrawal from the contract and termination of the contract, since Article 145 of the PPL directly provides for settlement of the performed part of the procurement contract according to the provisions on the "remuneration due to the contractor" rather than the provisions on unjust enrichment. Moreover the new Article 145a of the PPL does not define the time limits for the exercise of the right to renounce a procurement contract by the awarding entity after the occurrence of the entitlement, which is of key significance not only within the light of the basic principles of Polish law, but also from the perspective of the protection of the contractor's interests. Furthermore, against the background of Article 145a item 1 of the PPL, one may regret that despite the fact that the awarding entity was given a possibility of "renouncement" of a defective amendment to the contract with violation of Article 144 of the PPL, subject to annulment, but no analogous solution was provided in the event of defective conclusion of the contract, constituting legal grounds for bringing an action for declaring the contract null and void under Article 146 of the PPL. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Strony
211--227
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Baehr, J. (2007). [W:] T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: UZP.
 • Brzozowski, A. (2014). Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania - klauzula rebus sic stantibus. Warszawa: C.H. Beck.
 • Czachórski, W. (1970). Prawo zobowiązań w zarysie. Warszawa: PWN.
 • Dąbrowa, J. (1981). Wykonanie zobowiązań. W: Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. T. III/1 (s. 71- 758). Wrocław: Ossolineum.
 • Drapała, P. (2006). Umowne prawo odstąpienia od umowy. [W:] E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. T. 5. Prawo zobowiązań - część ogólna (s. 937-955). Warszawa: C.H. Beck.
 • Granecki, P. (2014). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Jakubczak, R., Plis, J. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Warszawa: C.H. Beck.
 • Jerzykowski, J. (2010). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: LEX.
 • Klein, A. (1964). Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej. Wrocław: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Longchamps de Berier, R. (1948). Zobowiązania. Poznań: Księgarnia Akademicka.
 • Łacny, J. (2011). Skutki naruszenia prawa Unii przez państwo członkowskie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Łętowska, E. (2000). Bezpodstawne wzbogacenie. Warszawa: C.H. Beck.
 • Ochanowicz, A. (1956). Niesłuszne wzbogacenie. Warszawa: PWN.
 • Serda, W. (1988). Nienależne świadczenie. Warszawa: PWN.
 • Szostak, R. (2005). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2003 r. (III CKN 1320/00). Przegląd Sądowy, 1, 180-191.
 • Wiśniewski, T. (2012). [W:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. T. III/1, Warszawa: LexisNexis.
 • Zoll, F. (2010). Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. [W:] A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. T. 6. Prawo zobowiązań - część ogólna (Suplement) (s. 1-218). Warszawa: C.H. Beck.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.