PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 29 | 245--258
Tytuł artykułu

Weryfikacja wiarygodności wykonawcy usług publicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Verification of Credibility of Public Service Contractors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Liberalizacja rynku usług publicznych powodująca coraz większy udział sektora prywatnego i pozarządowego w obsłudze obywatela, sprawia, iż bardzo ważnym staje się zapewnienie prawidłowego wyboru podmiotu realizującego usługi publiczne. W związku z tym organizowanie świadczenia usług na rzecz obywateli coraz częściej odbywa się w systemie zamówień publicznych, czyli w oparciu o otwarte i konkurencyjne procedury wyłaniania wykonawców-usługodawców, którzy następnie wykonują zadania określone w umowie cywilnoprawnej z podmiotem administracji publicznej odpowiedzialnym za daną sferę usług publicznych. Prawidłowy dobór wykonawców leży więc w tym przypadku nie tylko w interesie zamawiającego, ale przede wszystkim w interesie publicznym, bowiem poprzez realizacje zamówienia publicznego zaspakajane mają być potrzeby o charakterze powszechnym. Służą temu mechanizmy weryfikacji wiarygodności wykonawcy pozwalające ustalić zarówno jego zdolności "materialne" do realizacji zamówienia, takie jak np. wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy, jak i ogólną "poprawność" jego zachowań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Liberalization of public service markets, which has led to a greater share of private and non-governmental sectors in providing services to citizens, renders ensuring proper selection of public service providers a priority. This is the reason why nowadays organizing services for citizens is more and more frequently based on public procurement, that is open and competitive procedures of selecting service providers - contractors, which later execute orders specified in a civil law contract signed by a public administration organ responsible for a given sphere of public services. Proper selection of contractors is beneficial not only for the contracting authority but is also in the interest of the public, since through the realization of public procurement common needs are to be satisfied. In order to achieve this, various mechanisms verifying contractors' credibility are used which allow for determining not only their "material" capabilities to execute the order, such as e.g. knowledge, experience, and technical and personal potential, but also general "correctness" of their behaviours within their business activity. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Strony
245--258
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Kożuch, B., Kożuch, A. (2011). Istota współczesnych usług publicznych. [W:] B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie (s. 32-48). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kuta, T. (1980). Zaspakajanie potrzeb socjalno-bytowych i oświatowo-kulturalnych obywateli. [W:] T. Rabska (red.), System prawa administracyjnego (s. 110-145). Warszawa-Wrocław: Ossolineum.
 • Nuzzo, B. (2016). Jednolity europejski dokument zamówienia. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1 (48), 102-112.
 • Pawelec, J. (2015), Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Piotrowska, A. (2015). Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 3 (46), 183-193.
 • Posłuszny, J. (2005). Istota i cechy administracji świadczącej. Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka, 1 (1), 55-67.
 • Sadowy, J. (red.) (2013). System zamówień publicznych w Polsce. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
 • Stasikowski, R. (2009). Funkcja regulacyjna administracji publicznej: studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Sześciło, D. (2014). Rynek - prywatyzacja - interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szostak, R. (2015). Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1 (44), 11-119.
 • Wańkowicz, Z. (2004). Wskaźniki realizacji usług publicznych. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 • Zimmermann, J. (2014). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. Dz. Urz. UE 2014, nr 94, s. 65.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dz.U. 2013, poz. 231.
 • Ustawa z 22.06.2016 o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016, poz. 1020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.