PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 19 | nr 1 | 5--10
Tytuł artykułu

Competences in Communication Between Teachers and Students

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kompetencje w porozumiewaniu się wielokulturowym nauczycieli
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule zwrócono uwagę na niektóre wyznaczniki kompetencji komunikacyjnych nauczycieli, biorąc pod uwagę przesłanki teoretyczne, procesy globalizacyjne, obowiązujące wymagania resortu edukacji. Proces komunikowania się między ludźmi jest istotnym elementem w procesie porozumiewania się. Istnieją ścisłe korelacje między edukacją i problemami tożsamości kulturowej. Systemy edukacji muszą uwzględniać tożsamość kulturową w celu skierowania zainteresowań sił społecznych na rozwój wartości, dla których postacią centralną jest człowiek. Różnice językowe, błędne interpretowaniu sygnałów niewerbalnych, stereotypy i uprzedzenia mogą nie tylko utrudniać ale wręcz uniemożliwiać komunikowanie się. Podkreślono znaczenie komunikacji niewerbalnej, tzw. języka ciała jako ważnej składowej kompetencji komunikacyjnych nauczycieli. Artykuł prezentuje wyniki badań studentów dotyczące aspektów komunikacyjnych interakcji nauczyciel-student, występujące w procesie kształcenia oraz sposobów wykorzystywania interpersonalnej przestrzeni i odległości między nauczycielem a studentami w trakcie zajęć dydaktycznych. Założono, że aspekt proksemiczny jest łatwy do zaobserwowania, a zarazem "czytelnie" komunikuje postawy i emocje nauczycieli. Zestawiono wyniki obrazujące stan faktyczny sposobów wykorzystania przestrzeni i odległości między nauczycielem a studentami ze stanem pożądanym przez studentów. Zebrane wnioski mogą stanowić przesłankę modyfikacji programów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. (abstrakt oryginalny)
EN
The article indicates some markers of communication competences of teachers, taking into consideration theoretical assumptions, globalization processes, and the current expectations of the education department. The process of interpersonal communication is essential in the process of communication. There are strict correlations between education and cultural identity. Education systems must take into consideration cultural identity to draw attention of social interest towards the development of values for which the central interest is human being. Language differences, wrong interpretation of non-verbal signals, sterotypes and bias can not only make communication difficult, but even make it impossible. The paper stresses the importance of non-verbal communication, so-called body language, as an important component of communication competences of teachers. It discusses the results of the empirical research concerning the aspects of teacher-student communication in the process of education and the ways of implementing interpersonal space and distance during the classes. It was assumed that the proxemic aspect is easy to observe, and it evidently indicates the attitudes and emotions of teachers. The results showing the factual state of the ways of implementing space and distance between academic teachers and students have been compared to the state desired by students. The conclusions obtained may constitute a premise for modifying the curricula and professional teacher training. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
5--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Management "Edukacja" Wrocław
Bibliografia
 • Argyle M., The Psychology of Interpersonal Behaviour, (Psychologia stosunków międzyludzkich), translated by W. Domachowski, PWN, Warszawa 1999.
 • Aronson E., Social Animal, (Człowiek, istota społeczna), translated by J. Radzicki, PWN, Warszawa 1995.
 • Biała księga Kształcenia i Doskonalenia, Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa, (White Book of Education and Development. Teaching and learning on the way to learning society), European Commission, Warszawa 1995.
 • Ciekot K., Wspomaganie umiejętności związanych z autoprezentacją, (Supporting Skills Related to Autopresentation), [in:] Doskonalenie kompetencji edukacyjnych. Jakość kształcenia w szkole wyższej, (Developing Educational Competences. Quality of Education in Higher Schools), ed. B. Sitarska, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004.
 • Ciekot K., Jasiński R., Kurs komunikacji społecznej jako składowa programu kształcenia nauczycieli, (Social Communication Course as a Part of Teachers' Curriculum), [in:] Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, (Communication Competences of Teachers), Eds. H. Kwiatkowska and M. Szybisz, "Studia Pedagogiczne" LXII, Warszawa 1997.
 • Czerepaniak-Walczak M., O celach akademickiej edukacji (z perspektywy emancypacyjnej teorii pedagogicznej), (On Goals of Academic Education - from the perspective of emancipation pedagogic theory), "Pedagogika Szkoły Wyższej", Szczecin-Warszawa 1995.
 • Czerepaniak-Walczak M., Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna i edukacyjna, (Subjectivity as a Pedagogic and Educational Category), [in:] Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością, (Subjectivity in Education. Between Idea and Reality), E. Kubiak-Szymborska (ed.), Wyd. WSP, Bydgoszcz 1999.
 • Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, (Basis of Social Communication), Wyd. Astrum, Wrocław 1999.
 • Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel: kultura - osoba - zawód, (Teacher: culture - person - profession), Wyd. "Mediator" i WSU, Kielce 2000.
 • Dylak S., Komunikowanie się między nauczycielem a uczniem. Dwa światy - jeden język?, (Communicating Between Teacher and Student. Two Worlds - One Language?), [in:] Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, (Communication Professional Competences of Teachers), eds. H. Kwiatkowska and M. Szybisz, "Studia Pedagogiczne" LXII, Warszawa 1997.
 • Dylak S., Komunikacyjne kompetencje między nauczycielem a uczniem, (Communication competences between techer and student), "Studia Pedagogiczne" 1997, t. LXII, p. 74.
 • Faure E. (ed.), Ucz się, aby uczyć, (Learn to teach), Warszawa 1975.
 • Guilbert J.J., Zarys pedagogiki medycznej, (Outlines of Medical Pedagogy), PZWL, Warszawa 1983.
 • Hall E.T., Bezgłośny język, (Silent language), PIW, Warszawa 1987.
 • Koć-Seniuk G., O kształceniu kultury komunikacyjnej współczesnego nauczyciela, (On developing Communication Culture in Modern teachers), [in:] H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, Współczesność a kształcenie nauczycieli, (Modernity and Teachers Education), Warszawa 2000.
 • Koć-Sieniuch G., O miejscu dialogu w edukacji nauczycielskiej, (On the role of dialogue in teachers' education) [in:] Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, (On the role of dialogue in teachers' education), ed. A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S. Mieszalski, Wydawnictwo Akademickie Hak, Warszawa 1998, p. 43.
 • Kowalska G., Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym, (Teacher competences conditioning effective interpersonal communication in the education process), "Edukacja i Dialog" 2000, nr 3.
 • Kubiak-Szymborska E., Nauczyciele akademiccy - studenci. Między partnerstwem a pozorną sztucznością, (Academic Teachers - Students. Between Partnership and Apparent Artificiality), Wyd. AB, Bydgoszcz 2005.
 • Kwaśnica R., O pomaganiu nauczycielowi - alternatywa edukacyjna, (On helping teachers - educational alternative), WOM, Wrocław 1994.
 • Kwaśnica R., Ku dialogowi w pedagogice, (Towards dialogue in pedagogy), ed. R. Kwaśnica, J. Semków, Wyd. UWr., "Prace Pedagogiczne CVIII", Wrocław 1995.
 • Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, (Introduction to thinking about supporting teachers' develompent), Wrocław 1994.
 • Kwiatkowska H., Szybisz M. (ed), Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, (Communication Professional Competences of teachers), "Studia Pedagogiczne" 1997, LXII.
 • Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, (Interpersonal Communication), Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, (Negotiations in Business), Wyd. "Antykwa", Kraków 2000.
 • Nussbaum M.C., W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reform kształcenia ogólnego, (Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education), Wrocław 2008.
 • Pease A., Język ciała, (Body language), translated by E. Wiekiera, Wyd. Gemini, Kraków 1992.
 • Sady W., O społecznej naturze poznania, (On social nature of cognition), Warszawa 2000.
 • Saltzbacher C., Kwalifikacje kluczowe. Odpowiedź na świat jutra, (Key Qualifications. Answers to the World of Tomorrow), "Kwartalnik Pedagogiczny" 1991, nr 1.
 • Schulz von Thun F., Sztuka rozmawiania. Analiza zaburzeń, (Art Of Communication. Distortion Analysis), translated by P. Włodyga, Wyd. WAM, Kraków 2001.
 • Stewart J., Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, (Bridges not Walls. On Interpersonal Communication), translated by J. Doktór, PWN, Warszawa 2000.
 • Szmajke A., Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, (Autopresentation. Masks, poses, faces), Ursa Consulting, Olsztyn 1999.
 • Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, (Cross-cultural communication), WSiP, Warszawa 2005.
 • Sztander W., Zrozumieć - jak to łatwo powiedzieć, (Understand - it's so easy to say so), "Charaktery" 2004, nr 3 (86).
 • Sztejnberg A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, (Basis of Social Communication in Education) Astrum, Wrocław 2002.
 • Szybisz M., O potrzebie komunikacyjnego pojmowania edukacji, (On the Need of Understanding Education Communicationally), [in:] M. Dudzikowa (ed.), Nauczyciel - Uczeń. Między przemocą a dialogiem. Obszary napięć i typy interakcji, (Teacher - Student. Between Violence and Dialogue), Wyd. Impuls, Kraków 1996.
 • Thiel E. Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, (Body Language reveals more than thousand words), translated W. Moniak, Astrum, Wrocław 1992.
 • Wilska-Duszyńska B., Wybrane elementy studenckiej etyki, (Some Selected Elements of Students' Ethics), PWN, Warszawa 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.