PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 28 | 21--41
Tytuł artykułu

"Zielona rewolucja": demolowanie i rewitalizacja w kształtowaniu przestrzeni publicznej miast

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"Green Revolution": Demolition and Revitalization in Creation of Public Space in Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Punktem wyjścia do rozważań podjętych w niniejszej pracy jest nakreślenie istoty dysfunkcyjności terenów miejskich, które stanowią bariery rozwojowe o zróżnicowanym charakterze, mogą wymagać podjęcia radykalnych procesów naprawczych. Dysfunkcyjność terenów miejskich może się przejawiać w postaci stanu dezintegracji przestrzeni miejskiej. W celu weryfikacji tej tezy dokonano analizy wybranych projektów rewitalizacji terenów miejskich, które uwzględniały demolowanie elementów dezintegrujących w mieście i wprowadzenie na ich miejsce terenów zieleni jako przestrzeni publicznej. Na podstawie przeprowadzonych studiów stwierdzono, że tereny zieleni są istotną strukturą (re)integrującą współczesne miasta. Najwyższą podatność na tego typu projekty radykalnej rewitalizacji wykazują tereny komunikacyjne. (fragment tekstu)
EN
The starting point for the considerations presented in this paper is to outline the essence of dysfunctional urban areas as development barriers of various types that may need to be demolished as a part of revitalization process. Urban dysfunction manifests itself in the state of disintegration of urban space. In order to verify this thesis, there have been analyzed selected revitalization projects, which included demolitions of morphological elements disintegrating urban space and where green public space was implemented to (re)integrate the city. Based on the research results, it was found that green areas are an important structure of (re)integrating modern cities. Transportation used lands display the highest susceptibility to this type of radical revitalization projects. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aiello A., Ardone R., Scopelliti M., 2010, Neighbourhood planning improvement: Physical attributes, cognitive and affective evaluation and activities in two neighbourhoods in Rome, "Evaluation and Program Planning" 33(3), s. 264-275.
 • Bassett K., Griffiths R., Smith I., 2002, Testing governance: Partnership, planning and conflict in waterfront regeneration, "Urban Studies", 39(10), s. 1757-1775.
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 • Bernat S., 2010, Doliny rzeczne i ich percepcja, [w:] Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, red. J. Plit, U. Myga-Piątek, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec. Prace Komisji Krajobrazu nr 13, s. 167-178.
 • Czochański J., 2010, Zachowanie i kształtowanie terenów zielonych na obszarach wielkich miast jako stymulantów rozwoju i jakości życia, [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznej, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk. Miasto - Metropolia - Region, s. 128-147.
 • Czyżewska A., 2009, Program waterfront - wyzwania dla rewitalizacji, [w:] Woda w krajobrazie miasta, t. 1, red. A. Januchta-Szostak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 11-26.
 • De Vries L., Kotze N., 2016, The revitalization of parks and open spaces in downtown Johannesburg, "Urbaniizziv" 17(1), s. 123-131.
 • Domański B., 2000, Tereny poprzemysłowe w miastach polskich - kierunki i bariery przekształceń, [w:] Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzeni i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 139-143.
 • Dymnicka M., 2008, Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej - próby rekompozycji, "Studia Regionalne i Lokalne", 33(3), s. 33-52.
 • Franta A., 2004, Reżyseria przestrzeni. O doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Gasidło K., 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Gehl J., 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, Kraków.
 • Giedych R., 2005, Problemy z identyfikacją systemów terenów rekreacyjnych na przykładzie terenów zieleni Warszawy, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 11, s. 277-283.
 • Gibson Ch., 2003, Cultures at work: why "culture" matters in research on the "cultural" industries, "Social & Cultural Geography" 4(2), s. 201-215.
 • Graczyk R., 2009, Wpływ zbiorników wodnych na koncepcje zagospodarowania miast, [w:] Woda w krajobrazie miasta, t. 1, red. A. Januchta-Szostak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 39-48.
 • Harvey D., 1989, From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late capitalism, "Geografiska Annaler B. Human Geography" 71(1), s. 3-17.
 • Harvey D., 1990, Between space and time: Reflections on the geographical imagination, "Annals of the Association of American Geographers" 80(3), s. 418-434.
 • Harvey D., 2005, Consciousness and the urban experience. Studies in the history and theory of capitalist urbanization, Blackwell, Oxford.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2010, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
 • Jędraszko A., 2003, Problemy polskiej przestrzeni w okresie transformacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaczmarek S., 2005, The space of exchange: Revitalisation of post-industrial areas in modern cities, [w:] Cities in global perspective: Diversity and transition, ed. Y. Murayama, G. Du, Rikkyo University, IGU Urban Commission, Tokyo, s. 270-278.
 • Kaczmarek S., 2010a, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi, red. T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek, KPZK PAN, Warszawa. Biuletyn KPZK PAN, t. 132, s. 7-18.
 • Kaczmarek S., 2010b, Rewitalizacja i krajobraz miejski. Kwestia społecznej odpowiedzialności, "Studia Miejskie" t. 1, s. 283-290.
 • Karta Przestrzeni Publicznej, 2009.
 • Kazimierczak J., 2014a, Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kazimierczak J., 2014b, Kszta³towanie przestrzeni publicznej miasta w kontekście rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Manchesterze, Lyonie i Łodzi, "Studia Miejskie" t. 16, s. 115-128.
 • Klassen L.H., 1988, Economical thought and practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kochanowska D., 2002, Śródmiejskie przestrzenie publiczne - współczesne przekształcenia, [w:] Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, red. M. Kochanowski, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 26-54.
 • Kochanowska D., 2010, Przestrzeń publiczna - kluczowy element miasta współczesnego - zintegrowana czy podzielona?, [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznej, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk. Miasto - Metropolia - Region, s. 21-35.
 • Koter M., 1994, Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast, [w:] Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, red. M. Koter, J. Tkocz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Toruń-Łódź, s. 23-32.
 • Kothencz G., Blaschke T., 2017, Urban parks: Visitors' perceptions versus spatial indicators, "Land Use Policy" 64, s. 233-244.
 • Kulesza M., 2011, Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Leśniewska K., Drzewiecki P., 2011, Problemy zagospodarowania i kształtowania przestrzeni publicznej na obszarze Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, [w:] Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 81-96.
 • Liszewski S., 2006, Nowe przestrzenie w miastach (na obszarach zurbanizowanych), [w:] Nowe przestrzenie w mieście ich organizacja i funkcje. XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż, s. 35-48. Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo, Kurpisz, Poznań.
 • Lorens P., 2005, Wstępna typologia obszarów zdegradowanych o funkcjach i potencjale metropolitalnym, [w:] Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, red. T. Parteka, KPZK PAN, Warszawa, s. 57-74.
 • Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast: planowanie i realizacja, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Lynch K., 1960, The image of the city, The Technology Press & Harvard University Press, Cambridge.
 • Maik W., 2011, Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-14.
 • Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa.
 • Malisz B., 1981, Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa.
 • Meerow S., Newell J.P., Stults M., 2016, Defning urban resilience: A review, "Landscape and Urban Planning" 147, s. 38-49.
 • Mierzejewska L., 2001, Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania, Wydawnictwo PTPN, Poznań.
 • Mierzejewska L., 2008, Smart growth jako model rozwoju miasta, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, red. J. Słodczyk, M. Śmigielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 49-64.
 • Mierzejewska L., 2011, Zieleń miejska jako przestrzeń publiczna, [w:] Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15-26.
 • Mironowicz I., Ossowicz T., 2005, Metodologia badania degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych, [w:] Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, red. T. Parteka, KPZK PAN, Warszawa, s. 36-56.
 • Mumford L., 1961, The city in the history. Its origins, its transformations, and its prospects, Harcourt, Brace & World, New York.
 • Niemirski W., 1973, Kształtowanie terenów zieleni, Arkady, Warszawa.
 • Nowa Karta Ateńska, 2003, Wizja miast XXI w. Europejska Rada Urbanistów, Alinea, Florencja-Lizbona.
 • Parysek J., 2013, Zrównoważony rozwój miast w kontekście współczesnej polskiej urbanizacji: aspekty przestrzenne, "Studia Miejskie" t. 9, s. 9-24.
 • Przewoźniak M., 1989, Konflikty miasto - środowisko przyrodnicze, "Przegląd Geograficzny" t. 61, z. 1-2, s. 51-62.
 • Przewoźniak M., 2002, Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast, przykłady z regionu gdańskiego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Przywojska J., 2016, Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ptaszycka A., 1950, Przestrzenie zielone w miastach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, 2007, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, 2010, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.
 • Rewitalizacja miast w Polsce: pierwsze doświadczenia, 2007, red. R. Lorens, Urbanista, Warszawa.
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi, 2010, red. T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek, KPZK PAN, Warszawa. Biuletyn KPZK PAN t. 132.
 • Robinson J., 2006, Ordinary cities: Between modernity and development, Routledge, London.
 • Sepe M., 2007, Metoda "Wrażliwej Pomocy" jako sposób ustalania nowej tożsamości miejsc oraz rola dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, [w:] Rewitalizacja - nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Monografia pokonferencyjna PRO-REVITA Łódź 2006, red. B.M. Walczak, Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 253-273.
 • Schelte J., 1999, Reumlich-struktureller Wandel in Innenstaedten. Moderne Entwicklaungsansaetze fuer ehmalinge Gewebe- und Verkehrsflaechen, IRPUD, Dortmund.
 • Sierecka-Nowakowska B., 2011, Transformacja przestrzenna Łodzi poprzemysłowej w procesie metropolizacji, KPZK PAN, Warszawa. Biuletyn KPZK PAN t. 139.
 • Sikora D., Turała M., 2005, Rewitalizacja jako instrument determinujący funkcje przestrzeni publicznej w miastach po-przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Słodczyk J., 2012, Historia planowania i budowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl (dostęp 25 lutego 2017).
 • Sobczyński M., Wosiak A., 2002, Ugory miejskie, tereny zielone oraz inwestycje z ostatniej dekady XX w. w strukturze użytkowania ziemi dzielnicy pomocniczej Katedralna w śródmieściu Łodzi, [w:] Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 79-90.
 • Społeczne i krajobrazowe walory wody w środowisku, 2011, red. A. Januchta-Szostak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Stratton M., 2000, Industrial buildings. Conservation and regeneration, E&FN SPON, London.
 • Sutkowska E., 2006, Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta - przestrzeń dla kreacji, "Teka Komisji, Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych OL PAN", s. 184-192.
 • Wallis A., 1979, Informacja i gwar: o miejskim centrum, PIW, Warszawa.
 • Wańkowicz W., 2010, Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych. Problemy ekonomiczne, "Krajobraz a Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego" 14, s. 352-359.
 • Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wolch J.R., Byrne J., Newell J.P., 2014, Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough', "Landscape and Urban Planning" 125, s. 234-244.
 • Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, 2009, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk. Miasto - Metropolia - Region.
 • Ziobrowski Z., Domański B., 2010, Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.
 • Żurowska M., 2010, Reintegracja miasta Covilhã poprzez tworzenie sieci przestrzeni publicznych, [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznej, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk. Miasto - Metropolia - Region, s. 274-278.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.