PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 213--218
Tytuł artykułu

Wyzwania demograficzne peryferyjnych obszarów wiejskich

Warianty tytułu
Demographic Challenges of Peripheral Country Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja wyzwań i zagrożeń dla rozwoju społeczno-gospodarczego peryferyjnych obszarów wiejskich, wynikających ze specyfiki procesów demograficznych zachodzących na tych obszarach. Badaniami szczegółowymi (lata 2004-2016) objęto przygraniczne gminy Podkarpacia. Ich peryferyjność wynika zarówno z przygranicznego położenia, jak i położenia względem regionalnych i krajowych ośrodków rozwoju (odległości - dostępności). Stwierdzono, że badane obszary stoją w obliczu dużych wyzwań demograficznych, wynikających z małej i zmniejszającej się liczby ludności (przy niskim wskaźniku gęstości zaludnienia). Jest to wynikiem zarówno zaszłości historycznych, procesów migracyjnych, jak i ujemnego wskaźnika przyrostu naturalnego. Te procesy rzutują na niekorzystną strukturę wiekową ludności z całym "pakietem" problemów towarzyszących starzejącemu się społeczeństwu. Zagraża to rozwojowi badanych jednostek, ogranicza możliwości pełnego wykorzystania ich endogenicznego potencjału. Demografia urasta do rangi bariery rozwoju peryferyjnych obszarów przygranicznych regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the elaboration is to identify challenges and threats to the socio-economic development of rural peripheries resulting from the specificity of the demographic processes taking place in these areas. Detailed research (2004-2016) covered border communes of Podkarpacie. The peripherality stem from their cross-border location and position in relation to regional and national development centers (distances - availability). It was found that the surveyed areas face large demographic challenges resulting from small and declining population (low population density index) that results from both historic reasons, migration processes as well as negative natural growth index. These processes affect the unfavorable age structure of the population with the whole "package" of problems that accompany the aging population jeopardizing the development of the surveyed entities, limiting the possibility of full use of their endogenous potential. Demography is becoming a barrier to the peripheral development of the border regions.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
213--218
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Błachut Barbara, Marek Cierpiał-Wolan, Adam Czudec, Grzegorz Ślusarz. 2015. Obszary transgraniczne Polski, Słowacji, Ukrainy - czynniki progresji i peryferyzacji (Cross-border areas of Poland, Slovakia and Ukraine - factors of progression and periphery). Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
 • Cierpiał-Wolan Marek. 2017, Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w województwie podkarpackim. [W] Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (Spatial differentiation of demographic processes in the Podkarpackie voivodship. [In] The demographic situation of Podkarpacie as a challenge for social and economic policy), ed. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, 65-84. Warszawa: Rządowa Rada Ludności.
 • Grzelak Grzegorz. 2002. Polskie regiony w procesie integracji europejskie (Polish regions in the process of European integration). Studia Regionalne i Lokalne 2-3 (9): 61-63.
 • Idczak Piotr. 2013, Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce (Multidimensional concept of regional peripherality. Identification of peripheral regions in Poland). Difin: Warszawa.
 • Klamut Mirosława. 2008. Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej. [W] Gospodarka regionalna i lokalna (Competitiveness of regional and local economy. [In] Regional and local economy), ed. Z. Strzelecki, 47-77. Warszawa: PWN.
 • Nowińska-Łaźniewska Ewa. 2004. Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego (Spatial relations in Poland in the period of transformation in the light of the theory of regional development). Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Okólski Marek. 2010. Wyzwanie demograficzne Europy i Polski. [W] Europejskie wyzwanie dla Polski i jej regionów (The demographic challenge of Europe and Poland. [In] A European challenge for Poland and its regions), ed. A. Tucholska, 91-120. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Ślusarz Grzegorz. 2016. Strategiczne priorytety rozwoju obszarów wiejskich a zrównoważone wykorzystanie ich potencjału (Strategic priorities for development of rural areas and sustainable exploitation of their potential). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 221-227.
 • Ślusarz Grzegorz 2017. Podkarpacie wobec wyzwań demograficznych. [W] Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (Podkarpacie in the face of demographic challenges. [In] The demographic situation of Podkarpacie as a challenge for social and economic policy), ed. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, 26. Warszawa: Rządowa Rada Ludności.
 • Wiatrak Andrzej P. 2015. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego jako narzędzie rozwoju i aktywności ludności (Regional and local development strategies as a tool for development activities of population). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 303-307.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512494

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.