PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 28 | 121--147
Tytuł artykułu

The Influence of Migrations on the Suburbs of Large Cities in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ migracji na kształtowanie się stref podmiejskich dużych miast w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podjęto problem narastających procesów depopulacyjnych w dużych Polskich miastach jako skutek zmian demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk migracyjnych. Skoncentrowano się na przemieszczeniach z dużych miast, a za cel przyjęto ukazanie wpływu migracji na kształtowanie się strefy podmiejskiej. W artykule postawiono także pytanie badawcze, czy miasta depopulacyjne to zjawisko negatywne czy neutralne. Jak pokazują badania, urbanizacja w Polsce, mierzona udziałem ludności miejskiej, w ostatnich latach wykazuje spadek, a badacze tego zjawiska stwierdzają, że jest to wyraźny przejaw suburbanizacji terenów podmiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of growing depopulation of large cities in Poland, resulting from demographic changes and migrations, in particular. The author focuses on the process of moving away from cities, and the main goal is to show the influence such migrations exert on Polish suburbs. In addition, the article elaborates on possible evaluations of the phenomenon of urban depopulation: Is it to be seen as something negative or neutral? The research to date has shown that the urbanization of Poland (i.e., the percentage of Poles living in urban areas) has been decreasing in recent years. Researchers, interested in this phenomenon, conclude that it is a clear symptom of suburbanization. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
121--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Bański J., 2008, Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś [w:], A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, p. 29-43.
 • Barbier B., 1980, Strefa podmiejska i przestrzeń podmiejska w geografii francuskiej [w:] Materiały XIII dorocznej łódzkiej konferencji naukowej. Łódź, 19-20 stycznia 1980.
 • Dziewoński K., 1987, Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, p. 55-63.
 • Gonda-Soroczyńska E., 2009, Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, nr 4/2009, p. 149-165.
 • Harańczyk A., 2015, Procesy suburbanizacji w krakowskim obszarze funkcjonalnym, Studia Miejskie, tom 18.
 • Hopfer A., Źróbek S., Źróbek R., 1987, Planistyczne i urządzenioworolne aspekty rozwoju miast, Wyd. ART, Olsztyn.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydaw. Uniw. Łódzkiego, Łódź.
 • Jałowiecki B., 2005. Przestrzeń ludyczna-nowe obszary metropolii. Studia Regionalne i Lokalne 3: p. 5-19.
 • Jelonek A. 1983, O problemach demograficznych strefy podmiejskiej [w:] Materiały XV dorocznej łódzkiej konferencji naukowej. Łódź, 15-16 stycznia 1983.
 • Kantor-Pietraga I., 2013, Depopulacja miast na obszarze Polski w okresie od XIX do XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, w druku. Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Uwarunkowania przemian Sosnowca w sytuacji transformacji społeczno-ekonomicznej przełomu XX i XXI w. [w:] Rocznik Sosnowiecki, T. XVIII, p. 39-66.
 • Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2012, Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, p. 9-24.
 • Klaassen, L. H., Molle W. T., Paelinck J. H., 1981, The dynamics of urban development: Netherlands Economic Institute in Rotterdam.
 • Koter M., 1985, Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, p. 61-73.
 • Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., Spórna T., 2017, Is the suburbanisation stage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conur bation, Geographia Polonica, Vol. 90, Issue 2, p. 71-85.
 • Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011a, Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 • Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012a, An Introduction to Governace of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 • Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012b, Governance of urban shrinkage: a tale of two Polish cities, Bytom and Sosnowiec [w:] Contemporary Issues in Polish Geography, (red.) P. Churski (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, p. 201-224.
 • Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012c, Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields [w:] Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 1, p. 219-223.
 • Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2011, Characteristic Features of Urbanization in the Area of Silesian Province (Poland) at the beginning of 21st Century [w:] Sociologie Româneascã Journal, vol. IX, Nr 3, p. 56-66.
 • Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, p. 65-79.
 • Liszewski S., 2010, Kształtowanie miejskiej sieci osadniczej regionu metropolitalnego. Przykład metropolii Łódzkiej [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne i przyrodnicze, IGiRR Uniw. Wrocł., Wrocław, p. 47- 63.
 • Maciejuk M., 2015, Suburbanizacja miast średniej wielkości w Polsce na przykładzie regionu jeleniogórskiego w latach 1995-2013, Studia Miejskie, tom 20.
 • Maik W., 1980, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Próba rekonstrukcji modelu pojęciowego i metody badawczej (w:) Materiały XIII dorocznej łódzkiej konferencji naukowej, Łódź, 19-20 stycznia 1980.
 • Malisz B., 1981, Zarys teorii kształtowania układów osadniczych: Wydanie drugie uaktualnione i przetworzone. Arkady.
 • Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 • Potrykowska A., 1981, Delimitacja strefy podmiejskiej Warszawy [w:] Materiały XIV dorocznej łódzkiej konferencji naukowej (maszynopis), Łódź.
 • Rajman J., 1997, Strefa podmiejska - mechanizm powstawania i przekształceń. Nowe problemy badawcze [w:] B. Domański (red.), Geografia. Człowiek. Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii UJ, Kraków, p. 67-73.
 • Rakowski W., 1983. Urbanizacja stref podmiejskich [w:] Materiały XV dorocznej łódzkiej konferencji naukowej, Łódź, 15-16 stycznia 1983.
 • Raźniak, P. (2013). Procesy suburbanizacyjne w regionie miejskim Krakowa na tle rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego. W: P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, p. 45-66.
 • Raźniak, P. (2014). Zróżnicowanie migracji ludności w Gminie Wielka Wieś, jako wyraz procesów suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. vol. 1, (in print).
 • Raźniak, P., Grochal, M. (2014). Wpływ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rynek nieruchomości i ruch budowlany w gminie Dobczyce: Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 3, p. 98-109.
 • Regulski J., 1981, Planowanie układów osadniczych. Zarys metodyki. Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.
 • Sagan I., 2013, Wykład wprowadzający, w: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014 - 2020), Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym 1 marca 2013, Kancelaria Senatu.
 • Słodczyk J., Klimek R. (red.), 2006, Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja Raporty i analizy EUROREG 1/ Warszawa, Staszewska S., 2012, Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta, Barometr Regionalny, Nr 4(30), p. 53-68.
 • Staszewska S., 2013, Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Straszewicz L., 1980, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje (w:) Materiały XIII dorocznej łódzkiej konferencji naukowej, Łódź, 19-20 stycznia 1980.
 • Straszewicz L., 1985, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, Łódź, p. 7-16.
 • Straszewicz, L., Liszewski S., Pączka S., 1970, Strzelce Opolskie jako ośrodek ciążenia. Związki miasta z zapleczem poprzez ruchy ludności.
 • Szukalski P., 2014, Przyszłość miast wojewódzkich w świetle prognozy GUS z 2014 r. nr 11 Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny 2014, Nr 11.
 • Szymańska D., Biegańska J. (2011) Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych, Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, (red) Soja M., Zborowski A., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2011, p. 83-98.
 • Śleszyński P., 2006, Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 r. [w:] S. Kozłowski (ed.), żywiołowe rozprzestrzenianie się miast: Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Studia nad zrównoważonym rozwojem, vol. 2, Białystok-Lublin-Warszawa: Wydział Ekonomia i Środowisko, p. 105-123.
 • Winiarczyk-Raźniak, A., & Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI w. Wydawnictwa Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Zaremba P., 1962, Funkcjonalny podział terenów podmiejskich, Czasopismo Geograficzne, 33, 3, p. 327-338.
 • Zawadzki L., 1979, Strefa podmiejska - wybrane problemy zagospodarowania przestrzennego, Przegląd Geograficzny, 51, 2, p. 271-279.
 • Zborowski A., Raźniak P. (2013), Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce - ocena procesu. Studia Miejskie, tom 9.
 • Zborowski A., Soja M., Łobodzińska A., 2012, Population trends in Polish cities - stagnation, depopulation or shrinhage, Prace Geograficzne, 130, p. 7-28.
 • Zuzańska-Żyśko E., 2016, Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, p. 432.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512564

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.