PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 11, cz. 2 W stronę różnorodności : od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania | 251--265
Tytuł artykułu

Zarządzanie różnorodnością a prawne problemy transseksualizmu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diversity Management and the Legal Issues of Transsexuality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem niniejszego opracowania będzie przedstawienie normatywnych podstaw zapobiegania dyskryminacji osób transpłciowych w polskim prawie, a następnie wskazanie na istniejące w tym zakresie rekomendacje i potrzeby, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie zapobiegania dyskryminacji w zatrudnieniu. Autorka niniejszego artykułu stawia hipotezę, że aktualny stan prawny jest niewystarczający w zakresie realizacji konstytucyjnego zakazu dyskryminacji osób transpłciowych i uważa, że do zmiany tego stanu rzeczy mogą w znacznym stopniu przyczynić się organizacje, w szczególności przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Podjęto również próbę wskazania obszarów, w jakich pracodawcy mogą przyczynić się do stworzenia środków zapobiegających dyskryminacji z uwagi na tożsamość płciową. Jako metody badawcze zastosowano: analizę treści aktów prawnych, dokumentów międzynarodowych oraz dostępnej literatury przedmiotu. Opracowanie składa się w trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono tożsamość płciową jako kryterium dyskryminacji, wskazując na jego odmienność od kryterium orientacji seksualnej. Rozróżnienie tych dwóch kryteriów ma szczególne znaczenie w świetle dalszej części pracy, w której omówiono prawne uregulowania wprowadzające zakaz dyskryminacji. W ostatniej części artykułu przedstawiono postulaty w zakresie podjęcia działań mających zapobiegać wykluczeniu osób transseksualnych ze społeczeństwa oraz podjęto próbę wskazania na rolę pracodawców w tworzeniu rozwiązań mających na celu przeciwdziałaniu dyskryminacji z uwagi na tożsamość płciową. (fragment tekstu)
EN
In this article, the author addresses the problem of discrimination against transsexuals, in particular, discrimination in the workplace. The author also emphasizes the role of organizations acting as employers in the introduction of model legislation solutions throughout the country which could help to prevent and combat gender identity discrimination. Help from employers in the fight against discrimination on the basis of gender identity could manifest itself in three forms. Firstly, in the collection of data on discrimination experienced by the transgender community in the workplace. Secondly, in the development of concrete legal solutions, based on proven patterns of prevention in the organizations. And finally, in the sphere of education, by raising awareness in the workplace about gender identity issues, sensitizing to the needs of transgender people and thus combating negative social stereotypes and manifestations of discrimination in the workplace and beyond. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Bajszczak K., Szarras-Czapnik M., Słowikowska-Hilczer J. (2014), Zaburzenia rozwoju płci - nowa nomenklatura oraz wytyczne w postępowaniu terapeutycznym, "Seksuologia Polska", 12(2), ss. 74-80.
 • Bieńkowska M. (2012), Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Biuletyn RPO (2016), Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową - analiza i zalecenia, "Zasada równego traktowania. Raport i praktyka", nr 19, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ,Warszawa.
 • Boratyńska M. (2011), Sprostowanie aktu urodzenia [w:] M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Wolters Kluwer Polska , Warszawa.
 • Borysiak W. (2016) [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Komentarz - Art. 1-86, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Braciak J. (2004), Prawo do prywatności, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Daniluk P. (2009), Legalność zabiegów "chirurgicznej zmiany płci" u transseksualistów z perspektywy polskiego prawa karnego [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (red.), Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Dułak K. (2013), Binarność płci w edukacji antydyskryminacyjnej, [online], http://www.tea.org.pl/userfiles/referaty/binarnosc_plci_w_edukacji_antydyskryminacyjnej_-_katarzyna_dulak.pdf, dostęp: 28.09.2017.
 • Gryczko M. (2011), OUTstandind! LGBT w miejscu pracy, [w:] K. Śmiszek (red.), Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa.
 • Hammarberg T. (2011), Tożsamość płciowa a prawa człowieka. Dokument tematyczny Thomasa Hammarberga Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, tom 3, Publikacja projektu "Transrespect versus Transphobis Worldwide (TvT), Lublin.
 • Krawiec G. (2015), Koncepcje płci człowieka a prawo administracyjne, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Matczuk J. (2012), Osoby transseksualne w procesie zmiany płci - wybrane zagadnienia prawne [w:] A. Kłonkowksa (red.), Transpłciowość - Androgynia. Studia o przekraczaniu płci, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk.
 • Materiały Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, [online], http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/dyskryminacja-ze-wzgledu-na-orientacjeseksualna-i-tozsamosc-plciowa, data pobrania: 09.09.2017 r.
 • Osajda K. (2009), Cywilnoprawne aspekty zmiany płci u transseksualistów, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (red.), Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Ożóg M. (2007), Reklama i promocja w środkach masowego przekazu, [w:] E. Traple, Adamczyk J., Barta P. i in., Prawo reklamy i promocji, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 • Piątek S., Dziomdziora W., Wojciechowski K. (2014), Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Pogodzińska P. (2010), Tożsamość płciowa w prawie międzynarodowym. Wybrane zagadnienia, [w:] A. Śledzińska-Simon (red.), Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce, Fundacja Trans-Fuzja, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa.
 • Sakowicz A. (2006), Prawnokarne gwarancje prywatności, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Szeroczyńska M. Śledzińska-Simon A. (2013), Założenia zmian prawnych dotyczących osób transpłciowych w prawie polskim, [w:] W. Dynarski, K. Śmiszek (red.), Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce. Raport z badań i propozycje zmian, Fundacja Trans-Fuzja, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa.
 • Śledzińska-Simon A. (2013), Prawna sytuacja osób transpłciowych w Polsce, [w:] W. Dynarski, K. Śmiszek (red.), Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce. Raport z badań i propozycje zmian, Fundacja Trans-Fuzja, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa.
 • Wieruszewski R. (2009), Zasady Yogokarty - geneza i znaczenie, [w:] K. Remin (red.), Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1414 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 959 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1219).
 • Raport ECRI (2015), [online], http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/poland/pol-cbc-v-2015-20-pol.pdf., data dostępu: 29.09.2017.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (2013/2183(INI)) (2017/C 093/04), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0062&from=PL, data dostępu: 29.09.2017.
 • Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec(2010)5 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie środków zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, http://transfuzja.org/download/dokumenty/reccm2010_5_pl.pdf, data dostępu: 29.09.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512658

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.