PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 503 Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości | 246--258
Tytuł artykułu

Próba identyfikacji podstawowych czynników determinujących jakość sprawozdań finansowych

Autorzy
Warianty tytułu
An Attempt to Identify Major Factors which Determine A Quality of Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdawczość finansowa zmienia się wraz z oczekiwaniami użytkowników informacji generowanych przez system rachunkowości. Oczekiwania te zależą od wielu czynników. Celem artykułu jest próba zdefiniowania najistotniejszych spośród nich, przekładających się na jakość sprawozdawczości finansowej. Problem atrybutów jakościowych sprawozdań finansowych jest bowiem poruszany coraz częściej w kontekście procesów postępującej harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Analiza cech jakościowych sprawozdań finansowych została przeprowadzona zgodnie z założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej oraz na podstawie wyników badań naukowych w tym zakresie. W artykule wykorzystano analizę krytyczną źródeł literaturowych oraz metodę dedukcyjną(abstrakt oryginalny)
EN
Financial reporting changes with the expectations of users of information generated by the accounting system. These expectations depend on many factors. The aim of this article is to try to define the most important ones, deciding about the quality of financial reporting. The issue of quality attributes of financial statements is increasingly raised in the context of progressive harmonization and standardization of accounting. The qualitative analysis of financial statements has been carried out in accordance with the Framework for Financial Reporting Concepts and based on the results of scientific research in this field. The paper uses the critical analysis of literary sources and the deductive method(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Accountants for business, 2014, Understanding investors: the changing corporate perspective, The Association of Chartered Certified Accountants, February.
 • Błażyńska J., 2012, Standaryzacja zasad rachunkowości finansowej a perspektywy rozwoju rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 233.
 • Błażyńska J., 2015, Atrybuty jakościowe współczesnych sprawozdań finansowych, Studia Oeconomica Posnaniensia 2015, vol. 3, no. 1, Poznań.
 • Czerny M., 2015, Wpływ zasad religijnych islamu na sprawozdania finansowe - zarys problemu, [w:] Kamela-Sowińska A. (red.), Rachunkowość Warta Poznania. Teoria i historia rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości, Poznań.
 • Czerny M., 2016, Wpływ zasad religijnych na ukształtowanie systemu rachunkowości, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, nr 19(2).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • Feldman M.S., March J.G., 1981, Information in Organizations as Signal and Symbol, Administrative Science Quarterly, vol. 26, no. 2.
 • Freeman R.E., 1994, The Politics of Stakeholder Theory: some Future Directions, Business Ethics Quarterly, vol. 4, no. 4, s. 409-421.
 • Freeman R.E., 2010, Strategic Management. A Stakeholders Approach, Cambridge University Press
 • Gabrusewicz W., Cieślak M., Kuśnierek K., 2001, Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych, SKwP, Warszawa.
 • Garstecki D., 2014, Porównywalność a przydatność sprawozdań finansowych. Analiza w ujęciu metodologii K.R. Poppera, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 2(4), Poznań.
 • Garstecki D., 2015, Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77.
 • Gierusz B., Martyniuk T., 2017, Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4(88).
 • Gray S.J., 1988, Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting System Internationally, Abacus, vol. 24.
 • Gos W., Hońko S., Szczypa P., 2010, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, Wyd. 1, CeDeWu, Warszawa.
 • Hofstede G., 1980, Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage, Beverly Hills.
 • Improving Business Reporting: Insights into Enhancing, Voluntary Disclosures, 2001, Steering Committee Report, Business Reporting Research Project, Financial Accounting Standards Board.
 • Kaczmarczyk A., 2016, Użyteczność a wiarygodność informacji sprawozdawczej - kierunki zmian, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 4(11), Poznań.
 • Kędzior M., 2012, Nowa formuła prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB, [w:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa.
 • Kot R., 2017, Sprawozdania finansowe jako źródło podstawowej informacji o działalności przedsiębiorstwa, http://www.wspia.eu/file/20352/13-KOT+RENATA.pdf (dostęp: 20.06.2017).
 • Krehmeyer D., Orsagh M., Schacht K., 2006, Breaking the Short-Term Cycle, CFA Institute.
 • Krzywda D., 2010, Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] B. Micherda (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 • Matuszak Ł., 2013, Wycena składników sprawozdania finansowego w relacji koncepcji tru and fair view - teoria i regulacje, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 74 (130), SKwP, Warszawa.
 • Michalczuk G., Mikulska T., 2014, Sprawozdanie zintegrowane jako finalny produkt rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 69, Szczecin.
 • Micherda B., 2012, Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości, [w:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa.
 • Micherda B., Górka Ł., Szulc M., 2010, Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Warszawa.
 • Mueller G., 1967, International Accounting, Macmillan, New York.
 • Modele biznesowe w Internecie, 2012, Rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce a polityka regulacyjna, Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, kwiecień-czerwiec.
 • Olchowicz I., Tłaczała A., 2002, Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Samelak J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Stępień K., 2012, Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji, [w:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I., 2013, Informacje tworzące wartość rynkową w raportowaniu biznesowym, warsztaty menedżerskie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013/3.
 • Tokarski M., 2009, Sprawozdanie finansowe - niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 5.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.
 • Walińska E., 2007, Sprawozdawczość finansowa XXI wieku - bez granic?, [w:] Cebrowska T., Kowalik A., Stępień, R. (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 • Walińska E., Gad J., 2011, Cele, podstawowe założenia oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych, [w:] Walińska E., Wencel A. i in., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • ZK MSSF, 2013, Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: według stanu na 1 stycznia 2013 r., London-Warszawa: IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512740

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.