PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 207--229
Tytuł artykułu

Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Warianty tytułu
The Premises of Coal Industry Restructuring Process in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ciągu wielu lat kolejne etapy restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce nie przyniosły oczekiwanych efektów. Wiele krajów boryka się z trudnościami w tej gałęzi przemysłu. Ze względu na dużą złożoność problemów, odmienne okoliczności środowiskowe i specyfikę sektora nie jest znany uniwersalny wzorzec, model restrukturyzacji, który mógłby być zaimplementowany do polskich uwarunkowań i potrzeb. W literaturze przedmiotu istnieje wiele publikacji dotyczących procesu restrukturyzacji postępujące zmiany we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, nie wyczerpano wszystkich aspektów tematu, który jest trudny i ciągle aktualny. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja przesłanek procesu restrukturyzacji oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie są główne determinanty sukcesu procesu restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce? Na potrzeby tego artykułu dokonano analizy literatury przedmiotu na podstawie krajowych i zagranicznych publikacji, ponadto konkluzje zawarte w tekście są wynikiem przeprowadzonych wywiadów oraz obserwacji uczestniczącej autorki, polegającej na badaniu danego środowiska społecznego, obserwowaniu danej zbiorowości od wewnątrz. Rozważania zapoczątkowano wstępem do opisu procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Następnie omówiono istotę, cele i etapy tego procesu, przedstawiono uwarunkowania mające wpływ na procesy restrukturyzacyjne, po czym zaprezentowano przesłanki procesu restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz przedstawiono determinanty tego sukcesu. Całość kończą wnioski dotyczące poruszanego tematu. (abstrakt oryginalny)
EN
Many years of coal industry restructuring in Poland gave no expected results. Many countries in the world face problems with the coal industry. Due to its complexity and different conditions there is not known the universal standard of restructuration standard which could be implemented into Polish conditions and needs. There are many analysis on enterprise restructuring, also in coal mine industry. The following analysis tries to find the premises of success of restructuring processes of coal mine industry in Poland. To find the answer the analysis of problem was done on the basis of domestic and foreign publications. Conclusions of the text are the results of observation done by the author with the observation of the mentioned population from inside. The consideration was initiated with introduction to the enterprise restructuring process description. Next the essence, meaning and goals of the process were mentioned with determinants and conditions having influence to the restructuring process together with premises of the coal industry restructuring process in Poland. The final conclusions concern the discussed scientific problem. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
207--229
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Bartoli A., Philippe H., Piloter l'enterprise en mutation - une approché stratégique du changement, Les Editions d'Organisation, Paris 1986.
 • Biały W., Węgiel kamienny w Polsce - eksport, import, nowe możliwości, [w:] W. Biały, M. Zasadzień (red.), Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Wspomaganie zarządzania systemami produkcyjnymi, Gliwice 2013.
 • Borowiecki R. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa 2003.
 • Borowiecki R., Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki, Fundacja UEK, Kraków 2014.
 • Borowiecki R., Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Borowiecki R., Jaki A., Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji, "Przegląd Organizacji" 2015, nr 9.
 • Berliński L., Gralak H., Sitkiewicz F., Przedsiębiorstwo, t. 1: Zarządzanie zasobami, Oficyna Wydawnicza "AJG", Bydgoszcz 2003.
 • Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998.
 • Bugaj J.M., Szarucki M., Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej, [w:] A. Jaki, T. Rojek (red.), Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian, część II: Koncepcje i modele doskonalenia organizacji w warunkach zmian, UEK w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena - mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Cooper W.W., Leavitt H.J., Shelly M.W., New perspectives in organization research, Wiley, New York 1964.
 • Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia. Identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1(161).
 • Chowdhury S.D., Turnaroun ds: A Stage Theory Perspective, "Canadian Journal of Administrative Sciences" 2002, nr 19(3).
 • Czerska M., Klasyfikacja zmian, [w:] A. Czermiński i in., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 • Długosz-Truszkowska E., Zarządzanie zmianami, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi, Kraków 2002.
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
 • Drucker P., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Firlej K., Bober T., Belniak A., Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 • Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 • Grouard B., Meston F., Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces?, Poltext, Warszawa 1997.
 • Dobroczyński M., Jasińska A. (red.), Wiek wielkich przemian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Jonek-Kowalska I., Turek M., Ścieżki restrukturyzacji w polskim górnictwie węgla kamiennego, Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 • Karbownik A., Wodarski K., Koncepcja restrukturyzacji spółki węglowej, "Przegląd Górniczy" 2014, nr 9.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1973.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys torii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 • Krawiec F., Zarządzanie strategiczne firmy, Difin, Warszawa 2011.
 • Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Lichtarski J., O potrzebie i kierunkach rekonstrukcji systemu zarządzania w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, [w:] A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Lisiński M., Ostrowski B., Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kraków - Kluczbork 2006.
 • Marciniak S., Zespolona metoda oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, WPW, Warszawa 1989.
 • Masłyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1996.
 • Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategiczne zarządzanie zmianami, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarzadzania, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Mintzberg H., Quinn J.B., The Strategy Process. Concepts, Context, Cases, Prentice Hall, New Jersey 1991.
 • Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków - Kluczbork 1998.
 • Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1999.
 • Pasemore W., Organization Change and Development, "Journal of Management" 1992, nr 6.
 • Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Perechuda K. (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
 • Piaseczny J., Restrukturyzacja - wczoraj, dziś, jutro, [w:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 • Stabryła A., Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 2(13), t. 2.
 • Szarucki M., Evolution of managerial problems from the perspective of management science, "Business: Theory and Practice" 2015, Vol. 16, No. 4.
 • Thierry D., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Adaptacja pracowników do zmian, Poltex, Warszawa 1995.
 • Turek M., Jonek-Kowalska I., Ganszczyk Z., Determinanty innowacyjności w przedsiębiorstwach górniczych, Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 • Walas-Trębacz J., Uwarunkowania powodzenia rewitalizacji strategicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Zarządzania" 2008, nr 772.
 • Wawrzyniak B., Zarządzanie zmianami, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Wendt R., Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Dom Wydawniczy Zachorek, Warszawa 2010.
 • Weston J.F., Copeland T.E., Managerlial Finance, New York 1992.
 • Woodman R.W., Organization Change and Development New Arenas for Inquiry and Action, "Journal of Management" 1989, nr 6.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Ograniczenia procesu restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie" 2004, nr 39.
 • Zawadka M., Hoffman U., Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Agencja Restrukturyzacji Przemysłu, O/Katowice, Raport o wynikach górnictwa w 2016 r., http://breaking100news.com/pl/gospodarka/xxvi-sep-raport-o-wynikach-gornictwa-w-2016-r/ [dostęp: 9.03.2017].
 • Agencja Restrukturyzacji Przemysłu, O/Katowice, Raport o wynikach górnictwa w 2016 r., http://breaking100news.com/pl/gospodarka/xxvi-sep-raport-o-wynikach-gornictwa-w-2016-r/ [dostęp: 9.03.2017].
 • Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1507725598095&uri=CELEX:32010D0787 [dostęp: 10.10.2017].
 • http://m.nettg.pl/news/130281/hipokryzja-i-bezczynnosc.
 • http://www.cire.pl/item,153371,1,0,0,0,0,0,tchorzewski-pierwsza-elektrownia-wykorzystujaca-zgazowanie-wegla-po-2025-r-.html.
 • http://biznesalert.pl/program-bloki-200-zalozenia-ncbir-dotacja/?smclient=b3bc7fbd-e773-4cc5-8f33-7d3001831785&smconv=a86c147d-2979-4b49-af9c-cb8cb48d [dostęp: 27.10.2017].
 • Craig M., M. Pehnt, Niemiecka transformacja energetyczna. Przyszłość oparta na odnawialnych źródłach energii. Inicjatywa Fundacji im. Heinricha Bölla, wydanie z 28 listopada 2012 r., aktualizacja: styczeń 2014 roku, www.energytransition.de [dostęp: 6.11.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513502

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.