PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 139--150
Tytuł artykułu

Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Warianty tytułu
Innovative Potencial in Insurance - the Individual and Institutional Customers Evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamicznie zmieniający się rynek ubezpieczeń i rosnące potrzeby klientów oraz partnerów biznesowych, a także nasilająca się konkurencja powodują, że konieczne staje się optymalizowanie zasobów i procesów oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań do każdej organizacji lub też podejmowanie aktywności w celu ich usprawnienia, a to ściśle wiąże się z innowacjami. Podkreślić należy, że transformacja polskiej gospodarki i towarzyszący jej proces powstawania coraz większej liczby przedsiębiorstw prywatnych spowodowały z jednej strony zmniejszenie roli państwa w życiu gospodarczym, a z drugiej wymusiły na organizacjach zachowania zgodne z regułami wolnego rynku, których cechą charakterystyczną stało się dostosowywanie się do otoczenia oraz zwiększanie udziału w rynku. Z punktu widzenia wpływu na pozytywne kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa istotna staje się również otwarta postawa jego decydentów i menedżerów, świadomych znaczenia problemu innowacyjności w działalności przedsiębiorstwa. Innowacyjność jest bowiem dostrzegana przez otoczenie przedsiębiorstwa, a szczególnie przez jego partnerów biznesowych. Pozytywna ocena innowacyjności jest często punktem wyjścia do nawiązania kontaktów handlowych, a negatywna może poważnie je utrudnić. Dobry wizerunek to obecnie jeden z podstawowych celów firmy i warunek sukcesu biznesowego. Kreowanie dobrego wizerunku firmy poprzez podkreślanie wysokiego poziomu innowacyjności wśród potencjalnych interesariuszy (klientów, agentów ubezpieczeniowych, brokerów) stało się obecnie jednym z podstawowych zadań stawianych zakładom ubezpieczeń, albowiem od klientów zależy wzrost i rozwój firmy. Ubezpieczyciele, mając świadomość znaczenia innowacyjności, zmuszeni są do tworzenia takich systemów, które umożliwiają zastosowanie nowoczesnych technologii oraz aplikacji w procesie sprzedaży ubezpieczeń we wszystkich potencjalnie istniejących kanałach dystrybucji. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty innowacji na rynku usług ubezpieczeniowych oraz ukazanie podobieństw i różnic w jej ocenie z perspektywy klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Opracowanie zostało podzielone na dwie części - w pierwszej części, o charakterze teoretycznym, zaprezentowana została istota innowacji w sektorze ubezpieczeń, a także przedstawiono ich rolę i znaczenie oraz wpływ na konkurencyjność branży. Druga część opracowania stanowi materiał empiryczny złożony z danych liczbowych pochodzących z badań ankietowych prowadzonych w 2016 roku. W spektrum oceny znalazła się tematyka innowacyjności organizowanych aktywności widziana z perspektywy kluczowych interesariuszy zakładów ubezpieczeń, czyli zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Badanie zostało przeprowadzone w województwie wielkopolskim na próbie obejmującej osoby fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w łącznej liczbie 331, z czego 180 stanowili klienci indywidualni, a klienci instytucjonalni byli reprezentowani przez 151 podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
Dynamically changing insurance market and the growing expectations of customers and business partners, intensified competition cause the need of constant introduction or improvement of modern solutions. It is highly connected to innovations. It should be stressed that the transformation of Polish economy and the process of emerging of more and more new private companies caused, on the one hand the reduction of government role in economy and on the other hand it forced companies to obey free market rules, which characterizes the adjusting to environment and the growing share in the market. For the positive creation of corporate image the open attitude of managers and directors becomes extremely important. They are aware of the importance of innovation in company life. This novelty is being spotted by the surroundings of the company, and specifically by its business partners. The positive assessment of innovation is often the starting point of making new business relations. The negative assessment can make them difficult. A good company image is nowadays one of the most basic company aims, and the condition of business success. The creation of good company image by emphasizing the high level of innovation among potential customers (insurance agents, brokers) became one of the basic tasks for insurance companies, because the growth of the company depends on customers. Insurers being aware of the importance of innovation are forced to create such systems, which allows the introduction of new technologies in the process of selling new policies in every distribution channel. The aim of this article is to present the essence of the innovation on the insurance market and to show its significance in the customers appreciation. This article consists of two parts. The first part is theoretical and presents the characteristic of insurance market innovation and its significance in the development of branch. The second part of this publication contains empirical material such as data taken from survey studies conducted in 2016, in the field of innovation evaluation seen from main insurance participants perspective (individual and institutional customers). The research was conducted in Wielkopolska area on the sample of 180 individual and 151 institutional customers (MSP). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
139--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu
Bibliografia
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Drummond H., W pogoni za jakością, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Francik A., Pocztowski A., Procesy innowacyjne, AE, Kraków 1991.
 • Gableta M., Człowiek w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AEW, Warszawa 2003.
 • Greaves E.I., The SME: An Empirical Study of the Nature of Innovation Management. Referat przedstawiony na konferencji "Developing Core Competencies in Small Business for the 21st Century", Vaasa 1996.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
 • Kotarba W., Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie, Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji, Warszawa 1987.
 • Nowacki R. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010.
 • Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacyjnej, Studium teoretyczne i wyniki badań, Difin, Warszawa 2012.
 • Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 2, publikacja OECD i Eurostatu 2005, MNiSzW, Warszawa 2008.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzania firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 • Stawasz E., Przedsiębiorstwo innowacyjne, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 • Witkowska J., Marketing usług ubezpieczeniowych, [w:] E. Kucka (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513608

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.