PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 12/2 | 19--31
Tytuł artykułu

Assessment of Observation Network and State of Exploration as to Groundwater Dynamics within Ukrainian Hydrogeological Province of Dnieper River

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena stanu sieci obserwacyjnej oraz znajomości reżimu wód podziemnych prowincji hydrogeologicznej rzeki Dniepr na terenie Ukrainy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W celu ponownego uruchomienia państwowej sieci hydrogeologicznej i dostosowania jej do standardów europejskich w możliwie najkrótszym terminie realizowane będą następujące zadania priorytetowe: inwentaryzacja stacji obserwacyjnych, ocena ich reprezentatywności, opracowanie koncepcji reformy systemu monitoringu oraz utworzenie jednej bazy danych z wykorzystaniem technologii GIS. Realizując powyższe zadania, przeprowadzono analizy geoinformatyczne dotyczące lokalizacji stacji monitorowania wód gruntowych w obrębie największej struktury hydrogeologicznej na Ukrainie (czyli zlewni wymiany wód Dniepru). W trakcie badań została utworzona baza danych, która obejmuje cyfrowe warstwy kartograficzne bazy topograficznej, ukształtowanie hydrogeologiczne pod strukturą geologiczną, zasady wymiany wód oraz stanowiska monitorowania wód powierzchniowych i podziemnych różnych warstw wodonośnych. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do opracowania koncepcji i wprowadzenia systemu monitoringu hydrogeologicznego na Ukrainie w oparciu o podejście geoinformacyjne i zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczach. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to restart the state hydrogeological network and adhere it to European standards in the shortest possible terms, the following top-priority tasks shall be performed: an inventory of the observation stations, assessment of their representativeness, development of the concept for the monitoring system reformation, as well as creation of a single database with GIS-technologies. To solve the abovementioned tasks, we have carried out a geoinformation analyses concerning the locations of ground water monitoring stations within the largest hydrogeological structure in Ukraine (which is the water exchange basin of the Dnieper River). In the course of the study, a geodatabase has been created that includes digital cartographic layers of the topographic base, hydrogeological zoning under the geological structural, and water exchange principals as well as the surface and groundwater monitoring stations of different aquifers. The obtained results establish the grounds for developing the concept and introduce a system of hydrogeological monitoring in Ukraine based on the geoinformation approach and integrated water resource management in the river basins. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
 • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Bibliografia
 • Berezko O., Vasneva О. Groundwater monitoring in Belarus: implication and future prospects. [in:] Nałęcz T. (eds.), Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of The European Union, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer Science+Business Media, Dordrecht 2012, pp. 115-120.
 • Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy [official website]. [on-line:] http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF [access: 09.03.2017].
 • Halushchenko O.: Rozpodil poliv kilkosti atmosfernykh opadiv na richkovykh vodozborakh baseinu Dnipra [Галущенко О.: Розподіл полів кількості атмосферних опадів на річкових водозборах басейну Дніпра]. Visnyk Kyivskoho universytetu. Seria Heohrafiia, no. 4, 1995, pp. 109-119.
 • Identification, characterization and delineation of groundwater bodies in Moldova and Ukraine in the river basins of Dnieper (Ukraine-Belarus) and Prut (Ukraine-Moldova) [official website]. [on-line:] http://www.blacksea-riverbasins.net [access: 04.02.2017].
 • Khilchevskyy V., Romas I., Romas M., Hrebin V., Shevchuk I., Chunarov O.: Hidroloho-hidrokhimichna kharakterystyka minimalnoho stoku richok baseinu Dnipra [Хільчевський В., Ромась І., Ромась М., Гребінь В., Шевчук І., Чунарьов О.: Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра]. Nika-Centr, Кyiv 2007.
 • Koshliakov O.: Monitorynh hidroheodynamichnoi skladovoi heolohichnoho seredovyshcha urbanizovanykh terytorii (na osnovi GIS). [Кошляков О.: Моніто-ринг гідрогеодинамічної складової геологічного середовища урбанізованих територій (на основі ГІС)]. Vernadsky National Library of Ukraine, Кyiv 2011.
 • Ruban S., Shynkarevskyi M.: Hidroheolohichni otsinky ta prohnozy rezhymu pidzemnykh vod Ukrainy [Рубан С., Шинкаревський М.: Гідрогеологічні оцінки та прогнози режиму підземних вод України]. UkrDHRI, Kyiv 2005.
 • Shestopalov V., Blinov P., Lyutyi H.: Suchasni pryntsypy hidroheolohichnoho raionuvannia / [Шестопалов В., Блінов П., Лютий Г.: Сучасні принципи гідрогеологічного районування]. Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI, no. 3-4, 2010, pp. 147-157.
 • Shestopalov V., Drobnohod N., Ljal'ko V.: Vodoobmen v gidrogeologicheskih strukturah Ukrainy. Vodoobmen v estestvennyh uslovijah [Шестопалов В., Дробноход Н., Лялько В.: Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в естественных условиях]. Naukova dumka, Кyiv 1989.
 • Shestopalov V., Lyuta N.: Stan i shlyakhy reformuvannya derzhavnoyi systemy monitorynhu pidzemnykh vod z urakhuvannyam mizhnarodnoho dosvidu ta vymoh vodnoyi ramkovoyi dyrektyvy Yevropeys'koho Soyuzu [Шестопалов В., Люта Н.: Стан і шляхи реформування державної системи моніторингу підземних вод з урахуванням міжнародного досвіду та вимог водної рамкової директиви Європейського Союзу]. Mineral'ni resursy Ukrayiny, no. 2, 2016, pp. 3-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513922

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.