PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 91--101
Tytuł artykułu

Badanie satysfakcji studentów z systemu ankietyzacji

Warianty tytułu
Research on Students' Satisfaction with the Questionnaire System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia jest cechą charakterystyczną każdej szanującej się uczelni wyższej. Cel taki, jako najstarszej i największej uczelni technicznej w południowo- wschodniej Polsce, przyświeca również Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Właściwe dobrani nauczyciele akademiccy, właściwe programy kształcenia i inne zasoby zwiększają prawdopodobieństwo osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia. Te z kolei zwiększają szansę absolwentów na satysfakcjonującą pracę i karierę zawodową. Żeby działania uczelni w zakresie kształcenia spełniały tę rolę należy je doskonalić, aby odpowiadały wciąż zmieniającemu się otoczeniu. Aby ustalić kierunki doskonalenia należy wykorzystywać znane narzędzia oceny. Jednym z takich narzędzi jest ankieta. Stosowany w Politechnice Rzeszowskiej system zapewniania jakości kształcenia wymusza prowadzenie ankiet. Są to ankiety: nauczyciela akademickiego, modułu kształcenia, oceny modułu kształcenia, organizacji studiów, pracodawcy i pracownika niebędącego nauczycielem akademickim. Wszystkie ankiety są prowadzone w systemie USOS z wyjątkiem prowadzonej przy pomocy pilotów ankiety nauczyciela akademickiego. Ankiety są anonimowe, a wyniki po prezentacji władzom wydziałów i uczelni służyć mają doskonaleniu kształcenia. Prowadzona w ten sposób ankieta powinna jednak też podlegać doskonaleniu. Sam przegląd kończy się najczęściej alternatywą oceną podsumowującą. Dlatego celowe wydało się przeprowadzenie badania satysfakcji studentów ze stosowanego systemu ankietyzacji obowiązującego w Politechnice Rzeszowskiej. Badania takie przy pomocy Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej przeprowadzono w 2016 roku. W opracowaniu zaprezentowano wyniki tego badania. (abstrakt oryginalny)
EN
The attention to the high quality of the learning process is the hallmark of every selfrespecting university. This is also an objective of one of the oldest and largest technical university in south-eastern Poland - Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology. Properly selected academics, relevant training programs and other resources to increase the likelihood of achieving the learning outcomes of students assumed. These, in turn, increase the chances of graduates to get satisfying work and career. University activities need to be improved to fulfill the requirements of constantly changing environment. To determine the directions of improvement one should use familiar tools of evaluation. One of such a tool is the survey. Quality assurance system applied at the Rzeszow University of Technology forces conducting surveys. They are the subject of a teacher training module, evaluation module of training, organization of studies, the employer and the worker who is not an academic teacher. All the surveys are carried out in the system USOS except those conducted with the pilot survey of academic teacher. The surveys are anonymous and the results after the presentation of faculty and university authorities serve to improve education. However, conducted a survey in this way should be also improved. The review itself concludes on the most common alternative assessment summary. Therefore, it would be advisable to release a survey on student satisfaction with the system in force at the Rzeszow University of Technology. Such a survey with the support from the Student Government of the Rzeszow University of Technology was conducted in 2016. The paper presents the results of this study. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
91--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • [1] Kraśniewski A., Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia", www.procesbolonski.uw.edu.pl/.../publikacja_MNISW_AK_ 111103.pdf.
 • [2] Maciąg J., Wzorzec jakości usługi edukacyjnej, "Problemy Jakości" 2005, nr 2.
 • [3] Ozgol M., Sarikaya I., Ozturk M., Students' and Teaching Staff's Assessments Regarding Distance Education Applications in Formal Education, "Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science" 2017, 7(2).
 • [4] Pacana A., Ostasz G., Narzędzia zarządzania jakością w analizie i ocenie jakości kształcenia [w:] Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania, red. R. Stawicki, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionów 2015.
 • [5] Pacana A., Sęp J., Zielecki W., Ocena jakości usług dydaktycznych na przykładzie studiów podyplomowych. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011.
 • [6] Pacana A., Koncepcja ankietowego badania jakości procesów dydaktycznych. Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 23320262, 2330263, 2330264, "PERFECT (PERFormance & EffiCiencyIndicaTors)" "Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín II.""Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020" Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Košicie 2012.
 • [7] Putica K., Trivić D., Improving high-school students' conceptual understanding and functionalization of knowledge about digestion through the application of the interdisciplinary teaching approach, "Journal of Baltic Science Education" 2017, 16(1).
 • [8] Wolniak R., The assessment of significance of benefits gained from the improvement of quality management systems in Polish organizations, "Quality & Quantity" 2013, 41(1).
 • [9] Zatwarnicka-Madura B., Wybrane aspekty promocji szkół wyższych na przykładzie Politechniki Rzeszowskiej [w:] Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju w Publicznych Szkołach Wyższych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe, nr 167, red. Sz. Cyfert i C. Kochalski, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • [10] Zimon D., Impact of the implementation of quality management system on operating cost for small and medium-sized business organizations affiliated to a purchasing group, "International Journal for Quality Research" 2015, 9(4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514442

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.