PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 13--20
Tytuł artykułu

Pojęcie pracownika w nauce społecznej Kościoła

Autorzy
Warianty tytułu
Employee in the Light of Church's Social Doctrine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka przestawia koncepcję postrzegania pracy ludzkiej, a w szczególności osoby pracownika, jako podmiotu pracy, z perspektywy nauczania społecznego Kościoła. Centralna zasada katolickiej nauki społecznej głosi, że pracy nie można traktować jako towaru oferowanego na rynku, który wyznacza jej cenę, gdyż jest ona bezpośrednim działaniem osoby ludzkiej i z tego względu podlega ocenie według zasad sprawiedliwości i słuszności, a tym samym z punktu widzenia społecznej roli, jaką odgrywa. W katolickiej nauce społecznej i wypracowanych przez nią rozwiązań, a przede wszystkim zdefiniowanych wartości istotnych dla świata ludzi pracy, na które niewątpliwie powoływano się w trakcie prac przygotowawczych nad Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r., można zatem odnaleźć fundamentalne wartości związane z rolą pracy w życiu człowieka i społeczeństwa, które pozwalają na ustalenie istoty prawa pracy i których realizacja jest zasadniczym elementem dobra wspólnego, a więc celem zarówno państwa jak i samego prawa pracy. Zdaniem autorki nie da się wyjaśnić racjonalności i aksjologii szeregu regulacji prawa pracy, w szczególności tych rangi ustawowej, w inny sposób jak poprzez rozpatrywanie pracy w kontekście dobra wspólnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents concept of perceiving human work, in particular the employee, as an entity in work, from a perspective of Church's social doctrine. The main principle of Catholic social teaching states that the work should not be treated as goods, offered on the market, which prices it, because it is a direct action of human person and therefore shall be assessed according to the principles of justice and equity, and thus from a point of view of the social role that plays. In the Catholic social teaching and developed solutions, and first of all defined intrinsic values for the world of working persons, to which undoubtedly referred in preparatory works on the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, it is possible to find the fundamental values associated with a role of work in the human life and society, which enables to determine the substance of labor law, and which implementation is a fundamental element of common good, hence purpose of the State and labor law. According to the author, it is impossible to explain the rationality and axiology of the number of labour law regulations, in particular those of statutory rank in other way than considering the work in the context of common good. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński, doktorantka
Bibliografia
 • Bartnik, Cz. (1977). Teologia pracy ludzkiej. Warszawa: PAX.
 • Borutka, T. (2007). Wielowymiarowość ludzkiej pracy. W: J. Mazur (red.), Praca kluczem polityki społecznej: materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki "Laborem exercens" Jana Pawła II (61-66). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Buttiglione, R. (1993). Chrześcijaństwo a demokracja. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Dec, I. (1983). Elementy antropologiczne w encyklice Jana Pawia II Laborem exercens. W: J. Krucina (red), Jan Pawel II. Laborem exercens. Powołany do pracy (281-290). Wrocław: Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Dudek, D. (2009). Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Fel, S. Kupny, J. (2007). Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego. Katowice: Księgarnia Św. Jacka.
 • Gałdziński, Z. (1983). Humanizacja pracy ludzkiej w encyklice. W: J. Krucina (red),/an Pawel II. Laborem exercens. Powołany do pracy (267-279). Wrocław: Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Hauser, R. Niewiadomski, Z. Wróbel, A. (2015). System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens (1996a). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2 (161-209). Rzym-Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Jan Paweł II, Centesimus annus (1996b). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2 (363-421). Rzym-Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra (1996a). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (303-360). Rzym-Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Jan XXIII, Pacem in terries (1996b). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (361-401). Rzym-Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Jarocki, S. (1964). Katolicka nauka społeczna. Paris: Societe d editions internationales.
 • Jedynak, W. (2013). Wartość ludzkiej pracy w społecznej nauce Kościoła katolickiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (33), 188-196.
 • Kampka, F. (1990). Istota związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Katechizm Kościoła katolickiego (2009). Poznań: Pallottinum.
 • Klose, A. (1995). Katolicka nauka społeczna w zarysie. Tarnów: BIBLOS.
 • Kondziela, J. (1987). Osoba we wspólnocie. Z zagadnień etyki społecznej, gospodarczej i międzynarodowej. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 • Leon XIII, Rerum novarum. (1996). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (63-92). Rzym-Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Lubaszka, S. (2003). Wartości humanistyczne i społeczne pracy ludzkiej. Seminare. Poszukiwania naukowe, (19), 221-230.
 • Majka, J. (1988). Chrześcijańska myśl społeczna. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 • Majka, J. (1986). Rozważania o etyce pracy. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Mazurek, F.J. (1991). Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Mazurek, F.J. (1987). Prawa ludzi pracy w encyklice Jana Pawła II Laborem exercens. W: J. Gałkowski (red), Jan Pawel II, Laborem exercens. Tekst i komentarz (167-185). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Mazurek, F.J. (1993). Wolność pracy, przedsiębiorczość, uczestnictwo. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Michalski, M. (2005). Człowiek, praca, kultura: o kulturowym wymiarze pracy ludzkiej. Poznań: Wydaw. Poznańskie.
 • Papieska Rada Iustitia et Pax. (2005). Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: Jedność.
 • Pater, J (2001). Prawa ludzi pracy w nauczaniu Kościoła. Łódzkie Studia Teologiczne, (10), 115-122.
 • Piechowiak, M. (2012). Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego. Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, XL, Monografie Konstytucyjne, (2).
 • Pius XI, Quadragesimo anno. (1996a). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (105-146). Rzym-Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Pius XI, Divini redemptoris. (1996b). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (169-200). Rzym-Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Pius XII, Orędzie radiowe wygłoszone w dniu Zielonych Świąt 1 czerwca 1941 roku. (1996a). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (245-258). Rzym-Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Pius XII, Orędzie radiowe wygłoszone w wigilię Bożego Narodzenia 1942 roku. (1996b). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (259-277). Rzym-Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Piwowarczyk, J. (1963). Katolicka etyka społeczna, t. II, Londyn: Veritas.
 • Reda-Ciszewska, A. Włodarczyk, M. (2014). Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki "Laborem exercens" Jana Pawia II. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Schasching, J. (1998). Katolicka nauka społeczna o pracy. Communio, (18), (6/108), 102-112.
 • Sieg, J. (1973). Praca zawodowa jako wyraz wiary chrześcijanina obecnego w świecie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, (6), 33-41.
 • Skorowski, H. (1996). Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Sztachta, B. (2004). Słownik społeczny. Kraków: WAM.
 • Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Sobczyk, A. (2017). Państwo zakładów pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Strzeszewski, Cz. (1958). Definicja pracy ludzkiej. Zeszyty Naukowe KUL, (1), 52-69.
 • Strzeszewski, Cz. (1978). Ewolucja katolickiej nauki społecznej. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 • Strzeszewski, Cz. (1978a). Praca ludzka. Zagadnienia społeczno-morałne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Strzeszewski, Cz. (1994). Katolicka nauka społeczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Weron, E. (1980). Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich. Poznań-Warszawa: Pallottinum.
 • Zwoliński, A. (1992). Katolicka nauka społeczna. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514600

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.